PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 233-252
Article title

O potrzebie wspierania „spotkania z sobą”, czyli rozwoju tożsamości młodzieży w ponowoczesnym świecie. Etyka czy estetyka istnienia jako źródło tożsamości

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule autorka dokonuje analizy wybranych zjawisk charakterystycznych dla ponowoczesności, wskazując ich znaczenie dla rozwoju tożsamości młodego pokolenia. Opisuje warunki kształtowania się ponowoczesnej tożsamości młodzieży, uwzględniając zjawiska właściwe dla globalizacji. Analizuje znaczenie dyktatury mediów, jako źródła kształtowania się tożsamości, wskazuje dylematy tożsamościowe doświadczane przez młode pokolenie i „nowe” źródła doświadczanego kryzysu tożsamości. Dokonuje też analizy problemów związanych z etyką ponowoczesną w kontekście kształtowania się tożsamości młodzieży. Charakteryzuje konsekwencje globalizacji i ponowoczesnych wzorów życia dla doświadczanych przez młodzież problemów autokreacyjnych. Na tym tle rysuje model wychowania moralnego młodego pokolenia, stanowiącego konieczność w budowaniu refleksyjnej tożsamości.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Arthur M.B., Claman P.H., DeFillippi R.J., Intelligent enterprise, intelligent career, “The Academy of Management Executive” 1995, t. 9, nr 4
 • Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa 2004
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa 1994
 • Bauman Z., Dziesięć ważnych słów: rozmowy o Dekalogu. Kraków 2002
 • Bauman Z., Etyka nowoczesna. Warszawa 1996
 • Bauman Z., Globalizacja. Warszawa 2000
 • Bauman Z., Modernity and ambivalence. Cambridge 1998
 • Bauman Z., Moralność w niestabilnym świecie. Poznań 2006
 • Bauman Z., Płynne życie. Kraków 2007
 • Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa 2000
 • Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze. Warszawa 1998
 • Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków 2007
 • Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa 1995
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2004
 • Biernat T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji. Toruń 2006
 • Buber M., Ja i Ty: wybór pism filozoficznych. Warszawa 1992
 • Buber M., Problem człowieka. Warszawa 1993
 • Burszta W.J., Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1998
 • Chyła W., Kultura audiowizualna: w stulecie ekranu w kulturze. Poznań 1999
 • Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1997
 • Dziamski G., Imagologia jako teoria dzisiejszej kultury, (w:) J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Radom 1999
 • Eco U., Semiologia życia codziennego. Warszawa 1996
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. Warszawa-Wrocław 2000
 • Fromm E., Szkice z psychologii religii. Warszawa 1966
 • Fromm E., Ucieczka od wolności. Warszawa 1993
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa 2001
 • Giddens A., Socjologia. Warszawa 2004
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 2006
 • Kohlberg L., Essays on moral development: The psychology of moral development. San Francisco 1984
 • Kohlberg L., Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach, (w:) Th. Lickona (red.), Moral development and behaviour: theory, research and social issues. New York 1976
 • Korporowicz L., Tożsamość wyobrażona, (w:) A. Tyszka (red.), Róża wiatrów Europy: o środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej. Warszawa 1999
 • Kożuchowski J., O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna. Lublin 2013
 • Krajewski M., Konsumpcja i współczesność: o pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społeczeństwo”. 1997, nr 3
 • Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, (w:) J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999
 • Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów. Łódź 2006
 • Lepa A., Mechanizmy propagandy. Radom 2004
 • Lepa A., Pedagogika mass mediów. Łódź 2000
 • Łukaszewski W., Psychologiczne koncepcje człowieka, (w:) J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1. Podstawy psychologii. Gdańsk 2000
 • MacIntyre A.Ch., Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności. Warszawa 1996
 • Marcuse H., One-dimensional man: studies in the ideology of advanced industrial socjety. Boston 1964, (wydanie polskie: Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Warszawa 1991)
 • Martin H-P., Schumann H., Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław 1999
 • McCrae R.R., Costa P.T. Jr., Osobowość dorosłego człowieka: perspektywa teorii pięcioczynnikowej. Kraków 2005
 • Melosik Z., Globalny nastolatek: (re)konstrukcje tożsamości w ponowoczesnym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2003, nr 3
 • Melosik Z., Globalny nastolatek. (Re)konstrukcje tożsamości w ponowoczesnym świecie, (w:) A. Królikowska (red.), Człowiek w jednoczącej się Europie, Kraków 2004
 • Melosik Z., Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, (w:) M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, Poznań 2000a
 • Melosik Z., Tożsamość młodzieży współczesnej (czyli jak żyć w kulturze typu „instant”), „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, 2000b, numer specjalny
 • Obuchowski K., Adaptacja twórcza. Warszawa 1985
 • Oleszkowicz A., Przebieg kryzysu adolescencyjnego w aspekcie przezwyciężania niezgodności między celami a możliwościami jednostki, (w:) A. Oleszkowicz (red.), Adolescencja. Wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje. Wrocław 1993
 • Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek. Warszawa 2003
 • Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji. Warszawa 2004
 • Rudniański J., Homo cogitans: o myśleniu twórczym i kryteriach wartości. Warszawa 1981
 • Russell B., Śmiertelnicy i inni: eseje amerykańskie 1931-1935. Warszawa 2000
 • Saciuk R., Nasza epoka absurdu. Wrocław 1992
 • Sandel M.J., The procedural republic and the unencumbered self, „Political Theory” 1984, nr 12(1)
 • Savickas M.L., Constructing careers: actor, agent, author, “Journal of Employment Counselling” 2011, nr (4)48
 • Savickas M.L., Nota L., Rossier J., Dauwalder J-P., Duarte M.E., Guichard J., Soresi S., VanEsbroeck R., Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century, “Journal of Vocational Behavior” 2009, nr 3(75)
 • Sonczyk W., Media w Polsce: zarys problematyki. Warszawa 1999
 • Spaemann R., Podstawowe pojęcia moralne. Lublin 2000
 • Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, (w:) P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa-Kraków 1999
 • Tarkowska E., Niepewność kulturowa a stosunek do inności, (w:) M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa 1997
 • Toffler A., Trzecia fala. Warszawa 2001
 • Trempała J., Koncepcje rozwoju człowieka, (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Podstawy psychologii, t.1. Gdańsk 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3c31745-9506-4655-b321-68cedd9d89e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.