PL EN


2015 | 9 | 39-54
Article title

Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji samorządowej

Authors
Content
Title variants
EN
MEDIA RELATIONS IN CRISIS MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Organy samorządu coraz częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia public relations w komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Pozwala to na efektywny przepływ informacji i poszerzenie kręgu zainteresowanych odbiorców – szczególnie młodych – i budowanie wizerunku instytucji dbającej o spójny, jasny i czytelny przekaz informacji. Relacje te są szczególnie istotne w komunikowaniu w warunkach sytuacji kryzysowej, z którymi często mają do czynienia organy samorządu. Warto zatem wskazać wybrane modele zarządzania sytuacją kryzysową, narzędzia media relations wykorzystywane w sytuacji kryzysowej oraz pozytywne i negatywne przykłady działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym obszarze.
EN
Government bodies are increasingly using modern tools of public relations in communication with internal and external environment. This allows for efficient flow of information and widen the circle of interested audiences, especially young people, while building the image of the institution that takes care of consistent, clear and legible information transfer. These relations are particularly important in a crisis situation communication, with which local government authorities often have to deal. It is worth pointing out some models of crisis management, media relations tools used in crisis and positive and negative examples of activities undertaken by the Local Government Units in this area.
Year
Volume
9
Pages
39-54
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-5496
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3ac6d1c-d57f-4b44-87ce-c86697acf9e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.