PL EN


2018 | 540 | 32-41
Article title

Pozacenowe kryteria oceny ofert w systemie zamówień publicznych. W kierunku najkorzystniejszej ekonomicznie oferty

Content
Title variants
EN
Non-price criteria for the evaluation of offers in the public procurement system. Towards the most economically advantageous offer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy doboru kryteriów oceny ofert w polskim systemie zamówień publicznych. Instytucja doboru odpowiednich czynników realizacji umowy zamówieniowej pełni istotną funkcję w wydatkowaniu środków publicznych. W opracowaniu wskazano m.in. na obowiązek zamawiającego dotyczący formułowania adekwatnych i proporcjonalnych wymagań w stosunku do wykonawców w celu realizacji jednej z podstawowych swoistych zasad prawa gospodarczego publicznego – zasady prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym. Szczególny nacisk w artykule położono na pozacenowe kryteria oceny ofert, a także ich funkcję w społecznej gospodarce rynkowej. Dokonano także analizy ekonomicznej kryteriów oceny ofert oraz scharakteryzowano dwuetapowy proces oceny (ocena techniczna i finansowa), który jest często wykorzystywany przy ocenie ofert najkorzystniejszych ekonomicznie. Zwrócono także uwagę na stosowanie rankingu, uwzględniającego zagregowane oceny wynikające z przypisanych wag w relacji do oferowanej ceny.
EN
The paper concerns the selection criteria for the evaluation of offers in the Polish public procurement system. The institution of selecting the appropriate factors for the implementation of the procurement contract plays an important role in the spending of public funds. The study indicated, among others, on the contracting authority’s obligation to formulate adequate and proportional requirements from contractors in order to implement one of the basic specific principles of public economic law – the principle of proper management of public property. Particular emphasis in the paper was put on the non-price criteria for the evaluation of offers as well as their function in the social market economy. An economic analysis of the offer evaluation criteria was also carried out and a two-stage evaluation process (technical and financial assessment) was characterized, which is often used in the assessment of the most economically advantageous offers. Attention was also paid to the application of the ranking, taking into account the aggregate ratings resulting from the weightings assigned in relation to the offered price.
Contributors
References
 • Adamczyk W., Udział pracowników merytorycznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, Zamawiający, nr 5/2014.
 • Baczewski R., Naruszenia dotyczące kryteriów oceny ofert, Zamawiający, nr 13/2015.
 • Bobowski S., Gola J., Szydło W., Przybylska M., The Most Economically Advantageous Tender in the
 • Public Procurement System in the European Union, [w:] Eurasian Studies in Business and Economics, Springer, Cham, w druku.
 • Brzeziński M., Ćwik D., Sposób wykonania zamówienia jako kryterium oceny ofert, Zamawiający, nr 29/2018.
 • Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.
 • Gnela M., Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych, Zamówienia Publiczne.
 • Doradca, nr 10/2015.
 • Horubski K., Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, Państwo i Prawo, nr 7/2009.
 • https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/kryteria-ocenyofert-a-warunki-udzialu-w-postepowaniu-w-kontekscie-wymagania-przez-zamawiajacego-odwykonawcow-okreslonego-doswiadczenia.
 • Kulińska M., Siwik R., Opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jako kryterium oceny ofert, Zamawiający, nr 16/2016.
 • Lubiszewski M., Właściwość wykonawcy jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Finanse Komunalne, nr 12/2017.
 • Łapecki F., Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 5/2017.
 • Niemczyk R., Podmiotowe kryteria wyboru oferty, Monitor Zamówień Publicznych, nr 11/2015.
 • Nowicki P., Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych, Warszawa 2013.
 • Public Procurement Best Practice Guide, Public Procurement Directorate, 2013; online: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHSEN/HTML/index.html?2_7_6_what_criteria_should_i_use_to_award_.htm.
 • Rzepkowska I., Nieprawidłowości w stosowaniu kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 11/2013.
 • Sochacka U., Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 11/2018.
 • Stachowiak M., Komentarz do art. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lex.pl.
 • Wiktorowska E., Organizacja, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia, Zamówienia Publiczne. Doradca, nr 5/2017.
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2016 r. (1580/16).
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2016 r. (163/16).
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lipca 2017 r. (1210/17).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3a9619a-d23e-48dc-b853-3ecc85b0ad91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.