PL EN


2015 | 13 | 195-220
Article title

Droga sztuk walki a polityka

Content
Title variants
EN
Way of Martial Arts and Politics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jako perspektywę teoretyczną przyjęto wskazania antropolityki i humanistyczną teorię sztuk walki, z jednoczesnym nawiązaniem do dorobku nauk społecznych o sporcie. Artykuł zawiera wstępny opis problematyki, ze wskazaniem na pola dalszej, szczegółowej eksplikacji. Opracowane dane zostały zebrane metodami – obserwacji uczestniczącej, analizy treści literatury, analizy dokumentów i wywiadu. Związki sztuk walki z polityką występują zarówno w skali mię-dzynarodowej, jak i krajowej lub lokalnej. W pierwszym i drugim przypadku wynikają z polityki poszczególnych państw. Kraje powstania sztuk walki starają się zwykle promować swe narodowe tradycje. Ale także w działalności wielu organizacji sztuk walki możemy wyróżnić dwustronne oddziaływania – polityki organizacji na obszar zewnętrzny i sił zewnętrznych na działalność danej orga-nizacji. Sztuki wojenne zawierają myśl strategiczną. Wiedza ta miała przez wie-ki wpływ na politykę. Wpływ polityki państwowej na sztuki walki uwidocznił się zwłaszcza w krajach systemów totalitarnych, gdzie sztuki walki stawały się środkiem manifestacji siły danego kraju i systemu. Obecnie uwikłanie sztuk walki w politykę nie jest już tak wyraźnie widoczne.
EN
Indications of anthropolitics and "humanistic theory of martial arts" were adopted as the theoretical perspective, while reference to the achievements of the social sciences of sport were made. This is a preliminary description of the issue, preparing the field for further, detailed explication. The data was collected by means of the following methods - participant observation, content analysis of the literature, analysis of documents and survey diagnostic interview technique. Compounds of martial arts and politics are both at international as well as national or local levels. In the first and second case, it results from policies of individual countries. Countries where martial arts emerge usually try to promote their national traditions. But also in the activities of many martial arts organizations we can distinguish two-sided impact – policy organization in the outer region and the external forces on the activities of the organization. Martial arts include strategic thinking. This knowledge for centuries had an impact on policy making. The impact of public policies on the arts was manifested especially in totalitarian systems, where martial arts became the centre of strength demonstration of a country and a system. Today, martial arts involvement in politics is not so clearly visible.
Year
Issue
13
Pages
195-220
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji, ul. Towarnickiego 3, 35-959, International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society
References
 • Anderson A.D. , Asian martial arts cinema, dance, and the cultural languages of gender, [w:] „Asian Journal of Communication”, 2001, vol. 11, no. 2.
 • Białkowska E. , Sport – instrument polityczny służący kreacji wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, [w:] „e-Politikon” nr 8/2013.
 • Borbely A. , Eastern martial arts in Hungary, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury/Movement for Culture”, 2005, vol. 5.
 • Borysiuk Z. , Cynarski W. J. , Szajna G. , Skirecki T. , The sabre school of Count MichałStarzewski as a reflection of Polish fencing traditions, [w:] „Journal of CombatSports and Martial Arts”, 2013, vol. 4 (1).
 • Brohm J.M. , Sociologie politique du sport, Paryż 1976.
 • Capra F. , Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, tłum. E. Woydyłło, Warszawa 1987.
 • Chiba N. ,Ebihara O. , Morino S. , Globalization, naturalization and identity. The Case of Borderless Elite Athletes in Japan, [w:] „International Review for the Sociology of Sport”, 2001, vol. 36, nr 2.
 • Clausewitz von C. , O wojnie [Vom Kriege], tłum. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoener,Lublin1995.
 • Cynarski W. J. , Kokusai Budō Renmei, [w:] „Trening”, 2000, nr 3.
 • Cynarski W. J. , Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, Rzeszów 2004.
 • Cynarski W. J. , Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja. Interpretacja socjologiczna, [w:] A. Andrusiewicz (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi. Studia Wschodnioznawcze, Rzeszów 2006, t. VII.
 • Cynarski W. J. ,Współczesne budowanie mostów politycznych [w:] A. Andrusiewicz(red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi. Studia wschodnioznawcze, 2007, t. 8.
 • Cynarski W. J. , Drogi i mosty porozumienia i zbliżenia w mniejszej skali, [w:] A. Andrusiewicz (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi. Studia wschodnioznawcze, 2007, t. 8.
 • Cynarski W. J. ,An overview of Polish Martial Arts, [w:] „Journal of Asian Martial Arts”,2008, vol. 17, no. 2.
 • Cynarski W. J. , Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, II wyd. zm., Rzeszów 2010.
 • Cynarski W. J. , Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, [w:] „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, 2012, vol. 12, no. 4.
 • Cynarski W. J. , Zamki obronne na ziemiach polskich. Wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej, [w:] „Folia Turistica”, 2012, nr 26.
