PL EN


2015 | 7 | 95-110
Article title

The Role of School in Preventing the Marginalization of Poor Students

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poverty, if it is not properly viewed by the public, may lead to the depersonalization of both poor and living in the midst of those who need help. Poverty is experienced by children in a specific way. They often suffer from hunger, they are undernourished, and they have limited access to a variety of goods, including culture and education. This, in turn, is often reflected in their self-esteem, a sense of self-dignity. The role of the school in fighting the poverty of the students is shown in this article. The existing forms of aid to poor students are presented, as well as the challenges facing the school in terms of helping marginalized students. It is also crucial for the teachers themselves to be trained in such a way that would promote not only the intellectual development of the students, but most of all – the pro-social attitudes and that would emphasize the value and dignity of a person.
Year
Issue
7
Pages
95-110
Physical description
Contributors
References
 • Clement of Alexandria., Jaki bogacz będzie zbawiony? [What Rich Man Will Be Saved?], Warszawa 1953.
 • Cęcelek G., Dzieci ubogie w szkole, „Przegląd Edukacyjny” [Poor Children at School, „Educational review”], 2010, No 5 (77), p. 7–9.
 • Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne [A Myth of a School as a Place of a Student’s „Comprehensive Development”. Ethnopedagogical Essays], Kraków 2004.
 • Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza, Materiały Sieci Centrów Wolontariatu [How to Find and Keep a Volunteer, Materials of Volunteer Centers Network], Warszawa 2003.
 • John Paul II, Biedni nie mogą dłużej czekać. Przemówienie do przedstawicieli Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich, 3. IV.1987 [The poor cannot wait any longer. Speech to the representatives of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean Islands 3. 04.1987], “L’Osservatore Romano”1987, No 4, p. 23–24.
 • Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w Polsce [Projects of Educational Reforms in Poland], Warszawa 2006.
 • Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, [Social Pathology of education], Olecko 1995.
 • Lustig J., Skutki ubóstwa, jakich doświadczają dzieci, In: P. Dobrowolski (red.), Ubodzy i bezdomni [The Consequences of Poverty Experienced by Children, [in:] The Poor and the Homeless], Katowice 1996.
 • Mańka A., Roter A., Specy'ka trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych ubóstwem społecznym, In: A. Radziewicz-Winnicki (red.), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce [Speci'city of Di@culties in Bringing up Children from Socially Poor Families [in:] Problems and Development Tendencies in Modern Social Pedagogics in Poland], Katowice 1995, p. 229–245.
 • Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, [Childhood in Crisis. Etiology of the Phenomenon], Warszawa 2008.
 • Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości, In: Z. Melosik (red.), Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje [The Youth and Lifestyle: the Paradoxes of Pop-identity, [in:] The Youth, Lifestyle and Health. Context and Disputes], Poznań 2001, p. 11–57.
 • Piotrowski J., Dzieci – dzieciom bez imienia, In: J. Różański (red.), Dzieci głodujące i bez imienia [Children to Nameless Children, [in:] Starving and Nameless Children], Warszawa 2007.
 • Platon, Państwo [The State], Vol. 2, Warszawa 1994.
 • Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty [Education in the First Year of Educational System Reforms], K. Konarzewski (red.), Warszawa 2001.
 • Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych [A Neglected Sandbox. Styles of Bringing up Small Children Versus Inequalities of Educational Chances], Warszawa 2003.
 • Sztumski J., Ubóstwo jako problem społeczny, “Polityka Społeczna” [Poverty as a Social Problem, “Social Politics”], 1995, No 8, p. 43–44.
 • Śliwerski B., Czy szkoła może jeszcze wychowywać?, In: B. Śliwerski (red.), Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? [Can School Still Educate? [in:] How to Teach and Educate in a Modern School?], Kraków 1999, p. 78–101.
 • Tarkowska E., Górniak K., Kalbarczyk A., System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne, „Polityka Społeczna” [Educational System, Poverty, Social exclusion, “Social Politics”], 2006, No 11/12, p. 29–33.
 • Verhack I., Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia, In: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane [To Educate, That Is to Activate Knowing Your Own Existence, [in:] Catholic Pedagogics. Chosen Issues], Stalowa Wola 1999, p. 79–90.
 • Wolontariat w szkole [Voluntary Services at Schools], E. Kosiedowska, K. Braun (red.), Warszawa 1997.
 • Zuziak W., Etyka chrześcijańska wobec rozwarstwienia materialnego, In: A. Węgrzecki (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa [Christian Ethics Towards Material Diversity [in:] Ethical Aspects of Getting Rich and Poverty], Kraków 2003, p. 67–78.
 • Zwoliński A., Etyka bogacenia [Ethics of Getting Rich], Warszawa 2002.
 • Banasiewicz I., Ubogie dzieci Małopolski [Poor children of the Little Poland], (access 08.04.2009).
 • <http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Biezace-dzialania/Biezacedzialania/ Ubostwo-Dzieci-Raport-UNICEF> (access 14.12.2014).
 • Tarkowska E., Ubóstwo dzieci w Polsce [The poverty of children in Poland], <www. eapn.org.pl/expert/kles/Ubostwo%20dzieci.pdf> (access 14.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f379bc2a-6d58-4134-8206-0ad5a4e2f427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.