PL EN


Journal
2017 | 26 | 95-112
Article title

Problemy reurbanizacji postindustrialnych dzielnic miast – przykład warszawskiego Kamionka

Authors
Title variants
EN
Re-urbanization problems of post-industrial districts of cities – a case study of Warsaw’s Kamionek
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany technologiczne w produkcji przemysłowej, jakie można było zaobserwować już od lat 80. XX w., spowodowały konieczność restrukturyzacji dawnych terenów przemysłowych. Obszary te, choć zdegradowane przestrzennie, są często atrakcyjnie położone względem pozostałej części miasta. W wyniku odzyskiwania miejskich terenów poprzemysłowych chronimy przestrzeń dotąd niezabudowana, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Udana reurbanizacja musi łączyć działania interdyscyplinarne – od reaktywacji zdegradowanych gleb poprzez ochronę wartości kulturowych postindustrialnego dziedzictwa do tworzenia nowych zespołów mieszkalno-usługowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Jednym z takich obszarów jest warszawski Kamionek. Brak uchwalonego planu miejscowego umożliwia jego chaotyczna zabudowę. Następuje proces gentryfikacji dzielnicy i zagubienie lokalnej tożsamości.
EN
Technological changes in the industrial production, which can be observed since the 1980s, have brought a necessity of restructuring former industrial areas. These areas, although spatially degraded, are very often attractively located in comparison with the rest of the city. As a result of reclaiming former industrial areas we protect space which has not been built-up so far, which is in agreement with the principles of sustainable development. A successful re-urbanization process has to combine interdisciplinary operations from degraded soils reactivation through protection of the cultural values of the post-industrial legacy to create new residential-services groups and interesting public spaces. One of such areas is Kamionek – a selfgoverning district of Warsaw. The lack of adopted local plan causes its chaotic development. The process of district gentrification and a loss of its local identity have been under way.
Journal
Year
Issue
26
Pages
95-112
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Warszawska
References
 • Charlot-Valdieu C., Outrequin P., 2001, L’Urbanisme durable, Editions du Moniteur, Paris.
 • Chodkowska E., 2016, Możliwości kształtowania ładu przestrzennego Grochowa przy użyciu dostępnych instrumentów planowania przestrzennego, praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. A. Majewskiej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Gnich T., 2015, Koncepcja przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów poprzemysłowych na Kamionku w Warszawie, praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Majewskiej w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Gorgoń J., Gasidło K., Kamiński Z., 2007, Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Krasuski M., 2009, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, t. 1, Fundacja Hereditas, Warszawa.
 • Krasuski M., 2010, Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego, t. 2, Fundacja Hereditas, Warszawa.
 • Lorens P., 2007, Znaczenie procesów rewitalizacyjnych we współczesnym rozwoju polskich miast, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa.
 • Meyhofer D., 2014, Hafencity. Hamburg Waterfront, Elbe & Flut Edition, Hamburg.
 • Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i  partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2000, Odnowa miast – zarys problemu, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Quartiers durables: Guide d’expériences européennes, 2005, ARENE Ile-de-France, Institut Méditerranéen du Bâtiment et de l’Environnement, Paris.
 • Rymkiewicz L.A., 2002, Krajobraz starej Pragi, [w:] Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX w., red. S. Gzell, TUP, Wydawnictwo Akapit-DTP, Warszawa.
 • Ryńska E.D., 2012, Zintegrowany proces projektowania prośrodowiskowego. Projektant a Środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Skalski K., 2000, Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Sołtan A., 2006, Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze. Praga w ciągu wieków, Jeden Świat, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, (2006), Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r., z późn. zm.
 • Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 17.09.2015 r.
 • www.mapa.um.warszawa.pl (dostęp 20 lipca 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38635a5-4c11-46aa-b215-8fbc8b45ae0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.