PL EN


2015 | 1(12) | 61-78
Article title

Poczucie osamotnienia a przystosowanie społeczne

Content
Title variants
EN
Feeling of isolation and the level of social adaptation.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny świat stawia przed ludźmi nowe wyzwania. Dynamiczny rozwój techniki, zmiany społeczne i gospodarcze niosą ryzyko osamotnienia człowieka, a także wymagają od niego przystosowania się do zachodzących przemian. Zakres niniejszego artykułu obejmuje problem zależności między poczuciem osamotnienia a poziomem przystosowania społecznego. Refleksja naukowa nad przebiegiem obu zjawisk może przyczynić się do jeszcze lepszego zrozumienia, wyjaśnienia i przeciwdziałania negatywnym skutkom tej rzeczywistości. Wyniki uzyskanych badań jednoznacznie wykazują związek między wyodrębnionymi wymiarami. Wszystkie stwierdzone zależności istotne statystycznie mają charakter ujemny, co świadczy o tym, że osoby uzyskujące wysokie wyniki w skali poczucia osamotnienia wykazują niższe wyniki w wymiarach przystosowania społecznego. Można zatem sądzić, że z wysokim poziomem poczucia osamotnienia idzie w parze gorsze przystosowanie społeczne. Analiza powiązań na poziomie podgrup wyodrębnionych ze względu na płeć pozwala zauważyć, że w przypadku kobiet istnieje zdecydowanie więcej powiązań między omawianymi zmiennymi niż u mężczyzn.
EN
Contemporary world poses to people new challenges. The dynamic development of new technologies and social changes brings risk of isolation of men and women. It also requires from the people the ability to adapt to new situations. This article focuses on the problem of correlation between the feeling of isolation and the level of social adaptation. The reflexion on both phenomena may contribute to better understanding, explanation, and counteraction against negative effects of the problem. The results of the research show a clear correlation between both factors mentioned above. All of the relevant correlations are negative. This means that people who have high level of feeling of isolation have lower level of social adaptation. This signifies that higher levels of feeling of isolation goes hand in hand with poorer levels of social adaptation. The analysis of interrelatedness on the subgroup level individualized on the sex criterion shows that women have significantly more connections between variables mentioned above than men.
Year
Issue
Pages
61-78
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bruce W. Osobowość a problemy przystosowania u dzieci, [w:] Psychologia wychowawcza, red. Ch. Skinner, tłum. Z. Obniski, Warszawa 1962, s. 98–122.
 • Gajda J., Samotność i kultura, Warszawa 1987.
 • Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Toruń 2005.
 • Gołąb A., Wychowanek jako podmiot doświadczeń, Warszawa 1989.
 • Gough H. G. CPI. Administrator’s guide, Palo Alto 1987.
 • Hołyst B., Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Warszawa–Kraków 1989.
 • Jackowska E., Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980.
 • Kirenko J., Osamotnienie a zdrowie psychiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Psychologia” (1991) 10, s. 117–129.
 • Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „Przegląd Psychologiczny” (1988) 4, s. 1079–1098.
 • Kmiecik-Baran K., Człowiek w sytuacjach samotności a poczucie osamotnienia, „Zdrowie Psychiczne” (1992) 3–4, s. 95–107.
 • Kołodziej A., Rola grup społecznych i osób znaczących w procesie przystosowania społecznego jednostki, „Psychologia Wychowawcza” (1973) 2, s. 173–179.
 • Kościelak R., Niedostosowanie społeczne – definicje i uwarunkowania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1985) 10, s. 440–446.
 • Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996.
 • Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, Warszawa 2000.
 • Łopatkowa M., Samotność dziecka, Warszawa 1983.
 • Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.
 • McGraw J. G., Samotność: głód bliskości/sensu, „Zdrowie Psychiczne” (1995) 1–2, s. 58–65.
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1980.
 • Przetacznikowa M., Keiser J., Czynniki emocjonalne i społeczne w rozwoju przystosowania człowieka do środowiska, [w:] Czynniki rozwoju człowieka: wstęp do ekologii człowieka, red. N. Waloński, Warszawa 1972, s. 553–577.
 • Pytka L., Zacharuk T., Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Siedlce 1998.
 • Rembowski J., Przyczynek do zjawiska samotności, „Problemy Rodziny” (1991) 4, s. 1–6.
 • Rembowski J., Psychologiczne badania nad samotnością, „Psychologia Wychowawcza” (1991) 5, s. 409–416.
 • Rembowski J., Samotność, Gdańsk 1992.
 • Schneiders A., Personality development and adjustment in adolescence, Milwaukee (WI) 1960.
 • Sendyk M., Społeczne funkcjonowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Kraków 2001.
 • Sękowska Z., Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, Warszawa1991.
 • Skorny Z., Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, Warszawa 1989.
 • Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.
 • Szałański J., Samoocena młodzieży niedostosowanej społecznie oraz jej niektóre uwarunkowania i korelaty osobowościowe, Łódź 1989.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1984.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1988.
 • Szczutowska K., Psychospołeczne problem niedostosowania społecznego, Bydgoszcz 1993.
 • Szyszkowska M., Zagubieni w codzienności, Warszawa 2000.
 • Śliwak J. Hajduk E., Przystosowanie społeczne osób o różnym poziomie altruizmu, „Roczniki Filozoficzne” 44 (1996) 4, s. 171–193.
 • Śliwak J., Zarzycka B., Dziduch A., Poczucie osamotnienia a typ samoświadomości, „Przegląd Psychologiczny” 54 (2011) 3, s. 241–253.
 • Śliwak J., Zarzycka B., Krakowiak K., Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u osób przebywających w domach spokojnej starości, Lublin 2014.
 • Tomaszewski T., Psychologia, Warszawa 1975.
 • Tomaszewski T., Psychologia, Warszawa 1982.
 • Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005.
 • Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Wrocław 1984.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f360044e-9824-4897-b330-93cb4cfdbc7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.