PL EN


2015 | 3(24) | 80-98
Article title

Wykorzystanie RPO w systemie finansowania ochrony zabytków na przykładzie RPO WO

Content
Title variants
EN
The involvement of regional operational programmes in financing material heritage protection – the case of Opole Voivodeship Regional Operational Programme
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Polish conditions and relatively poor condition of public finances, funding protection of monuments is also made with a significant share of funds from the European Union A good example of such is the funding under the Regional Operational Programmes of individual provinces. This article attempts to present the role of Regional Operational Program in the system of financing the protection of monuments in Poland, activities related to the protection of cultural heritage and to present the project of monument protection funded by Regional Operational Program of the Opole Voivodeship. The cultural heritage of a nation in the form of material and intangible heritage of previous generations is a key to building national identity, because without it teaching respect for tradition and culture would be impossible. However, in a market economy cultural heritage in the form of monuments should be treated also as a factor supporting regional development. Presented policy on the use of funds for activities related to the protection of cultural heritage, protection of monuments and the funds allocated for this purpose that EU funds, especially the Regional Operational Program, will not replace the system of financing these activities from public funds, which is administered by the Minister of Culture and National Heritage, but they can be a good complement to this system.
Year
Issue
Pages
80-98
Physical description
Contributors
References
 • Arszyński M., 2007, Idea – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork.
 • Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków 2008.
 • Głuszak M., 2005, Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 687, Kraków.
 • http://www.nid.pl/idm,1164,zestawienia.html (dostęp 31.10.2012).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kozak M., 2008, Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Kubiszewska K., 2012, Finansowanie odnowy zabytków w Polsce przy wykorzystaniu pomocy UE, Ochrona Zabytków, 65/3-4 (258-259).
 • Murzyn-Kupisz M., 2010, Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, Ochrona Zabytków, 58/1-4 (248-251).
 • Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013.
 • Nieroba E., Czerner A., Szczepański M., 2010, Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności, Warszawa.
 • Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007-2010.
 • Regionalne programy operacyjne na lata 2007-2013 wszystkich województw.
 • Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015.
 • System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich, 2001, przygotował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Skaldawski B., Chabiera A., Lisiecki A., (red. tekstu) Liżewska I., Kurier Konserwatorski, 11/2011.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, DzU nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f36ceef2-258c-49f2-93fc-4ead6ac93d05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.