PL EN


2016 | 43 | 1(502) | 27-34
Article title

ANALIZA SPOŁECZNYCH I INDYWIDUALNYCH UWARUNKOWAŃ BEZROBOCIA W POLSCE

Selected contents from this journal
Title variants
ANALYSIS OF SOCIAL AND INDIVIDUAL CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezrobocie to zjawisko społeczne oznaczające, że część ludzi zdolnych i chętnych do podjęcia pracy nie znajduje zatrudnienia. Prowadzona w kraju polityka koncentruje się na rozwiązywaniu doraźnych i średniookresowych problemów strukturalno-koniunkturalnych i społecznych rynku pracy. Większość prowadzonych badań dotyczących przyczyn i konsekwencji bezrobocie ma charakter makroanaliz i mówi wiele o bezrobociu, ale nie o bezrobotnym. Rozważając bezrobocie w skali mikro, należy zadać sobie pytanie, czy współwystępuje ono z innymi zjawiskami społecznymi, psychologicznymi, medycznymi. Ustalenie takich powiązań powinno okazać się przydatne nie tylko w zapobieganiu niektórym problemom społecznym, ale także w promowaniu dobrych praktyk. Dlatego celem artykułu jest przeprowadzenie mikroanalizy społecznych uwarunkowań bezrobocia w Polsce w 2011 r. Do badania zastosowano model logitowy bezrobocia oraz dane z bazy Diagnozy Społecznej osób indywidulanych 2011 dla 17 500 osób.
EN
Unemployment is an social issue meaning that a part of a population is capable and willing to work but cannot find a job. The employment policy is design to solve short and middle term structural problems of labor market. Most analysis of unemployment’s causes and consequences is perform on macro level and says a lot about “the unemployment” but nothing about “the unemployed”. Perceiving the unemployment in a microanalysis needs to establish whether it coexists with other social, psychological, or medical issues. Confirming such relations can be very helpful in preventing some problems and promoting good practices. Therefore the aim of this paper is to perform a microanalysis of unemployment’s social causes in Poland in 2011. Firstly, by incorporated parametric and nonparametric test it has been verified if potential determinants are correlated with unemployment. Then a logit model of unemployment was constructed to measure the direction and strength of these associations. In this research representative dataset of 17 500 Poles from the Social Diagnosis 2011 individual survey was used. All calculations were performed in STATA MP 11.
Year
Volume
43
Issue
Pages
27-34
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Aizer A. (2010), The gender wage gap and domestic violence, „American Economic Review”, Vol. 100, No. 4, p. 1847–1859.
 • Anderberg D., Wadsworth J., Wil­son T. (2013), Unemployment and Domestic Violence: Theory and Evidence, Center of Economic Performence Discussion Paper No 1230, ISSN 2042–2695.
 • Blakely T.A., Collings S.C.D., Atkinson J. (2003), Unemployment and suicide. Evidence for a causal association?, „Journal Epidemiol Community Health”. Vol. 57, p. 594–600.
 • Cameron A.C., Trivedi P.K (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, Nowy Jork.
 • Gruszczyński M., red. (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Hardy S., Lawless P., Martin R., eds. (2013), Unemployment and Social Exclusion: Landscapes of Labour Inequality and Social Exclusion, Routledge.
 • Jackowska B. (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, „Przegląd Statystyczny”, z. 1–2, s. 24–41.
 • Jahoda M. (1982), Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis, University Press, Cambridge.
 • Knight K.G. (1986), Unemployment: An Economic Analysis, Rowman & Littlefield Publishers.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2007), Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, dnia 27.6.2007, KOM(2007) 359 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Nojszewska E. (2010), Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa.
 • Parodi G., Sciulli D., eds. (2011), Social Exclusion: Short and Long Term Causes and Consequences, Springer Science & Business Media.
 • Pedersen P.J., Lund R., eds. (1987), Unemployment: Theory, Policy, and Structure, Walter de Gruyter, New York.
 • Sheeran P., Abrams D., Orbell S. (1995), Unemployment, Self-Esteem, and Depression: A Social Comparison Theory Approach, „Basic and Applied Social Psychology”, Vol. 17(1&2), p. 65–82.
 • Staszewska E. (2012), Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., red. (2007), Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, UNDP Poland, Warszawa.
 • Walters W. (2000), Unemployment and Government: Genealogies of the Social, Cambridge University Press, Nowy Jork.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f40f7967-d723-476e-b936-3d3e4d64e72e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.