PL EN


2015 | 1(24) | 169-187
Article title

Problem deflacji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego

Content
Title variants
EN
Deflation as a threat to an economic safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego mogą być zaburzenia sfery nominalnej gospodarki. W związku z ponownym, od kryzysu 2007+, pojawieniem się obniżek wskaźników cenowych w krajach wysokorozwiniętych, jak i powstałych w związku z tym trudności z realizacją polityki stóp procentowych przez banki centralne, uzasadnione jest podjęcie analizy czynników wpływających na pojawienie się defl acji, zwłaszcza w jej uporczywej i powodującej koszty, „złej” postaci. O ile infl acja jest szeroko opisana w literaturze, a banki centralne wypracowały skuteczne instrumentarium w celu jej obniżania, o tyle defl acja doczekała się skromniejszej liczby opracowań, a pozbycie się jej jest nadal trudne. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że defl acja nie jest zjawiskiem ściśle pieniężnym, lecz wynikiem oddziaływania wielu elementów globalnej i krajowej sytuacji gospodarczej, zaś banki centralne nie powinny być obarczone nieproporcjonalnie dużą odpowiedzialnością za jej zwalczanie. Od kilku lat banki centralne krajów wysokorozwiniętych stosują niekonwencjonalne instrumenty polityki i usiłują pobudzić akcję kredytową oraz wpłynąć na oczekiwania infl acyjne, aby osiągnąć cel infl acyjny na poziomie około 2%. Defl acji nie można oceniać wyłącznie negatywnie, a spadek CPI lub HICP do -1%, któremu nie towarzyszy obniżenie się PKB, zatrudnienia, wzrost złych długów ani bańka spekulacyjna, nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego.
EN
One of the dangers to economic safety comes from the disturbances in nominal economy. Subsequent, aft er the crisis of 2008, decrease of prices indicators in advanced economies as well as the troubles in implementing interest rates policy by the central banks, encourage to analyse the phenomenon of defl ation. Defl ation, contrary to infl ation, has much more modest explanation in economic literature. Th e main thesis of this text is that defl ation is not strictly monetary phenomenon but results from global and country economic situation. Th e central banks should not be responsible so much to fi ght defl ation up. Defl ation should not be appreciated only negative since the drop of CPI or HICP down to -1%, if is not accompanied by GDP and employment decrease and speculation bubble, do not is dangerous to economic safety.
Year
Issue
Pages
169-187
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
References
 • Błaszczyk P. Deflacja i kryzys gospodarczy – analiza z wykorzystaniem miernika ryzyka deflacyjnego, OPTIMUM Studia Ekonomiczne Nr 1 (45) 2010
 • Błaszczyk P. Stabilność cen – sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 249, Warszawa 2010
 • Bordo M.D., Lane J.L., Redisch A. Good versus bad infl ation: lessons fromthe gold standard area, NBER Working Papers No 10329, February 2004
 • Borio C., Filardo A. Back to the future? Assessing the defl ation record, BISWorking Papers No 152, March 2004
 • Borio C., Filardo A., Defl ation in a historical perspective, BIS Working PapersNo 186, November 2006
 • De Grauwe P., komentarz [w] A. G. Herrero, V. Gasppar, L. Hoogduin,B. Winkler (red.) Why Price Stability? First Central Bank Conference,Frankfurt 2000
 • Ferszt-Piłat K. Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, Journal of Modern Science 3/14/2012, WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Flassbeck H. 10 mitów kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013
 • Fleckenstein M., Longstaff F.A., Lustig H. Defl ation Risk, NBER Working Paper No 19238, July 2013
 • Fukao M. Financial strains and the zero lower bound: the Japanese experience,BIS Working Papers No 141, September 2003
 • Genberg H. External shocks, transmission mechanism and defl ation inAsia, BIS Working Papers No 187, November 2005
 • Greenspan A. Era zawirowań, Muza SA, Warszawa 2008.
 • Hamilton J.D., Wu J.C. Th e Eff ectiveness of Alternative Monetary PolicyTools in a Zero Lower Bound Environment, NBER Working Paper No16956, April 2011
 • Husson M. Kapitalizm bez znieczulenia, Instytut Wydawniczy Książkai Prasa, Warszawa 2011
 • Ingham G. Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011.
 • Kumar M., Baig T., Decressin J., Faulkner-Mac Donagh Ch., Feyzioglu T.Defl ation. Determinats, Risks, and Policy Options, IMF Occasional Paper 221, 2003.
 • Lombardi M., Feng Zhu A shadow policy rate to calibrate US monetary policy at the zero lower bound, BIS Working Papers No 452, June 2014
 • Majer P. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego na początku XXI wieku,Journal of Modern Science 1/12/2012, WSGE im. Alcide de Gasperiw Józefowie.
 • Musielak-Linkowska M. Polityka pieniężna w obliczu defl acji, [w] W. Przybylska-
 • Kapuścińska (red.) Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • N’Diaye Papa, Determinants of Defl ation in Hong Kong SAR, IMF Working Paper, 2003, WP/03/250
 • Pokruszyński W. Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • Reines J.P., Leathers Ch.G. Debt, Innovations, and Deflation. The theoriesof Veblen, Fischer, Schumpeter and Minsky, Edward Elgar Publishing,Inc., 2008.
 • Rybiński K. Wpływ globalizacji na inflację i politykę pieniężną, [w] A. Sławiński(red.) Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Rzońca A. Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji cz. 1., „Bank i Kredyt” nr 3/2004, oraz Stopy procentowe banku centralnego bliskie zera a ryzyko wystąpienia deflacji cz. 2.,„Bank i Kredyt” nr 4/2004.
 • Samaryna H. Deflacja w Japonii, PWE, Warszawa 2010.
 • Siklos P. Th e economics of deflation V1, The economics of deflation V 2 2005.
 • Solarz J.K. Deflacja: synteza przeglądu dokumentacyjnego, tekst na prawach rękopisu, Instytut Bankowości i Pieniądza FEiBB, Warszawa,listopad 1999.
 • Wawrzusin A. Bezpieczeństwo i ewolucja jego pojmowania, Journal of ModernScience 4/15/2013, WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • Wojtyna A. Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacjii problem nominalnej granicy zerowych stóp procentowych, „Banki Kredyt” nr 7/2001.
 • Zawisza J., Ćmiel S. Filozofi czne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,Journal of Modern Science 3/14/2012, WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 • data. OECD.org/price/infl ation-cpi.htm
 • stat.gov.pl/statystyka/miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematów/fi nanse
 • www.ecb.europa/stats/prices
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f35e5180-cfd5-41fd-8550-f4ba197a3272
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.