PL EN


2014 | 204 | 96-107
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych na przykładzie budownictwa nieruchomości komunalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Public-Private Partnership as a Form of Financing Public Investments - Case Study of Municipal Building Property
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Public-Private Partnership is one of possibilities for supporting investment process. Public partner has limited funds and cooperation with private partner give possibilities for realization of social needs and planning investment process. Limited possibilities obtaining support from the government and lack of capital, forcing municipalities to seek alternative methods of financing municipal investments. The opportunity to acquire the ownership of community housing units, in the absence of co-necessity to incur high investment, giving local-government public-private partnership. The experience of different countries show that public tasks can be successfully carried out in partnership with the private sector and can provide a specific pattern of implementation of private capital in the conduct and financing of investments and the provision of public services. The main aim of this article is to analyze public-private partnership as a form of financing public investment in municipal real estate construction example.
Year
Volume
204
Pages
96-107
Physical description
Contributors
author
References
 • Akintoye L.B., Edwards P.J. Hardcastle C., Critical Success Factors for PPP/PFI Projects in the UK Construction Industry, "Construction Management and Economics" 2005, Vol. 23, No. 5.
 • Banasik P., Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego i aktualny stan prawny [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012, red. E. Grzegorzewska- -Mischka, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 • Bandarzewski K., Prywatyzacja zadań publicznych [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie - cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Budäus D., Modelle zur Privatiesierung der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur auf kommunaler Ebene [w:] Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft, L.F. Neumann, Berlin 1995.
 • Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne - dlaczego warto zabiegać o jego rozwój, "Bank i Kredyt" maj 2008.
 • Connolly S., Munro A., Economics of the Public Sector, Prentice Hall Europe, London 1999.
 • European Commission, Guidelines for Successful Public-Private Partnership, 2003.
 • Hajdys D.M., Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b.
 • Kijowski D., Umowy w administracji publicznej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
 • Komisja Europejska, Wytyczne dla udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Dyrektoriat Generalny Polityki Regionalnej, 2003.
 • Laffin M., Liddle J., New Perspectives on Partnership, "International Journal of Public Sector Management" 2006, Vol. 19, No. 3.
 • Lissowski O., Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań 2009.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych, w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa 2005.
 • New Decision of Eurostat on Deficit and Debt, Treatment of Public-Private Partnerships, Eurostat, 2004.
 • Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści [w:] Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
 • Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (http://www.ppp.gov.pl).
 • Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowy budynku mieszkalnego w Wąbrzeźnie przy ul. Macieja Rataja na dz. Nr 19/5 w obrębie ew. 3 miasta Wąbrzeźna nr KW TO1W/00008499/2.
 • Spekman R.E., Isabella L.A., MacAvoy T.C., Alliance Competence: Maximizing the Value of Your Partnerships, Wiley, New York 2000.
 • Stefanowicz J.A., Kiedy partnerstwo publiczno-prywatne, http://www.freepress.org.pl/.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100).
 • Wojewnik-Filipkowska A., Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDe- Wu, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f41e3d8c-b20c-497b-a965-cb6d97396cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.