Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 213 | 157-168

Article title

Regionalne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego i dochodów w Polsce

Content

Title variants

EN
Regional disparities of economic growth and incomes in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było zbadanie zależności między zróżnicowaniem teryto¬rialnym dochodów a wzrostem gospodarczym w polskich województwach w latach 2002¬-2011. W celu pomiaru nierówności w dochodach w poszczególnych województwach za¬stosowano ważony współczynnik zmienności przeciętnych wynagrodzeń w powiatach poszczególnych województw. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że istnieje silna zależ¬ność między poziomem rozwoju gospodarczego, mierzonym PKB per capita, a terytorialnym zróżnicowaniem dochodów. Regiony charakteryzujące się silniejszą polaryzacją dochodów ce¬chuje jednocześnie wyższy poziom PKB per capita. Mniej istotne zależności łączą dynamikę PKB per capita i zróżnicowanie wynagrodzeń. Istnieją pewne przesłanki pozwalające sądzić, że polaryzacja dochodów w regionach sprzyja ich bardziej dynamicznemu wzrostowi gospo¬darczemu, zależności te jednak podlegają silnym i różnokierunkowym zmianom w czasie.
EN
The purpose of the paper was to investigate the relationship between territo¬rial income disparities and economic growth in Polish regions (województwo) in years 2002-2011. For the purpose of measuring income disparities, the weighted coefficient of variation of average remuneration in counties (powiat) located in particular regions was used. The results clearly indicate that there is strong correlation between level of econo¬mic development measured by per person GDP and territorial income disparities. Re¬gions characterized by higher income polarization are at the same time those with higher per capita GDP. Less significant relationship characterizes the dynamics of per capita GDP and income disparities. The reasons were found that allow to conclude that higher income dispersion in the regions favours more dynamic economic growth, though the re¬lationship is highly instable in time.

Year

Volume

213

Pages

157-168

Physical description

Contributors

References

 • Deininger K., Squire L.: Economic growth and income inequality: reexamining the links.
 • „Finance & Development” 1997, Vol. 34.
 • Ezcurra R.: Does income polarization affect economic growth? The case of the Europe¬an regions. „Regional Studies” 2009, Vol. 43, No. 2.
 • Gurgul H., Lach Ł.: The impact of regional disparities on economic growth. „Operations Research and Decisions” 2011, Vol. 21, No. 2.
 • Jabłoński: Ł.: Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Pol¬sce? „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2004, z. 4.
 • Kumor P.: Wpływ zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac na wzrost gospodarczy. „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 3.
 • Kuznets S.: Economic growth and income inequality. „American Economic Review” 1955, Vol. 45, No. 1.
 • Mikuła E.: Wzrost gospodarczy a nierówności dochodowe - wzajemne sprzężenia. Uję¬cie teoretyczne. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. D. Kopcińska. Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • OECD: OECD Regions at a Glance 2009. OECD Publishing, Paris 2009.
 • OECD: OECD Regions at a Glance 2013. OECD Publishing, Paris 2013.
 • Ostry J.D., Berg A., Tsangarides Ch.G.: Redistribution, inequality, and growth. IMF Staff Discussion Note 14/02, 2014.
 • Perez-Moreno S.: An assessment of the causal relationship between growth and inequ¬ality in Spanish regions. „European Planning Studies” 2009, Vol. 17, No. 3.
 • Przychodzeń W.: Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycz- nych. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2008, z. 12.
 • Soszyńska E.: Instytucjonalne i inne uwarunkowania relacji wzrost gospodarczy a nie¬równości społeczne. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2009, z. 15.
 • Wilkinson R., Pickett K.: Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej. Czarna Owca, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f40a89f1-fd84-4dd4-a5d6-881fa210d6f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.