PL EN


2018 | 1 | 69-81
Article title

Od funkcji oceniania do kultury samoregulowanego uczenia się, czyli rozprawa o ocenianiu kształtującym

Content
Title variants
EN
From function of assessment to culture of self-regulated learning – dissertation on formative assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest dyskusja nad „ocenianiem kształtującym”, które już od pewnego czasu cieszy się coraz większym zainteresowaniem w polskim środowisku edukacyjnym. Podstawowe pytania w tym obszarze sprowadzają się do rozstrzygnięcia, czy ocenianie kształtujące jest po prostu rodzajem oceniania, czy raczej swoistą innowacją, procesem, a może zbiorem technik/strategii postępowania dydaktycznego, czy raczej zbiorem zasad efektywnego nauczania, a może czymś innym/czymś więcej? Na podstawie przeglądu dostępnej polskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu podjęto próbę wyjaśnienia i uspójnienia terminologii związanej z omawianą problematyką i dookreślenia istoty oceniania kształtującego. Następnie akcent przesunięto w stronę rozważań o kulturze samoregulowanego i autonomicznego uczenia się, bowiem omówione działania i proponowane strategie utożsamiane z „ocenianiem kształtującym” świadczą o zamierzonym tworzeniu specyficznego środowiska dydaktycznego. Syntezę tych rozważań stanowi propozycja teoretycznego modelu oceniania kształtującego opracowana przez Iana Clarka (2012), która stanowi kombinację poznawczych, społecznych i kulturowych teorii uczenia się wyznaczających postępowanie nauczyciela oraz uruchamiających samoregulowane strategie uczenia się uczniów.
Year
Issue
1
Pages
69-81
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Bennett R. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 18, 1, 5-25.
 • Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Black P., Wiliam D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. London: Granada Learning LTD.
 • Choroszczyńska M. (2015). Nauczyciel ocenia… Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 1(36), 8-12.
 • Clark I. (2012). Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review, 24, 2, 205-249.
 • Dunn K.E., Mulvenon, S.W. (2009). A critical review of research on formative assessment: the limited scientific evidence of the impact of formative assessment in education. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14, 7, 1-11.
 • Filipiak E. (red.) (2008). Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Filipiak E. (2009). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. Forum Dydaktyczne, 5-6, 82-98.
 • Furtak E.M., Cartun A., Chrzanowski A., Circi R., Grover R., Heredia S.C., Johnson R., McClelland A., White K.H.O. (2015). Toward a participation metaphor for formative assessment. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, April 17, 2015.
 • Greenstein L. (2010). What Teachers Really Need to Know About Formative Assessment. Alexandria: ASCD.
 • Hattie J. (2015). Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Klus-Stańska D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kolber M. (2008). Poznawcze i metapoznawcze strategie uczenia się – w kierunku uczenia się samoregulowanego. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kruszewski K. (2004). Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kupisiewicz C. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Melosik Z. (1997). Poststrukturalizm jako teoria życia społecznego (możliwości i kontrowersje). Kultura Współczesna, 1, 57-71.
 • Nadolnik I. (2015). Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. Próba odpowiedzi na oczekiwania rzeczywistości XXI wieku. Edukacja Elementarna, 36, 2, 43-55.
 • Niemierko B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Opłocka U. (2009). Między ocenianiem uczenia się ocenianiem dla uczenia się. XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej. Kielce 2009.
 • Przybylska E. (2014). Kultury uczenia się: kilka refleksji w kontekście uczenia się przez całe życie. Rocznik Andragogiczny, 21, 119-131.
 • Pytka P. (2017). Czy OK jest rzeczywiście OK? Mocne i słabe strony oceniania kształtującego. Edukacja Pomorska, 81(32), 5-7.
 • Sterna D. (2007). Czy ocenianie kształtujące się opłaca? Psychologia w Szkole, 3, 33-44.
 • Sterna D. (2014). Uczę się (w) szkole. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Sterna D. (2016). Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Szyling G. (2010). Ocenianie kształtujące, czyli o niejednoznaczności. W: Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Trumbull E., Lash A. (2013). Understanding formative assessment. Insights form learning theory and measurement theory. San Francisco: WestEd.
 • Wiliam D. (2007). Keeping learning on track: Formative assessment and the regulation of learning. W: M. Coupland, J. Anderson, T. Spencer (red.), Making Mathematics Vital: Proceedings of the Twentieth Biennial Conference of the Australian Association of Mathematics Teachers. Adelajda: The Australian Association of Mathematics Teachers Inc.
 • Wiliam D. (2011). Embedded Formative Assessment – practical strategies and tools for K-12 teachers. Bloomington: Solution Tree Press.
 • Wiśniewska M. (2009). Nauczyciel w nowoczesnej kulturze uczenia się. Forum Dydaktyczne, 5-6, 59-69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f404d4ae-5b86-4337-b552-1bb2dc08cd93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.