PL EN


2013 | 23 | 1 | 7-23
Article title

Organizacja i funkcjonowanie Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Cywilnego w latach 1919-1989. Zarys problematyki

Title variants
EN
Structure and Functioning of Civil Law Codification Commissions in 1919-1989. An Outline
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented article on legal history deals with the establishment, structure and functioning of civil law codification commissions over a period of seventy years. The Authors analyse the legal foundations of codification commissions, demonstrate the effects of their operation, and compare differences in the codification work that took place in the time of the Second Polish Republic and People’s Republic of Poland.
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
7-23
Physical description
Contributors
 • Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, mazuryk@ms.gov.pl
author
References
 • Bardach J., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993.
 • Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2008.
 • Fiedorczyk P., O początkach prac nad kodyfikacją polskiego prawa cywilnego w 1947 r., „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. IV, 2006.
 • Fiedorczyk P., Dokumenty archiwalne dotyczące organizacji prac nad unifikacja, i kodyfikacją polskiego prawa cywilnego w latach 1945-1948, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. IV, 2006.
 • Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000.
 • Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 33(1981), nr 1.
 • Gudowski J., O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego - wczoraj, dziś, jutro, [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
 • Lityński A., Nowe ustawodawstwo w nowym ustroju. O prawie karnym i cywilnym w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, „Miscellanea Historico- Iuridica”, t. IV, 2006.
 • Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2010.
 • Piasecki K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-366, t. I, Warszawa: CH. Beck 2010.
 • Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. III, Okres międzywojenny, Kraków 2001.
 • Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2000.
 • Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 3(2007).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f397d6f0-5950-418e-82f4-fdefcbd63522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.