PL EN


2012 | 2 | 59-74
Article title

Podstawy prawne i etyczne wolontariatu

Authors
Content
Title variants
EN
Legal Framework and Ethical Basis of the Voluntary Service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Demokratyczne państwo prawne gwarantuje rozległe obszary różnorodnej aktywności obywateli. Społeczeństwo obywatelskie – które chcemy zbudować – wymaga upowszechniania wśród ludzi wielu wartości, zwłaszcza autotelicznych. Jednym z filarów każdego społeczeństwa obywatelskiego jest wolontariat. Upowszechnianie jego idei stanowi conditio sine qua non skutecznego i efektywnego rozwiązywania palących problemów życia społecznego. Dotyczy to przede wszystkim środowisk lokalnych, gdzie bezinteresowne, dobrowolne i bezpłatne niesienie pomocy coraz częściej staje się pilną i konieczną zarazem potrzebą. Dlatego też praca wolontariuszy jest bodaj najbardziej dobitnym świadectwem człowieczeństwa i jedną z najlepszych dróg w procesie budowania wspólnoty międzyludzkiej. Fundamentem tego szlachetnego daru dzielenia się z innymi ludźmi samym sobą – poprzez niesienie pomocy samotnym, potrzebującym i słabszym, a nieraz także dyskryminowanym i wykluczonym – są podstawy prawne, moralno-etyczne i obyczajowe naszego kraju.
EN
Constitutional democracies guarantee their citizens considerable freedom on a wide range of public activities. For a well functioning civil society -the goal we are striving for- however, the propagation of diverse intrinsic values is essential. A pillar of any civil society is the voluntary service. The promotion of its basic concepts constitutes the absolute condition (condition sine qua non) to tackle pressing public issues efficiently and successfully on the long range. This applies particularly to neighborhoods and communities where of late a honorary, disinterested and voluntary assistance of the socially disadvantaged has become a pressing general issue. It is foremost the voluntary service, that exemplifies practised humanity and constitutes one of the most efficient ways to build up a humane society. The foundations of rendering this noble gift to others - the ability to share part of one’s life with the fellow human being by supporting the abandoned, deserving and infirm as well as members of the fringe groups of society- are the Code of Civil Law as well as the moral, ethical and cultural codes of our country.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bourke V.E., Historia etyki, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1994.
 • Davies M., Czerpanie przez pracownika socjalnego z zasobów własnego ja, [w:] Praca socjalna – pomoc społeczna, [red.] J. Kwaśniewski, Wydawnictwo "Interart", Warszawa 1995.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, [red.] D. Lalak, T. Pilch, Wyd. „Żak”, Warszawa 1999.
 • Encyklopedia powszechna, Wydawnictwo R. Kluszczyński, Kraków 2003.
 • Jordan P., Ochman M., Jak pracować z wolontariuszami, Wyd. „Boris”, Warszawa 1997.
 • Kaczyńska W., W poszukiwaniu normatywnych i aksjologicznych podstaw etyki niesienia pomocy,[w:] O etyce służb społecznych, [red.] W. Kaczyńska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 • Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, WP, Warszawa 1967.
 • Kurleto M. H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Mały słownik języka polskiego, [red.] E. Sobol, PWN, Warszawa 1999.
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, UW, Wrocław 2009.
 • Olbrycht J., Od pomocy sąsiedzkiej do systemu pomocowego wolontariuszy, [w:] Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu, [red.] H. Krzysteczko, Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 2001.
 • Olszewski B., Wolontariat jako forma realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, [red.] J. Blicharz i J. Bocia, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2009.
 • Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1971.
 • Sowiński A. J., W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2005.
 • Wojnowska E., Wybrane aspekty prawne wolontariatu, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2005.
 • Załuska M., Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, [red.] M. Załuska, J. Boczoń, Wyd. „Interart”, Warszawa 1996.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 6 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1952 r. nr 25, poz. 172 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 46.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. z 2007 r. nr 201, poz. 1455.
 • Ustawa z dnia 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 19, poz. 99.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat (23. 05. 2011).
 • http://www.wdepresji.fora.pl/wolontariat,67/kartaetyczna-wolontariusza,203.html (28. 05. 201).
 • http://www.wolontariat.diecezja.tarnow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=409&ltemid=75 (28. 05. 2011).
 • http://www.wspieraniedawstwa-szpiku.pl/data/download/wszystko_o_wolontar.pdf (28. 03. 2011).
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_2.html#m4 (28. 05. 2011).
 • Wygnański J.: Krótka historia instytucji fundacji w Polsce, typologia, problemy i wyzwania, http://www.fundacje.ngo.pl/przewodnik/ogolne/index.html (30. 09. 2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3b61681-a2ed-42b9-b0a4-416245a2d2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.