PL EN


2014 | 5 (352) | 63-75
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Spatial Differentiation of Human Capital Resources in Poland
RU
Пространственная дифференциация ресурсов человеческого капитала в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego zasadniczym celem jest oszacowanie oraz analiza i ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Zastosowano syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), na podstawie którego dokonano hierarchii województw, określając także stopień zróżnicowania badanych obszarów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Wyniki badań wskazują na silne zróżnicowanie przestrzenne zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich. Ponadto zaobserwowano większy dystans dzielący jednostki badanych województw dla obszarów miejskich niż wiejskich. Analizę zasobów kapitału ludzkiego przeprowadzono w ujęciu przestrzennym wykorzystując dane Banku Danych Lokalnych GUS, Narodowego Spisu Powszechnego oraz studia literaturowe.
EN
This article is of the research nature and its basic objective is to estimate and to analyse and assess the spatial differentiation of human capital in the rural and urban areas in Poland. There was applied the synthetic index of resources of human capital on which basis there was made the hierarchy of provinces (voivodeships), also determining the degree of differentiation of areas in terms of human capital resources. The research findings indicate the strong spatial differentiation both of rural areas and urban ones. Moreover, there was observed a bigger distance between the units of the provinces in question for urban areas than for rural ones. The analysis of human capital resources was carried out in terms of spatial profile making use of the data from the CSO’s Local Data Bank, the Polish census as well as literature studies.
RU
Статья имеет исследовательский характер, а ее основная цель – расценка, а также анализ и оценка пространственной дифференциации ресурсов человеческого капитала в сельских и городских районах в Польше. Применили синтетический показатель ресурсов человеческого капитала, на основе которого провели иерархию воеводств, определяя также степень дифференциации исследуемых районов по ресурсам человеческого капитала. Результаты исследований указывают сильную пространственную дифференциацию как сельских, так и городских районов. Кроме того, заметили большее расстояние, разделяющее единицы обследуемых воеводств, для городских районов, нежели сельских. Анализ ресурсов человеческого капитала провели в пространственном разрезе, используя данные Банка местных данных ЦСУ. Национального банка Польши, Национальной переписи населения, а также результаты изучения литературы.
Year
Issue
Pages
63-75
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Bank Danych Lokalnych, NSP 2011 (2014), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl [dostęp: lipiec 2014]
 • Becker G.S. (1961), Human Capital, New York.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • European Commission, European Competitiveness Report 2013. Toward knowledge driven re-industrialisation, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/ european-competitiveness-report/index_en.htm [dostęp: 27.04.2014].
 • Faggian A., Mccann P. (2009), Human Capital And Regional Development, (w:) Capello R., Nijkamp P. (Eds.), Handbook Of Regional Growth And Development Theories, Imprint Cheltenham, Edward Elgar, Northampton.
 • Golejewska A. (2013), Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, „Zeszyt” nr 49, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Jones G., Schneider W.J. (2006), Intelligence, Human Capital, And Economic Growth: A Bayesian Averaging Of Classical Estimates (Bace) Approach, “Journal of Economic Growth”, Vol. 11(1).
 • Jones L., Manuelli R. (1990), A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, “Journal of Political Economy”, No. 98.
 • Klenow P.J., Rodríguez-Clare A. (2004), Externalities and Growth, (w:) P.S. Aghion, Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth, North Holland Press, Amsterdam, December.
 • Klonowska-Matynia M. (2012), The Level Of Education Vs. Human Capital Employment. The Local Prospect, „Roczniki SERIA”, Zeszyt nr 6.
 • Klonowska-Matynia M. (2013), Nakłady na edukację a stopa bezrobocia w świetle teorii kapitału ludzkiego, „Roczniki SERIA”, Zeszyt nr 3.
 • Kozuń-Cieślak G. (2013), Efektywność inwestycji publicznych w kapitał ludzki, „Ekonomista”, nr 3.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012 (2012), Rozwój regionalny i lokalny, Raport UNDP, Warszawa.
 • Krueger A.B., Lindahl M. (2001), Education for grow: why and whom?, “Journal of Economic Literature”, Vol. 39/4.
 • Kryńska E. (2013), Inwestowanie w kapitał ludzki – pożytki, potrzeby i dylematy, „Polityka Społeczna”, nr 1, Kształcenie pracowników.
 • Lucas R., (1988), On the mechanics of economic development, “Journal of Monetary Economics”, No. 22(1).
 • Mincer J. (1962), On-the-jobTraining: Costs, Returns and Some Implications, “Journal of Political Economy”, No. 5.
 • Nowak L. (1997), Wskaźnik Rozwoju Społecznego miarą rozwoju społeczeństwa, (w:) Raport o rozwoju społecznym Polska 1996, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa.
 • Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, “Journal of Political Economy”, No. 94.
 • Romer P.M. (1990), Human capital and growth: Theory and evidence, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, Vol. 32(1).
 • Schultz T.W. (1963), The economic value of education, New York.
 • Schultz T.W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 • Shultz T.W. (1975), Education and Economic Growth, University of Chicago Press, Chicago.
 • Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Statistics Division (2009), FAOSTAT. FAO, 02 November.
 • Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, (w:) Dobija D., Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja promocji Kadr – Zarząd, Warszawa.
 • Wilkin J. (2007), Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, (w:) Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 597.
 • Wójcik P., Herbst M. (2012), Obszary polaryzacji i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Próba delimitacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Wójcik P., Herbst M. (2013), Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(54),.
 • Zegar J.S. (2012), Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy (w:) Heffner K., Kamińska W., Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia, Tom CXLV, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4000b22-80af-45ec-86ac-0f45782fda49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.