PL EN


2015 | 6 | 2 | 125-129
Article title

Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Sustainable Agricultural Practices – Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawy zrównoważonego rozwoju wsi. Jednym z narzędzi implementacji zasad ekorozwoju jest gospodarka odpadami. Problem dużej masy wytwarzanych odpadów występuje na wielu obszarach wiejskich. Rozwojowi technologicznemu w dziedzinie unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów musi towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaproponowano projekt ulotki ekologicznej dla podniesienia świadomości ekologicznej przedsiębiorców branży spożywczej.
EN
This paper presents the basis of sustainable development of rural areas. Waste management is one of the tools for implementing the idea of sustainable development. Large quantity of waste is a problem that occurs in numerous rural areas. Technological development in utilization and waste disposal should be associated with an increase of environmental awareness and society involvement in the correct waste management. A design of leaflets was proposed to raise the ecological awareness of the entrepreneurs involved in the organic food industry.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
125-129
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Ciesielka M., Sułowski M. (2013): WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej, „Edukacja – Technika – Informatyka: wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej”, nr 4, cz. II.
 • KPGO Krajowy plan gospodarki odpadami (2014): MP nr 101, poz. 1183.
 • Materiały Zakładu Mleczarskiego MLEK-BOG s.c. (2013): Procedura postępowania z odpadami, Bogoniowice.
 • Falencka-Jabłońska M. (1999): Wierzba wiciowa – Salix viminalis L. – możliwości jej wykorzystania do celów energetycznych i oczyszczania ścieków w warunkach polskich, 3th International Conference Renewable Energy use Agriculture, Warszawa, Book 3.
 • Falencka-Jabłońska M. (2010): Wierzba witwa – Salix viminalis L. jako źródło energii odnawialnej oraz filtr w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych, w: Wiatr I., Marczak H. (red.), Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów, Lublin.
 • Falencka-Jabłońska M. (2015): Wierzba witwa (Salix viminalis L.) – źródłem energii i możliwością ograniczenia efektu cieplarnianego w warunkach polskich, „Nowa Energia” nr 1(43).
 • Nagorniuk O. M., Verestun N. O., Sobczyk W. T., Bìlâvs’kij S. G. (2014): Metodika cocìal’noekologìčnogo monìtoringu ta formuvannâ ekologìčnoï kul’turi sìl’s’kogo naselennâ: (na prikladì Shìdnogo Podìllâ), Wyd. Herson: Grìn D. S..
 • Noga H. (2007): Uwarunkowania socjalizacyjne gier online na przykładzie gry internetowej „World of Warcraft”, [w:] Perzycka E., Stachura A. (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, Szczecin.
 • Pawłowski A., Pawłowski L. (2008): Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Cz. 1. Środowisko a zrównoważony rozwój, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development” vol. 3, no. 1.
 • Sałata E. (2014): Uniwersytet trzeciego wieku – nowe możliwości dla osób starszych, [w:] DIDMATTECH 2014. New Methods and Technologies In Eeducation and Practice, Olomouc.
 • Sobczyk W. (2011): Evaluation of Harvest of Energetic Bbasket Willow, TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, vol. XI.
 • Sobczyk W. (2013): Rolnictwo i środowisko, Kraków.
 • Struk-Sokołowska J., Ignatowicz K. (2013): Współoczyszczanie ścieków komunalnych i mleczarskich przy zastosowaniu technologii SBR, „Rocznik Ochrona Środowiska/Annual Set The Environment Protection” t. XV.
 • Walat W. (2006): Jakość życia człowieka – płaszczyzna aksjologiczna w systemie edukacji, [w:] Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Rzeszów.
 • Wielewska I. (2007): Jakość życia jako jeden z efektów rozwoju zrównoważonego, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica” nr 256.
 • Wielewska I. (2012): Wybrane problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich powiatu chojnickiego, „Roczniki Naukowe SERiA” t. XIV, z. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f37b5491-0245-4114-8792-eb4f2813105e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.