PL EN


Journal
2020 | 2 | 152-168
Article title

Katecheza Kościoła katolickiego o chrzcie w perspektywie dialogu ekumenicznego

Content
Title variants
EN
Catechesis of the Catholic Church on Baptism in perspective of Ecumenical Dialogue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje drogę dialogu ekumenicznego, jaką podjęły poszczególne Kościoły i Wspólnoty kościele na rzecz jedności chrześcijan. W procesie dialogu ważne jest zrozumienie teologii, a zwłaszcza eklezjologii i soteriologii różnych wspólnot wierzących. Istotną rolę ku pojednaniu odgrywa chrzest – wydarzenie fundamentalne dla większości wspólnot chrześcijańskich. Rezultatem prowadzonego dialogu jest dokument Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościół katolicki i sześć innych Kościołów działających w Polsce. Należy zatem przeanalizować naukę Kościoła katolickiego na temat chrztu i odkryć w niej te (wspólne) elementy, które pozwoliły na podpisanie Deklaracji. Dla katolików nieodzowne źródło znajomości prawd wiary i miejsca sakramentów w życiu ochrzczonych stanowi katechizm. Znajomość nauczania własnej wspólnoty wiary jawi się jako warunek właściwego zrozumienia przesłania innych Kościołów. Świadomość własnej tożsamości religijnej jest gwarantem nawiązania właściwie rozumianego dialogu z inną wspólnotą wierzących. Odkrycie jedności w różnorodności to wielkie wyzwanie ekumenizmu.
EN
The article shows the path of ecumenical dialogue that individual Churches and church communities have taken for the sake of Christian unity. In the process of dialogue, it is important to understand the theology – in particular the ecclesiology and soteriology - of the various communities of believers. Baptism, a fundamental event for most Christian communities, plays an important role in reconciliation. The result of the dialogue is the Declaration on mutual recognition of baptism by the Catholic Church and six other Churches operating in Poland. It is therefore necessary to analyze the teaching of the Catholic Church on Baptism and discover in it those (common) elements which made it possible to sign the Declaration. For Catholics, the Catechism is an indispensable source of knowledge of the truths of faith and the place of the sacraments in the life of the baptized. Knowledge of the teaching of your own faith community is a prerequisite for proper understanding the message of other churches. The awareness of one’s own religious identity is a guarantee of establishing a properly understood dialogue with another community of believers. The discovery of unity in diversity is the great challenge of ecumenism.
Journal
Year
Issue
2
Pages
152-168
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
 • Popławski A., 2013, Dążenie do jedności a odpowiedzialność za zbawienie. Znaczenie dokumentu z Limy dla Kościoła prawosławnego w Polsce, w: Kantyka P., Kopiec P., Składanowski M. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 137-146.
 • Bartnik Cz.S., 1985, Eklezjologia, w: Łukaszyk R., Bieńkowski L., Gryglewicz F. (red.), Encyklopedia katolicka, TN KUL, Lublin, t. 4, kol. 773-781.
 • Benedykt XVI, 2009, Przemówienie podczas spotkania z organizacjami zaangażowanymi w dialog międzyreligijny (Jerozolima, 11.05.2009) [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/zsw_dialogrel_11052009.html [dostęp 5.05.2020].
 • Chrzest. Dokument z Akry, Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (1974), 2020 [on-line], https://ekumenizm.wiara.pl/ doc/478012.Chrzest-Dokument-z-Akry/ [dostęp: 5.05.2020].
 • Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowe. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, 2012, Kantyka P., Pawłowski S., Składanowski M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Dyrektorium Ekumeniczne, 2000, w: Napiórkowski S.C., Leśniewski K., Leśniewska J. (red.), „Ut unum”. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu: 1982-1998, TN KUL, Lublin.
 • Franciszek, 2013, Encyklika „Evangelii gaudium”, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa.
 • Gałkowski T., 2008, Eklezjologia i prawo a działalność ekumeniczna Kościoła katolickiego, Prawo Kanoniczne, t. 51, nr 3-4, s. 29-77.
 • Garrapucho F.R., 2007, Miedzykonsfesyjne dialogi ekumeniczne. Bilans historyczny, Sympozjum, t. 11, s. 67-79.
 • Glaeser Z., 2013, Trynitarny charakter Kościoła i Eucharystii w świetle doktrynalnych dialogów kościoła prawosławnego, w: Kantyka P., Kopiec P., Składanowski M. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 233-250.
