Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 35-52

Article title

Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky.

Authors

Content

Title variants

EN
Twenty years of the Constitution of the Slovak Republic.
PL
Dwadzieścia lat Konstytucji Republiki Słowackiej.

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Pri príležitosti 20. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky autor analyzuje spoločensko-politické podmienky jej prípravy a schvaľovania a na tomto základe hodnotí jej pôvodný text. Predmetom analýzy sú aj doposiaľ uskutočnené priame novelizácie Ústavy Slovenskej republiky, ako aj jej nepriame novelizácie uskutočnené prostredníctvom samostatných ústavných zákonov, ktoré spolu s Ústavou Slovenskej republiky vytvárajú polylegálny ústavný systém Slovenskej republiky. Autor poukazuje na najzávažnejšie nedostatky slovenskej ústavy v platnom znení (vysoká flexibilita a tým aj nízka stabilita ústavy, len rámcová úprava postavenia prokuratúry, nefunkčnosť ústavnej úpravy inštitútu referenda), zároveň však konštatuje, že Ústavu Slovenskej republiky možno považovať za ústavu moderného demokratického a právneho štátu, ktorá znesie porovnanie aj s ústavami tradičných demokracií.
EN
The 20th anniversary of adoption of the Constitution of the Slovak Republic is the reason for author to analyse socio-political conditions of its preparation and adoption and on this basis also to evaluate its original wording. The objects of analysis are direct amendments of the Constitution of the Slovak Republic, as well as its indirect amendments adopted through individual constitutional acts which together with the Constitution of the Slovak Republic create so-called polylegal constitutional system of the Slovak Republic. The author stresses out the most serious shortcomings of valid Slovak Constitution (high flexibility and thus low stability of the Constitution, only frame regulation of prosecution position, non-functionality of the constitutional regulation of institute of referendum), but also implies that the Constitution of Slovak Republic can be considered the Constitution of modern democratic state governed by rule of law which can be compared with Constitutions of traditional democracies.
PL
W związku z dwudziestą rocznicą uchwalenia Konstytucji Republiki Słowackiej autor analizuje społeczno-polityczne przesłanki jej przygotowania i uchwalenia i na tej podstawie dokonuje oceny jej tekstu podstawowego. Przedmiotem analizy są ponadto zarówno bezpośrednie zmiany tekstu konstytucji, jak i zmiany pośrednie dokonane w odrębnych ustawach konstytucyjnych, które wraz z konstytucją tworzą polilegalny system konstytucyjny Republiki Słowackiej. Autor wskazuje również na najpoważniejsze niedociągnięcia słowackiej konstytucji (duża elastyczność i niestabilność konstytucji, jedynie ogólna regulacja konstytucyjna prokuratury, niefunkcjonalność konstytucyjnej regulacji instytucji referendum). Jednocześnie autor zwraca uwagę, że konstytucja słowacka może być postrzegana jako konstytucja nowoczesnego demokratycznego państwa prawnego, wytrzymująca porównanie z konstytucjami tradycyjnych demokracji.

Year

Volume

12

Pages

35-52

Physical description

Contributors

 • Ústavný súd Slovenskej republiky

References

 • Balog, B.: Imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Právny obzor, 89, 2006, č. 3.
 • Balog, B.: Ústavné zákony v právnom poriadku Slovenskej republiky. Justičná revue, 59, 2007, č. 12.
 • Breichová Lapčáková, M.: Neústavné ústavné zákony ? – II. časť. Justičná revue, 63, 2011, č. 2.
 • Čič, M.: Cesta k demokracii. Pezinok 2001.
 • Desiate výročie Ústavy Slovenskej republiky a vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica 3. – 4. septembra 2002. Banská Bystrica 2003.
 • Gaňa, S.: Niekoľko úvah o poslaneckej imunite. Justičná revue, 58, 2006, č. 8-9.
 • Gronský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. (1989 -1992). Praha Karolinum 2007.
 • Kopeček, L.: Prezident v politickém systemu Slovenska – nelehké hledáni fungujíciho modelu. In.: Novák, M. – Brunclík, M. (eds.).: Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparatívní perspektívě. Praha Dokořan 2008.
 • Kresák, P.: Forma vlády v SR. In.: Aktuálne problémy parlamentarizmu. Brno, MU 1995.
 • Mesežnikov, G. – Bútora, M. (ed.): Slovenské referendum 97: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava IVO 1998.
 • OROSZ, L.: K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky. Justičná revue, 57, 2005, č. 6.
 • Orosz, L.: „Privilégiá“ a obmedzenia verejných činiteľov a ústavný princíp rovnosti. In.: (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. – 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe. Bratislava SAP 2005.
 • Orosz, L.: Ústavy štátov strednej a východnej Európy (pokus o všeobecnú charakteristiku). Právnik, 2009, č. 11.
 • Orosz, L.: Listina základných práv a slobôd ako súčasť ústavného systému Slovenskej republiky. In.: JIRÁSEK, J. (ed.): Listina a současnost. Sborník příspěvků sekce ústavního práva přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010. Olomouc UP 2010.
 • Orosz, L.: Ústava v ohrození (ústavné iniciatívy v rokoch 1993 – 2010 a ich dopady na aktuálnu podobu ústavného systému Slovenskej republiky. In.: Masopust, Z. – Jermanová, H.: Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha, Ústav státu a práva 2010.
 • Orosz, L.: Právna úprava ustanovovania ústavných orgánov a ústavných činiteľov a kontinuita výkonu verejnej moci. In.: Majerčák, T. – Perduková, V. (ed.).: Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky. Zborník vedeckých prác. Košice, UPJŠ 2012.
 • Orosz, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice, UPJŠ 2009.
 • Orosz, L. – Dobrovičová, G. (ed.): 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 6. – 7. septembra 2007. Košice 2008.
 • Orosz, L. – Svák, J. – Balog, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava EUROKÓDEX 2011.
 • Orosz, L. – Šimuničová, K..: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava, Veda 1998.
 • Pavlíček, V. HřebejK, J.: Ústava a ústavní řád České republiky. 1. díl. Ústavní systém. Praha, Linde 1994.
 • Prusák, P. : Zákon a konštitucionalizmus. In.: Gerloch, A. – Maršálek, P. (ed.).: Zákon v kontinentálním právu. Praha, EUROLEX BOHEMIA 2005.
 • Rýchlik, J.: Rozpad Československa. Česko-slovenské vzťahy 1989 – 1992. Bratislava, AEP 2002.
 • Štefanovič, M.: Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie. Bratislava, IRIS 1999.
 • Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Bratislava, Lonfinger, s r. o. 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f3d5aa58-295e-47e6-9b3f-c6a3dccb1cb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.