PL EN


2013 | 4 | 1 | 71-76
Article title

Rozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcjach techniki

Content
Title variants
EN
Developing creative activity of students in the classroom techniques
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów jest koniecznością współczesnych czasów. Rozwój ten w dużej mierze uzależniony jest od sposobu pracy nauczyciela. Aby rozwijać twórczą aktywność, nauczyciel powinien proponować uczniom różnorodne zadania techniczne, wymagające początkowo naśladownictwa, kierowane bieżącym instruktażem, po zadania wymagające samodzielności i twórczości.
EN
Developing creative activity of students is a necessity of modern times. The development of students’ creative activity largely depends on how the teacher. To develop creative activity the teacher should offer students a variety of technical tasks requiring first aid, targeting the current instruction, the tasks requiring self-reliance and creativity.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
71-76
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Brzezińska A. (1985), Czynniki stymulujące i blokujące „uczenie się przez odkrywanie” u dzieci w przedszkolu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3–4.
 • Ciechanowska D. (2007), Twórczość w edukacji, Szczecin.
 • Czelakowska D. (1996), Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.
 • Czygier S (2008), Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych, Radom.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2007), t. 6, Warszawa.
 • Furmanek W. (1987), Podstawy wychowania technicznego, Rzeszów.
 • Furmanek W. (1998), Z teorii edukacji zawodowej, Lublin.
 • Furmanek W. (2013), Humanistyczna pedagogika pracy, Rzeszów.
 • Furmanek W., Walat W. (2003), Zarys przewodnika metodycznego dla nauczycieli techniki, Rzeszów.
 • Gloton R., Clero C. (1985), Twórcza aktywność dziecka, Warszawa.
 • Gnitecki J. (1994), Twórcza aktywność uczniów klas początkowych: stan aktualny i perspektywy rozwoju badań [w:] Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, Katowice.
 • Guilford J.P. (1978), Natura inteligencji człowieka, Warszawa.
 • Leksykon młodego człowieka: wyrazy trudne, ważne i ciekawe (1987),Warszawa.
 • Okoń W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 • Okraszewski K., Rakowiecka B., Szmidt K.J. (1997), Podręcznik eksperymentalny. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, Warszawa.
 • Pietrasiński Z. (1969), Myślenie twórcze, Warszawa.
 • Rudniański J. (1981), Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Warszawa.
 • Stasiakiewicz M. (1980), Twórcza aktywność dziecka jako czynnik jego rozwoju, „Życie Szkoły”, nr 10.
 • Strzałecki A. (1969), Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa.
 • Szmidt K.J., Bonar J., Pregler A. (2003), Przygoda z klasą, Warszawa.
 • Szymański M.S. (1987), Twórczość i style poznawcze uczniów, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (1982), Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. Przeżycie estetyczne, Warszawa.
 • Zborowski J. (1986), Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f41395c3-9c07-4508-9522-cdadbedae46c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.