PL EN


2019 | XXI | 69-83
Article title

Pierre Bourdieu on Art As Social Practice. The Defence of the Concept of the Autonomous Field of Cultural Production

Authors
Content
Title variants
PL
Pierre Bourdieu o sztuce jako praktyce społecznej. Obrona koncepcji autonomicznego pola produkcji kulturowej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article’s aim is to reflect on the late poststructuralist conceptualisations of social practices and autonomous fields of cultural production by Pierre Bourdieu in order to distin¬guish the specificity of the autonomous field of art and to grasp the author’s attitudes to these theoretical constructions. The autonomous field of art is being drawn in the late thought of the French thinker as one of the still existing structures of historical character enabling cultural production and reproduction that is relatively free from external pressures, favours the accu¬mulation of knowledge and enhances reflection. As such – it is diagnosed as a contemporary value in need of defence. The author of these considerations tries to extract this diagnosis, with which she agrees, form Bourdieu’s thought. She also attempts to point out the most important, according to her, humanistic traditions which enabled some selected approaches to the theory of practice of modernity and late modernity, and thus the development of Bourdieu’s ideas towards emancipation.
PL
Celem artykułu jest namysł nad poststrukturalistyczną konceptualizacją praktyk społecznych i autonomicznych pól produkcji kulturowej w późnej twórczości Pierre'a Bourdieu, zmierzający w kierunku wyodrębnienia specyfiki autonomicznego pola sztuki i uchwycenia nastawienia auto¬ra wobec własnych konstrukcji teoretycznych. Autonomiczne pole sztuki rysuje się w tym kontek¬ście jako jedna z takich trwających wciąż struktur o charakterze historycznym, które umożliwiają produkcję i reprodukcję kultury; jako stosunkowo wolne od zewnętrznych nacisków, autonomicz¬ne pola produkcji kulturowej sprzyjają akumulacji wiedzy i wzmacniają potencjał refleksji. Jako takie – pole sztuki jest diagnozowane u Bourdieu jako współczesna wartość wymagająca obrony. Autorka wydobywając z konceptualizacji Bourdieu tę diagnozę, z którą się zgadza, stara się tak¬że wskazać najważniejsze tradycje humanistyczne, które, według niej, umożliwiły nowoczesne i współczesne ujęcia teorii praktyki oraz rozwój myśli Bourdieu w kierunku emancypacyjnym.
Year
Volume
XXI
Pages
69-83
Physical description
Contributors
 • Independent researcher cooperating with the Institute of Philosophy, University of Warsaw and the National Museum in Warsaw
References
 • Akçaoğlu Aksu, Wacquant Loïc (2016) Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley, transl. T. Warczok, "Praktyka Teoretyczna" no 3(21).
 • Bourdieu Pierre (2001) Reguły sztuki, transl. A. Zawadzki, Kraków: Universitas.
 • Bourdieu Pierre (1992) The Logic of Practice, transl. R. Nice, Stanford: Stanford University Press.
 • Bourdieu Pierre (1995) The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, transl. S. Emanuel, Stanford: Stanford University Press.
 • Giddens Anthony (2006) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press.
 • Giddens Anthony (2010) Nowoczesność i tożsamość. 'Ja' i społeczeństwo w epoce późnej nowocze¬sności, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 • Kopciewicz Lucyna (2017) Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia. Teoria socjolo¬giczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych, "Studia Litteraria et Historica:, no 6 [in:] researchgate.net/publication/323240683_Spolecznie_konstruowane_ciala_i_performatywna_ma-gia_Teoria_socjologiczna_Pierre'a_Bourdieu_w_badaniach_performatywnych, a. 12.07.2019;
 • Pancewicz-Puchalska Magdalena (2017) Wybawca Wittgenstein? Problem reguł w teorii prak¬tyki Pierre’a Bourdieu, "Studia Litteraria et Historica", no 6, [in:] researchgate.net/publicatio¬n/323240681_Wybawca_Wittgenstein_Problem_regul_w_teorii_praktyki_Pierre'a_Bourdieu, a. 10.07.2019;
 • Sloterdijk Peter (2013) You must change your life, transl. Wieland Hoban, Cambridge: Polity Press.
 • Wittgenstein Ludwig (2004) Dociekania filozoficzne, transl. B. Wolniewicz, Wydawnictwo nauko¬we Warszawa: PWN.
 • Wittgenstein Ludwig (1986) Philosophical investigations, transl. G. E. M. Anscombe, Oxford: Basil Blackwell Ltd..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3e746ad-0068-4d42-a97f-6fc5162f119a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.