 • Hintz M., 2017, Kontekst teologiczno-historyczny współczesnej eklezjologii ewangelickiej – perspektywa ekumeniczna, Studia Oecumenica, t. 17, s. 27-50.
 • Hryniewicz W., 2013, Dialog jako podstawowa kategoria wiary, w: Kantyka P., Kopiec P., Składanowski M. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 51-62.
 • Jakubiak T., 2013, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego, Annales Canonici, t. 9, s. 93-117.
 • Jakubiak T., 2013, Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim, w: Studia Redemptorystowskie, t. 11, s. 382-399.
 • Jan Paweł II, 1996, Adhortacja „Catechesi tradendae”, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Znak, Kraków, s. 9-90.
 • Jan Paweł II, 2005, Encyklika „Ut unum sint”, w: Encykliki Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, Rafael , Kraków, s. 693-698.
 • Jan Paweł II i Dimitrios I, 1979, Deklaracja ekumeniczna. Fanar 30.11.1979, Acta Apostolicae Sedis, t. 71, s. 1603-1604 (tekst polski: Napiórkowski S.C., Leśniewski K., Leśniewska J. (red.), „Ut unum”.
 • Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu: 1982-1998, TN KUL, Lublin 1982, s. 89-90).
 • Kałużny T., 2011, Ekumeniczny wymiar katechezy, Sympozjum, t. 15, s. 55-67.
 • Kantyka P., 2008, Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kantyka P., 2013, W poszukiwaniu nowotestamentalnego modelu Kościoła. Elementy eklezjologii baptystycznej i zaczątki dialogu z baptystami o Kościele, Roczniki Teologii Ekumenicznej, t. 5, s. 43-54.
 • Kantyka P., 2015, Ekumenizm i katecheza, w: Kantyka P., Pawłowski S. (red.), Ekumenizm dla ewangelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kantyka P., 2017, Chrzest i Eucharystia w dialogach katolicko-anglikańskich i katolicko-metodystycznych, Studia Oecumenica, t. 17, s. 287-304.
 • Karta Ekumeniczna, 2020 [on-line], https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/karta-ekumeniczna/ [dostęp: 18.03.2020].
 • Katechizm Kościoła katolickiego, 2004, Pallottinum, Poznań.
 • Kopiec P., 2017, Chrzest i Eucharystia w dialogach katolicko-luterańskim i katolicko-reformowanym, Studia Oecumenica, t. 17, s. 269-286.
 • Kostorz J., 2010, Wychowanie do postawy ekumenizmu w nauczaniu religii – doświadczenia katolickie, Pedagogia Christiana, t. 26, z. 2, s. 233-249.
 • Krzyszowski Z., 2007, Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego, Sympozjum, t. 11, s. 33-50.
 • Kwiatkowski D., 2020, Chrzest sakramentem wprowadzającym człowieka w „podwoje wiary” [on-line], https://opoka.org.pl/biblioteka-/M/MS/dk_chrzest.html [dostęp: 5.05.2020].
 • Leśniewski K., 2013, Misterium Kościoła w teologicznej refleksji metropolity Johna Zizioulasa, w: Kantyka P., Kopiec P., Składanowski M. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 251-262.
 • Pawłowski S., 2015, Hierarchia prawd wiary w katechezie a ekumenizm, w: Kantyka P., Pawłowski S. (red.), Ekumenizm dla ewangelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 175-189.
 • Perzyński A., 2015, Jedność przez różnorodność Kościoła, Studia Gnesnensia, t. 29, s. 143-155.
 • Porada R., 2018, Urzeczywistnianie się Kościoła w dialogu ekumenicznym – perspektywa katolicka, Studia Paradyskie, t. 28, s. 69-82.
 • Przyborowski N., 1997, Wzajemne uznanie ważności chrztu pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Studia Theologica Varsaviensia, t. 35, z. 1, s. 285-288.
 • Przyborowski N., 2003, Chrzest. Teologiczne zbliżenie między niektórymi Kościołami w Polsce, Semper, Warszawa.
 • Rabiej S., 2020, Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych – perspektywa rzymskokatolicka [on-line], file:///Users/mac/Downloads/RabiejS.-EklezjologiaKonfesyjna.pdf [dostęp: 31.03.2020].
 • Rogowski C., 1997, Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, TN KUL, Lublin.
 • Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia, 2003, w: Przyborowski N., Chrzest. Teologiczne zbliżenia między niektórymi Kościołami w Polsce, Semper, Warszawa, s. 162.
 • Składanowski M., 2012, Problemy recepcji dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej, Roczniki Teologii Ekumenicznej, t. 4, s. 141-162.
 • Sobór Watykański II, 2002, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań, s. 193-208).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38bf4b7-a198-4296-b3d7-4fd5e3e895da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.