 • Czajkowski Z. , Szermierka w dawnej Polsce, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury/Movement for Culture”, 2007, t. VII.
 • Draeger D.F. , The Martial Arts and Ways of Japan (vol. 3). Modern Bujutsu&Budo (wyd. II), Nowy Jork-Tokio 1996.
 • Elias N. , Dunning E. , Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process,Oksford 1986.
 • Finn M. , Iaido. The way of the sword, Londyn 1982.
 • Fisher R. , Ury W., Patton B., Dochodząc do >>tak<<. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1999.
 • Fredersdorf F. , Japanische Budo-Disziplinen und Abendländische Bewegungskultur.Entstehung, Verbreitung und Aneignung kulturfremder Sportarten am Beispiel japanischer Kampfkünste, Berlin 1986.
 • Gąsowski T., Sport i polityka – wzajemne relacje. Wprowadzenie do problematykibadawczej, [w:] T. Gąsowski, S. Bielański (red.), Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, Kraków 2009.
 • Harris V. , [w:] M. Miyamoto, Das Buch der fünf Ringe, Düsseldorf-Wiedeń 1983.
 • Huang C.A. , W uścisku z tygrysem. Powrót na górę. Istota taiji, tłum. P. Jankowski,Poznań 2000 [Embrace Tiger, Return to Mountain, 1973].
 • Huntington S. P. , The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, Nowy Jork 1996.
 • Imamura H., Nakazawa A., Philosophy and history of Japanese martial arts: idealism or pragmatism, [w:] „Journal of Asian Martial Arts”, 1992, vol. 1.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Kowalczyk S. , Etyka postmodernizmu, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, 2004, t. IV.
 • Machiavelli N., Książę, tłum. W. Rzymowski, (red.) K. Grzybowski, Wrocław 1969.
 • Maciuk O., Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne, Lwów 2008.
 • McGrath C. , Australian Goshin Jutsu-Ido Society, http://www.australiangoshinjutsu.com/, 15.12.2013.
 • Mikos von Rohrscheidt A. , Obiekty obronne okresu Średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, 2010, t. X.
 • Młodzikowski G., Polityka i sport, Warszawa 1979.
 • Morin E. , Antropolityka, [w:] „Społeczeństwo Otwarte”, 1998, nr 2.
 • Mrówka M. , Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walki w kontekście metod zarządzania strategicznego w nowoczesnym przemyśle Japonii i Korei, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury/Movement for Culture”, 2008, t. VIII.
 • Miyamoto M., Das Buch der fünf Ringe [Gōrin-no shō], Düsseldorf-Wiedeń 1983.
 • Otake R., Katori Shinto-ryu: Warrior Tradition, Koryu Books, 2007.
 • Piwowarski J. , Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushidō. Filozofia Budō: Jūdō, Jūjutsu, Karate-dō, Kendō, Kenjutsu, Aikidō, Kraków 2011.
 • Saldern von M., Bushido – Ethik des japanischen Ritters, Landau 1993.
 • Sawicki Z. , Polish Martial Art – Signum Polonicum: Historical background, profile and the main plots of the system, [w:] „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” 2011, vol. 11(2).
 • Sennet R. , Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 2000.
 • Shimizu S. , The Body Envisioned by Jigorō Kanō: Based on his career as a jūdō master, IOC member and principal of Tokyo Higher Normal School, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, 2008, vol. 8.
 • Shortt J.G. , Hashimoto K., Beginning Jiu-Jitsu Ryoi-Shinto Style, Londyn 1979.
 • Sieber L. , Zen-do karate Tai-te-tao, [w:] W. J. Cynarski (red.), Selected Areas of Intercultural Dialogue in Martial Arts, Rzeszów 2011.
 • Smoleń A. , Prakseologia a etyka walki sportowej – dychotomia czy harmonia?, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, 2004, t. IV.
 • Stępnik A. , Dark side of Bushido. Bushido as an ethical standard, [w:] „Ido – Ruch dla Kultury/Movement for Culture”, 2009, vol. 9.
 • Stiller R. , Chińska wojna zza tysiącleci, [w:] Sun Tzu, Sztuka wojenna, Kraków 2003.
 • Sun Tzu, Sztuka wojenna [Bing fa], Kraków 2003.
 • Szabo B. , Sakai T., Some thoughts on the transmission and development of jujutsu and aikido in Hungary, [w:] 2013 International Budo Conference by the Japanese Academy of Budo. Abstracts, University of Tsukuba, Sep. 10-12, 2013.
 • Tokarski S. , Orient i kontrkultury, Warszawa 1984.
 • Ury W. , Odchodząc od >>nie<<. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 1998.
 • Velte H. , Matschke K.D, Lexikon der asiatischen Budo-Kampfsport Philosophie, Vier kirchen 2007.
 • Wertz S.K. , Talking a Good Game. Inquires into the Principles of Sport, Dallas 1991.
 • Whitson D. , Sport and Hegemony: On the Construction of the Dominant Culture, [w:] „Dialectics and Humanism”, 1984, no. 1.
 • Wilber K. , Niepodzielone. Wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości, Poznań 1996 [No Boundary. Eastern and Western Approaches to Personal Growth,1979].
 • Wojciechowski M. , Wiara – cywilizacja – polityka, Rzeszów-Rybnik 2001.
 • Zabłocki W. , Polskie sztuki walki. Miecz oburęczny i szabla husarska, Podkowa Leśna 2000.
 • Zabłocki W. , Polskie sztuki walki. Miecz oburęczny i szabla husarska, [w:] „Idō – Ruch dla Kultury/Movement for Culture”, 2000, t. I.
 • Ziejka F. , Wawel – symbol polskiej tożsamości narodowej, [w:] „Studia Humanistyczne”, 2005, nr 5.
 • Żuk A. , Filozofia walki, Lublin 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3e73956-8037-4fb5-b6f8-8c4bd2558994
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.