PL EN


2016 | 9/I | 115-134
Article title

MSR41 ROLNICTWO – PREZENTACJA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I ICH OCENA

Authors
Content
Title variants
EN
IAS41 AGRICULTURE – PRESENTATION OF THE ADOPTED SOLUTIONS AND THEIR EVALUATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono główne cele standardu, do których należy określenie metod wyceny oraz zakresu ujawnień informacji właściwych dla działalności rolniczej. Standard realizuje ten cel poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć właściwych dla działalności rolniczej. Omówiono również zasady wyceny aktywów biologicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez MSSF 13 oraz zmian MSR 41 i MSR 16 opublikowanych 30 czerwca 2014 roku, a obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Przedstawiono także kwestie prezentacji dotacji wraz z zakresem wymaganych informacji do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rolniczego. Ponadto, poddano ocenie prezentowane przez MSR 41 koncepcje rozwiązań w zakresie rachunkowości rolnej, które zdaniem autora są niekompletne i wadliwe.
EN
The article presents the main objectives Standard, to which must determine the valuation methods and the scope of disclosure inherent in the business agricultural activity. Standard pursues this objective by defining the basic concepts specific to the agricultural industry. It also discusses prin-dy valuation of biological assets taking into account changes intro out by IFRS 13 and amendments to IAS 41 and IAS 16 published-important June 30th 2014, and effective from 1 January 2016. Also presented concerning the presentation of grants with Tick-semester required information to the financial statements sized agricultural enterprise. Moreover, were assessed presented by IAS 41 solution concepts in the field of agricultural accounting, which the author believes are incomplete and flawed.
Year
Issue
9/I
Pages
115-134
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego wg MSR 41 Rolnictwo, „Journal of Agribusiness and Ruval Development”, nr 4 (22), www.jard.edu.pl, dostęp dnia 31.03.2014.
 • Feedback statement (2013), „European Financial Reporting Advisory Group”, www.efrag.org, dostęp dnia 25.01.2015.
 • Gierusz J. (2014), Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat – przyczyny, zakres i konsekwencje, „Zarządzanie i Finanse” Nr 2.
 • http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/agriculture_pl.pdf, dostęp dnia 30.01.2015.
 • Kiziukiewicz T. (2009), MSR 41 Rolnictwo, Warszawa.
 • Kondraszuk T. (2010), Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 54 (110).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS Fundation, Warszawa.
 • MSR 41 Rolnictwo (2007) w Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej, IASB, Londyn.
 • IASB issues amendments to IAS 16 and IAS 41 for bearer plants (2014), www.efrag.org.
 • Ostaszewicz A. (2001), MSR 41 Rolnictwo, „Rachunkowość” Nr 7.
 • RMSR wprowadza zmiany do MSR 16 i MSR 41 w celu włączenia upraw roślinnych w zakres MSR 16 (2014), Biuletyn MSSF, www.deloitte.com/pl/mssf , dostęp dnia 12.02.2015.
 • Turyna J. (2006), MSR/MSSF a polskie ustawodawstwo: analiza porównawcza, Warszawa.
 • Wszelaki A. (2012), Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych we-dług wartości godziwej, „Studia Ekonomiczne” Nr 126.
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 41: Rolnictwo: Rośliny produkcyjne (2014),„Biuletyn Rachunkowości” nr 2, www.kpmg.pl, dostęp dnia 12.02.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f41bfdd9-f032-474e-a853-79acff5722df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.