PL EN


2010 | 4 | 68-93
Article title

Problematyka osuwisk w planowaniu przestrzennym

Content
Title variants
EN
Landslide Issues in Spatial Planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została aktualna, szczególnie po ostatnich ekstremalnych zdarzeniach w Karpatach, problematyka zagrożeń ze strony osuwisk. Omówiono mechanizm i genezę osuwania się mas ziemnych. Na obszarach badań (4 gminy z Małopolski i Podkarpacia) obszernie zilustrowano je na mapach, schematach oraz fotografiach. Uwzględniono potrzebę oceny warunków przyrodniczych do celów planowania przestrzennego, jak również rolę informacji geologicznej w ocenie zagrożeń geośrodowiskowych, jakimi są powierzchniowe ruchy masowe.
EN
This paper presents the current issues of landslide hazards, especially in view of the recent extreme disasters in the Carpathian Mountains. The authors discuss the mechanisms and origins of landslides. Such phenomena were comprehensively illustrated on maps, diagrams and photographs of the research areas (four municipalities in the Małopolska and Podkarpacie Regions). The authors took into account the need to evaluate natural conditions for spatial planning purposes, as well as the role of geological surveys in the evaluation of geo-environmental hazards presented by the surface movements of the land mass.
Year
Issue
4
Pages
68-93
Physical description
Dates
published
2010-12
Contributors
author
 • Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych woj. śląskie
References
 • Bajgier-Kowalska M., 2004-2005, Rola gospodarczej działalności człowieka w powstawaniu i odmładzaniu osuwisk w Karpatach fliszowych, Folia Geographica ser. Geographica- Physica, vol. XXXV-XXXVI.
 • Bajgier-Kowalska M., 2006, Destrukcyjny wpływ osuwisk na zabudowę i infrastrukturę techniczną na przykładzie Karpat fliszowych, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53.
 • Bober L., Thiel K., Zabuski L., 1997, Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych. Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk. Wyd. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk.
 • Cieszkowski M., 2006, Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców, red. W. Różański, Gorczański Park Narodowy.
 • Dacka J., Wójcik A., 2008, Rejestracja osuwisk i terenów zagrożonych na terenie miasta i gminy Wieliczka w skali 1:10 000 wraz z wykazaniem ich stopnia aktywności. Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków.
 • Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., Zimnal Z., 2008, Instrukcja opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie.
 • Gorczyca E., 2004, Działalność człowieka jako czynnik osłabiający stabilność stoków w obszarach górskich oraz regulujący przebieg procesów osuwiskowych, [w:] Przyroda – Człowiek – Bóg, red. B. Izmaiłow, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Instytut Nauk Geologicznych UJ, 2010, Zarys geologii polskich Karpat Zewnętrznych [w:] http://www.ing.uj.edu.pl/
 • Jeż J., 2001, Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa. Wyd. Politechnika Poznańska.
 • Kamiński M., 2006, Analiza GIS osuwisk dla wybranego obszaru Pogórza Dynowskiego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16/2006.
 • Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotarba A., 1986, Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej. Przegląd Geograficzny 58.
 • Krzyk P., Baran P., 2001, Analiza stateczności skarp nasypów wykonanych z odpadów powęglowych. Czasopismo Techniczne z. 3-B/2001, Wyd. Politechnika Krakowska.
 • Krzyk P., Kotuła Ł., 2009, Wybrane zagadnienia geotechniczne w planowaniu przestrzennym, maszyn., Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Maciaszek J., 2008, Geodezyjne i geofizyczne metody badania osuwisk na przykładzie rejonu Szybu Kościuszko w Kopalni Soli Wieliczka. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 3/2.
 • Margielewski W., 2000, Gospodarcze znaczenie osuwisk Beskidu Makowskiego, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 46.
 • Maślanka M., 2009, Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego gminy Ochotnica Dolna. Praca magisterska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Migoń P., 2009, Geomorfologia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Olczak J. 2006. Poziomy teras fluwialnych jako zapis ewolucji dolin Kamienicy i Ochotnicy w Gorcach. Rozprawa doktorska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków.
 • Oszczypko N., Dudziak J., Malata E., 1990, Stratygrafia osadów płaszczowiny magurskiej w Beskidzie Sądeckim, Studia Geologica Polonica, 97.
 • Paul Z., 1980, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski, Arkusz Łącko 1:50 000, Instytut Geologiczny.
 • Poprawa D., Rączkowski W., 2003, Osuwiska Karpat, Przegląd Geologiczny, 8.
 • Rączkowski W., 2007, Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach. Przegląd Geologiczny, 55.
 • Starkel L., 1990, Zróżnicowanie przestrzenne środowiska Karpat i potrzeby zmian w użytkowaniu ziemi. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 30.
 • Zabuski L., Thiel K., Bober L., 1999, Osuwiska we fliszu Karpat polskich: geologia – modelowanie – obliczenia stateczności, Wyd. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk.
 • Ziętara T., 2006, Zagadnienia prognozowania i stabilizacji ruchów osuwiskowych w Karpatach. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53.
 • Ziobrowski Z. (red.), Pijanowski J.M. (red.), Krzyk P., Korzeniak G., Szlenk-Dziubek D., Komenda J., Rϋtsche P., 2008, Nowe zadania planowania miejscowego w zakresie kształtowania i zagospodarowania obszarów wiejskich, Monografia, Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Zuchiewicz W., 1992, Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich, Przegląd Geologiczny, 40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f41295d4-4f28-4af9-b2b8-b340be731372
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.