PL EN


2018 | 1(26) |
Article title

Elektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej

Content
Title variants
EN
Electronic public records as means of electronic communication
Languages of publication
Abstracts
PL
Elektroniczne rejestry publiczne są elementem elektronicznej administracji, który ułatwia wykonywanie zadań publicznych. Rejestry te są rodzajem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającym gromadzenie oraz upowszechnianie informacji. Elektroniczne rejestry publiczne są prowadzone przez organy administracji publicznej lub przez inne podmioty realizujące zadania publiczne. Przepisy prawa znacząco różnicują sposób prowadzenia elektronicznych rejestrów publicznych. W opracowaniu przedstawiono model tych rejestrów, który może być przydatny przy innych badaniach naukowych nad elektroniczną administracją.
EN
Electronic public registers are an element of e-government, which enable the performance of public tasks. These registers are a means of electronic communication and their purpose is to collect and disseminate information. Electronic public registers are kept by public authorities or by other entities performing public tasks. Legal regulations clearly specify the possible methods of electronic public record keeping. This study presents a model of these registers, which may be useful in other scientific studies on electronic administration
Contributors
References
  • Adamska I., Czy nowela ustawy o informatyzacji i KPA zrewolucjonizuje e-administrację?,Czas Informacji 2010, nr 1.Affisco J. F., Soliman K., E-government: a strategic operations management frameworkfor service delivery, Business Process Management Journal 2006, Volume 12.Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część I – trendy, CzasInformacji 2011, nr 1.Bogucki D., Jaka będzie przyszłość elektronicznej administracji? Część II – perspektywy,Czas Informacji 2011, nr 2.Felcenloben D., Zadania katastru nieruchomości jako rejestru publicznego, Przegląd PrawaPublicznego 2011, nr 2.Kasprzyk B., Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, NierównościSpołeczne a Wzrost Gospodarczy 2011, z. 23.Kotulska M., Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym,Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 9.Kotulska M., Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniuadministracyjnym, Samorząd Terytorialny 2015, nr 7 – 8.Kraemer K., King J. L., Information technology and administrative reform. Will e-governmentbe different [w:] E-government research: policy and management, red. D. Norris, NewYork 2008.Mazur Z., Mazur H., Mendyk-Krajewska T., Elektroniczne rejestry publiczne, ZeszytyNaukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 852.Pawluczuk A., Drożdżewicz P., Grudzińska E., Hołubowicz K., Strony internetowe urzędówgmin jako element wsparcia e-administracji w gminie, Samorząd Terytorialny 2014, nr 5.Tabor M., Dokument elektroniczny w administracji publicznej – czas na zmiany, CzasInformacji 2010, nr 2.Telecka K., Skuteczne doręczenie elektronicznych dokumentów i oferty w postaci elektronicznejzamawiającemu będącemu podmiotem publicznym, Czas Informacji 2011, nr 1.Maciej Błażewski179Wiewiórowski W. R., Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji możepchnąć polski e-government na nowe tory?, Czas Informacji 2010, nr 2.Akty prawneUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1875).Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikówi płatników (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 869).Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1868).Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U.z 2016 r., poz. 1764).Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.,poz. 2142 ze zm.).Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r., poz. 1219).Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencjigospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn. Dz.U.z 2015 r., poz. 807 ze zm.).Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U.z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizującychzadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 570).Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,poz. 657).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawiewarunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjachprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. Nr 10, poz. 90 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawiewzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwkowściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (Dz.U.Nr 160, poz. 1672).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawieszczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt orazotrzymywania z niej wypisu (Dz.U. Nr 194, poz. 1995).Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawierejestru instytucji szkoleniowych (tekst jedn., Dz.U. z 2014 r., poz. 781).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawiesposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanychgruntów (tekst jedn. Dz.U. z 2014., poz. 1403).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobunumeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustówElektroniczne rejestry publiczne jako środki komunikacji elektronicznej180i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom(Dz.U. Nr 67, poz. 582).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawieramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzeniaewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturąinformacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201, poz. 1333 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawiezakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencjileczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. Nr 224, poz. 1347).Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawieewidencji klubów sportowych (Dz.U. Nr. 243, poz. 1449).Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.poz. 189).Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawiesposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (Dz.U. z 2013 r., poz. 68).Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanegosystemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. poz. 249).Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotutowarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. poz. 619).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz.U.poz. 987).Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. poz. 795).Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa(Dz.U. poz. 1132).Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestruzwiązków uczelni publicznych (Dz.U. poz. 1377 ze zm.).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawiewzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrówosób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialnościzawodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określeniarodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej(Dz.U. poz. 1666).Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemuzapasów interwencyjnych (Dz.U. poz. 1814).Maciej Błażewski181Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczeniao przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencjizaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U.poz. 1529).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rejestru dawcówkomórek rozrodczych i zarodków (Dz.U. poz. 1745).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeńwydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. poz. 2355 ze zm.).Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru wyrobówniezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz.U. poz. 1374).Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie CentralnejEwidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz.U. poz. 1861).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3607ab1-41c8-4d2f-ba99-bc2509e52f26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.