PL EN


2017 | 1(961) | 21-37
Article title

Polityka zrównoważonego rozwoju gmin śląskich

Authors
Title variants
EN
The Sustainable Development Policy of Silesian Municipalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samorządy lokalne, po rozwiązaniu w pierwszym okresie po odrodzeniu samorządności bieżących problemów, zaczęły odczuwać potrzebę wypracowania kompleksowej wizji rozwoju. Jedną z możliwości konstruowania nowoczesnych strategii rozwoju jest kierowanie się wskazówkami formułowanymi w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praktyczna implementacja polityki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju wymaga istnienia woli politycznej i przychylności władz samorządowych dotyczącej wdrażania rozwiązań zgodnych z tą koncepcją. Celem artykułu jest ocena postępów wdrażania polityki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju w gminach województwa śląskiego. Podstawową metodą badawczą jest analiza danych zawartych w ankiecie na temat polityki zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonej przez pracowników Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2015 r. Analizując uzyskane wyniki, odwołano się również do wcześniej przeprowadzonych badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieje postęp we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju w polityce lokalnej, lecz jest on bardzo wolny. Pierwsze badania przeprowadzane w gminach na początku transformacji systemowej wskazywały na ok. 5-procentowy udział samorządów próbujących wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju w gminie, a obecnie udział ten wynosi ok. 25% badanych gmin.
EN
After addressing more immediate problems following the self-governance regained in the 1990s after system transformation, local governments in Silesia began to feel the need to map out a comprehensive development strategy. One possibility for constructing a modern development strategy is to implement the concept of sustainable development. Practical implementation of policies based on the principles of sustainable development first requires local authorities to have the “political will” to implement solutions in accordance with this concept. The research done for this article was intended to help assess the progress municipalities in Silesia have made in implementing sustainable development policies. The basic research method used for the article was analysis of the data contained in the questionnaire “The policy of sustainable development”. The questionnaire was carried out by the Department of Social and Economic Policy at the University of Economics in Katowice in 2015. The results of the survey are complemented by an analysis of previously conducted surveys. Based on the studies, it can be concluded that progress has been made, if very slowly, in implementing the principles of sustainable development in local politics. The first studies, which were done in municipalities at the beginning of Poland’s post-communism transformation, point to approx. 5% of local governments trying to implement a policy of sustainable development in their communities. The share has risen to approximately 25% of the municipalities surveyed.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
References
 • Bernatzky A. [1983], The Effects of Trees on Urban Climate [w:] Trees in the 21st Century, Academic Publishers, Berkhamsted.
 • Borys T. [2002], Ocena realizacji dokumentów z konferencji z Rio. Administracja samorządowa [w:] Raport KOMPAS Rio+10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” [1998], Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Lorek E. [2001], Program zrównoważonego rozwoju jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej regionu [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lorek A. [2003], Rozwój zrównoważony w regionie śląskim [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Lorek E., Sobol A. [2012], Local Sustainable Development in Practice of Silesian Municipalities [w:] Sustainable Development: Theory – Practice – Education, eds D. Pieńkowski, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, J. Wiland-Szymańska, Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Poznań–Białystok.
 • McPherson E.G., Nowak D., Heisler G., Grimmond S., Sauch S., Grant R., Rowntree R. [1997], Quantifying Urban Forest Structure, Function and Value: The Chicago Urban Forest Climate Project, „Urban Ecosystems”, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1023/A:1014350822458.
 • Międzynarodowe prawo środowiska [2009], wybór i wprowadzenie M.M. Kenig-Witkowska, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ocena programowania zrównoważonego rozwoju w gminach śląskich [2010], Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (badania statutowe).
 • Raport o stanie wdrożenia Lokalnej Agendy 21 w gminach południowej Polski [2000], Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Gliwice.
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [1987], http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (data dostępu: 14.10.2016).
 • Szczepanowska H.B. [2012], Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich, „Człowiek i Środowisko”, nr 36(1–2).
 • Szczepanowska H.B. [2014], Rola i znaczenie drzew w mieście, usługi ekosystemowe drzew i wycena ich wartości, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, http://www.igpim.pl/wp-content/uploads/2014/05/Rola-i-znaczenie-drzedw-w-miescie.pdf (data dostępu: 29.10.2014).
 • United Nations Environment Programme. Report of the Governing Council on the Work of its Third Session, 17 April – 2 May [1975], United Nations, New York, http://www.unep.org/sgb/prev_docs/75_0304_GC3_Report_K7510025.pdf (data dostępu: 14.10.2016).
 • Zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym w procesie integracji europejskiej [2002], Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice (badania statutowe).
 • Żylicz T. [2004], Ekonomia środowiska zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f382adbb-4f0f-49cf-92f9-399879ff4e0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.