PL EN


2014 | 201 | 433-442
Article title

Polityka bilansowa w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących należności kredytowe na przykładzie banku A

Authors
Content
Title variants
EN
Balance Sheet Policy for Creating Impairment Losses on Loans on the Example of Bank A
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Impairment losses on loans are part of the cost of the bank and are an important item in the income statement of the bank, and therefore have an impact on the bottom line of the bank. Impairment losses on loans are therefore one of the most important elements in the bank balance sheet policy. The problem is the lack of harmonization of rules for their creation on the basis of Polish legislation and the International Accounting Standards Board, which is not conducive to the comparability of financial statements of banks.
Year
Volume
201
Pages
433-442
Physical description
Contributors
References
  • Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, WN PWN, Warszawa 1996.
  • Materiały udostępnione przez bank A.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2011.
  • Orzeszko T., Rezerwy na ryzyko kredytowe jako przedmiot norm rachunkowości bankowej, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II, red. Z. Messner, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
  • Rozporządzenie (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości, Dz. Urz. UE L243/2002.
  • Rozporządzenie Komisji (We) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. z 2008 r., nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 329 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  • Wszelaki A., Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f40dc662-8ebc-4c35-8cd1-b4b94939e39a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.