PL EN


2018 | 3(39) | 25-35
Article title

Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Conditionings for improving work time in the enterprise
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi próbę całościowego spojrzenia na uwarunkowania i determinanty czasu pracy z jednej strony oraz – z drugiej – na funkcje czasu pracy. Uznano, że potrzebne jest także spojrzenie bardziej analityczne, uwzględniające szczegółowe determinanty czasu pracy, które wymagają pogłębionych analiz. Jako przedmiot analizy wybrano determinanty prawne, uwarunkowania techniczno-technologiczne i ekonomiczne, aspekty społeczne, w szczególności ergonomiczne. Efektem tych analiz było znalezienie strategicznego łącznika, który może zapewnić spójność celów między elementami systemu wytwórczego a elementami czasu pracy. Określono go jako metodę pracy. Obok tego w artykule zawarto propozycję koncepcji analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, zaprezentowano również wyniki badań empirycznych. Badania empiryczne przeprowadzono w przedsiębiorstwie sektora koksowniczego oraz w przedsiębiorstwie branży gastronomicznej. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. W szczególności uznano, że osiągnięcie maksymalnego pułapu wytwórczego możliwe jest tylko dzięki dopasowaniu systemu czasu pracy do elementów (komponentów) metody pracy. Wśród elementów wyróżniono uwarunkowania techniczno-technologiczne, elementy systemu pracy oraz determinanty społeczne, zwłaszcza ergonomiczne warunki pracy. Zmiana któregoś z nich powoduje przekształcenie metody pracy, co z kolei wymaga odpowiedniej korekty systemu czasu pracy.
EN
The study is an attempt at a holistic view of the determinants of functions and working time. It is considered that a more analytical view is also needed, which takes into account detailed determinants of working time. What is more, those determinants require deepen analysis. The legal determinants, technical-technological and economic conditionings, social and ergonomic aspects were selected as the subject of the analysis. The effect of these analyses was to find a strategic connector. This can provide consistency of objectives between the elements of generative system and the elements of working time. It was defined as a working method. In addition, the article includes a concept for the analysis and reconstruction of the work time system in the enterprise. The results of empirical research were also presented. Empirical research was carried out in the energy sector and in the gastronomy industry. A thesis was adopted which assume responsibility between the time system and the work method. In particular, it was considered that the achievement of the maximum production ceiling is possible, only due to the adjustment of the working time system to the components of the working method. Among the elements of the work method: technicaltechnological conditionings, elements of the work system and social determinants, in particular ergonomic working conditions were distinguished. Changing one of them causes the transformation of the working method and, consequently, requires a proper rectification of the working time system.
Year
Issue
Pages
25-35
Physical description
Dates
published
2018-09
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
References
 • Barzycka-Banaszczyk, M. (2007). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374837460.
 • Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
 • Janus, E. (2016). Dylematy zawodowe freelancera – od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności. Humanizacja Pracy, 49(1), 77–86.
 • Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917.
 • Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
 • Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101–117.
 • Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374177757.
 • Sanetra, W. (2011). Uwarunkowania instytucji czasu pracy. W: L. Florek (red.). Czas pracy (s. 13–34). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326410475.
 • Walczyna, A., Łucjan, I. (2012). Postęp techniczny a humanizacja pracy. Postępy Nauki i Techniki, 12, 190–198.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3abcc1c-0b5c-4fa9-8ed0-820873f9dc52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.