PL EN


Journal
2019 | 2(22) | 23-37
Article title

CHARAKTERYSTYKA, KLASYFIKACJA I FUNKCJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Content
Title variants
EN
CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION AND FUNCTIONS OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper was to present main information about financial instruments. Financial instruments are very important for law and as well for economy; for this reason studies in this field are very broad and affects of many aspects. This article present a general characteristic, classification and main functions of financial instruments. The most important is the division of financial instruments on securities and derivative financial instruments. The derivatives market reallocates risk from the people who prefer risk aversion to the people who have an appetite for risk. Debt instruments are assets that require a fixed payment to the holder, usually with interest. The equity market (often referred to as the stock market) is the market for trading equity instrument.
Journal
Year
Issue
Pages
23-37
Physical description
References
 • Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe, Warszawa 2012.
 • Baird A., Rynek opcji, strategie inwestycyjne i analiza ryzyka, Warszawa 1998.
 • Bączyk M., Koziński M., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Zakamycze 2000.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 2004.
 • Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Warszawa 2012.
 • Brighan E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, Warszawa 2005.
 • Brodowska-Szewczuk J., Opcje walutowe w zarządzaniu ryzykiem kursowym a toksyczne instrumenty pochodne na rynku finansowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2015, online <http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/ 105-2015_2.pdf>, dostęp: 26.08.2018.
 • Chłopecki A., w: Prawo papierów wartościowych, „System Prawa Prywatnego”, pod red. A. Szumańskiego, t. 19. Kraków 2006.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa 2005.
 • Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Warszawa 2011.
 • Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota, instrumenty, funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 • Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategia, Warszawa 2000.
 • Gnela B., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1999.
 • Kidyba A., Spółka akcyjna, Warszawa 2014.
 • Krawiec M., Zastosowanie instrumentów pochodnych do ograniczenia ryzyka rynkowego, Warszawa 2007.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa 2004.
 • Lemonnier M., Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 • Lentowski D., Swap – konstrukcja kontraktu, rynek i ryzyko, „Acta Universitatis Lodziensis Folie Oeconomica” 247(2011), online <www.cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_560/c/109-123.pdf>, dostęp: 20.12.2016.
 • Leszczyńska E., Rynek kontraktów swap w Polsce, Warszawa 2002, online <http://www.nbp.pl/ publikacje/materialyistudia/144.pdf>, dostęp: 26.08.2018.
 • Marszałek J., Sekuła P., Rynek finansowy – instrumenty i mechanizm funkcjonowania, w: Ekonomia, finanse, prawo gospodarcze, Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Łódź 2015.
 • Mogiełka P., Pojęcie papieru wartościowego a dokumenty przewozu według reguł rotterdamskich, „Prawo Morskie” 28(2014), online <http://pm.czasopisma.pan.pl/images/data/pm/wydania/No_1_2012/05_Edokumenty_Przewozowe_Wg_Regul_Rotterdamskich_.pdf>, dostęp: 26.08.2018.
 • Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Nieborak T., w: Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, pod red. T. Nieboraka,T. Sójki, Warszawa 2011.
 • Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Warszawa 2011.
 • Słowik B., Emisja obligacji jako źródło finansowania działalności gospodarczej, „Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska” 48(2014)2, online <http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/ 20793/czas9547_48>, dostęp: 26.08.2018.
 • Śliwa J., Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Warszawa 2011.
 • Waluś W., Baryło M., Inżynieria finansowa, Warszawa 2011.
 • Warowny T., O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 13(2012)3.
 • Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, Warszawa 2007.
 • Zawadzka P., w: Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, pod red. R. Mroczkowskiego, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 153.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f38d1da5-dcd0-4d49-88f0-b9e4e81b1132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.