PL EN


2014 | 1(87) | 53-57
Article title

Nieruchomości zabezpieczeniem świadczeń emerytalnych

Content
Title variants
EN
Real Estate as Pension’s Security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem niewydolności systemów emerytalnych może być rozwiązany dzięki indywidualnym ubezpieczeniom przybierającym, ze względu na częste występowanie zjawiska asset rich, but income poor, formę nieruchomości. Działania dążące do przekształcenia kapitału zgromadzonego w postaci aktywów trwałych w płynne środki finansowe doprowadziły do powstania rynku equity release, oferującego produkty finansowe w dwóch modelach: kredytowym i sprzedażowym. Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju rynku equity release jest wysokość świadczeń jakie emeryci mogą uzyskać w wyniku zawartych na nim transakcji. Z kolei wysokość świadczeń jest zależna od rynku nieruchomości, którego sytuacja wpływa zarówno na wartość nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie wypłacanych osobom starszym świadczeń, jak i koszty przeprowadzanych na rynku equity release transakcji.
EN
The problem of failure of the pension systems can be solved by individual insurance. Due to the frequent occurrence of the phenomenon of asset rich, but income poor, this insurance can take on a form of a real estate property. Efforts aimed at transforming the capital raised in the form of assets into liquid funds led to the equity release market. The equity release market offers financial products in two models: reverse mortgage and home reversion. The decisive factor in the functioning and development of the equity release is the amount of benefits that retirees can obtain as a result of equity release transaction. The amount of benefits depends on the real estate market. The real estate market situation effects both the value of the property (as security for the elderly benefit payments) and the amount of costs of equity release markets transactions.
Year
Issue
Pages
53-57
Physical description
Dates
published
2014-03-30
Contributors
 • Absolwent Studiów Uzupełniających Magisterskich na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
References
 • Alai D., Chen H., Cho D., Hanewald K., Sherris M., Developing Equity Release Markets: Risk Analysis for Reverse Mortgages and Home Reversion, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research 2013
 • Bishop T. B., Shan H., Reverse Mortgages: A Closer Look at HECM Loans, NBER Papers on Retirement Research Center Project’’, Boston, September 2008
 • Divakaruni P.K., Mallela R., Kanagala S.V.M., Reverse Mortgages - Features & Risks, 10th Global Conference of Actuaries, Insurance Institute of India, Mumbai, February 2008
 • Luiz J.M., Stobie G., The market for equity release products: lessons from the international experience, “Southern African Business Review” 2010, Volume 14 Number 2
 • Kowalak T., Odwrócona hipoteka- zasady funkcjonowania i perspektywy wprowadzenia w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 4
 • Maj-Waśniowska K., Cycoń M., Formy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 11 PTE, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011
 • Pawłęga S., Ocena założeń Ministerstwa Finansów do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 3
 • Pisuliński J., Możliwy kształt umowy o odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage). Zakres koniecznych zmian w prawie bankowym i innych ustawach., „Finansowanie Nieruchomości” 2008, nr 15
 • Poprawska E., Kowalczyk P., Reverse mortgage - analiza i perspektywy rozwoju produktu na rynku polskim, „Finansowanie Nieruchomości” 2008, nr 15
 • Półtorak B., Łyszczak P., Innowacje hipoteczne- czas na reverse mortgage, „Finansowanie Nieruchomości” 2006, nr 3/4
 • Simińska E., Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013
 • Strzelczyk R., Prawo obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Szelągowska A. ,Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010
 • Terry R., Gibson R., Obstacles to equity release, Joseph Rountree Foundation, York 2006
 • Wachnicka A., Odwrócony kredyt hipoteczny w świetle kryzysu, „Finansowanie nieruchomości” 2010, nr 22
 • Williams P., Home equity: accumulation and decumulation through the life cycle, University of York, March 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3860e76-956a-4103-a46a-6cef82b6a564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.