PL EN


2018 | 23 | 77-95
Article title

Zasadność wezwań w sprawach niepodpisanych skarg, wniosków i petycji – przyczynek do dyskusji

Title variants
EN
Legitimacy of summons in cases of unsigned complaints, motions and petitions – contribution to discussion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the issue of the compulsory nature of signatures affixed under complaints, motions and petitions. The author notices that in the light of the literal interpretation of binding legal standards, apart from complaints and motions filed orally for the record, complaints, motions and petitions lodged both by means of electronic communication and in a traditional way do not require the signature of the claimant (person acting on behalf of the claimant). The author indicates that regulations concerning complaints, motions and petitions do not provide for the possibility of summoning the claimant to affix a missing signature, and do not give obvious (unquestioned) grounds to apply in such a case to motions and summons auxiliary regulations applicable to general administrative proceedings, in which a signature is obligatory. It is possible only in the case of following systematic and purposive interpretation. Finally, the author emphasises that regulations concerning petitions cannot determine the status of the claimant due to the manner of submission.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie obligatoryjności podpisu składanego pod skargami, wnioskami i petycjami. Autor zauważa, że w świetle wykładni literalnej obowiązujących norm prawnych poza skargami i wnioskami składanymi ustnie do protokołu, skargi, wnioski i petycje składane zarówno za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jak i w sposób tradycyjny nie wymagają podpisu wnoszącego (osoby działającej w imieniu wnoszącego). Wskazuje, że przepisy właściwe w sprawach skarg, wniosków i petycji nie przewidują możliwości wezwania wnoszącego do uzupełnienia podpisu, ani nie dają oczywistej (bezdyskusyjnej) podstawy do tego, by w tej sprawie posiłkowo stosować przepisy do podań i wezwań, właściwe dla ogólnego postępowania administracyjnego, w którym podpis jest obligatoryjny. Możliwe jest to wyłącznie przy zastosowaniu wykładni systemowej i celowościowej. Autor podkreśla, że przepisy dotyczące samych petycji nie mogą różnicować statusu wnoszącego z racji formy złożenia.
Keywords
Year
Issue
23
Pages
77-95
Physical description
Contributors
 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeironˮ w Krakowie
References
 • Bojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 1999.
 • Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 1983.
 • Gajewski S., Jakubowski A., Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2015.
 • Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, wyd. 4, Warszawa 1970.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 1, Warszawa– Poznań 1992.
 • Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 1, Wrocław 2005.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2011.
 • Knosala E., Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, wyd. 1, Sosnowiec 2005.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, wyd. 3, Warszawa 2010.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, red. J. Niczyporuk, wyd. 1, Lublin 2010.
 • Longchamps F., Z problemów poznania prawa, wyd. 1,Wrocław 1968.
 • Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, wyd. 11, Warszawa 1994.
 • Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, wyd. 2, Toruń 2000.
 • Organizacja prawa administracji publicznej, red. L. Zacharko, wyd. 1, Katowice 2013.
 • Państwo prawa, administracja, sądownictwo: prace dedykowane Prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznice urodzin, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, wyd. 1, Warszawa 1999.
 • Polskie prawo konstytucyjne, red. D, Górecki, wyd. 2, Warszawa 2008.
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 3, red. M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Warszawa 2014.
 • Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, wyd. 1, Warszawa 2011.
 • Postępowanie administracyjne, red. L. Żukowski, R. Sawuła, wyd. 3, Rzeszów–Przemyśl 2012.
 • Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, wyd. 11, Toruń 2006.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2010.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyd. 1, Warszawa 2000.
 • Wójcicka E., Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 1, Warszawa 2015.
 • Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, wyd. 1, Warszawa–Poznań 1983.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3df5f03-5bb5-46e3-a14c-b4dac85ef6d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.