PL EN


2015 | 4(42) | 29-33
Article title

Kapitał terytorialny w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Koncepcje współpracy

Title variants
EN
Territorial Capital in Integrated Regional Development Planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka ukierunkowana terytorialnie jest nowym sposobem realizacji polityki regionalnej. Podstawowym założeniem tego podejścia jest wykorzystywanie w polityce rozwoju terytorialnie zdefiniowanych zasobów materialnych i niematerialnych, które zyskały określenie kapitału terytorialnego. Pojęcie to zostało rozpoznane od strony teoretycznej i jest także mocno lansowane wśród praktyków polityki regionalnej. Nadal jednak zasadnicza trudność efektywnego działania i implementacji założeń w tym zakresie wynika z niskiego poziomu operacyjności proponowanych definicji. Z drugiej strony bardzo trudno jest w sposób aplikacyjny zdefiniować pojęcie kapitału terytorialnego, bowiem jest to kategoria złożona. Niewątpliwie jednak interesujące jest, w jaki sposób samorządy lokalne w tych warunkach radzą sobie z wdrażaniem postulatów polityki ukierunkowanej terytorialnie. Jest to ważne zarówno z perspektywy poznawczej, jak i w celu promowania najlepszych praktyk. Ponadto autor, wykorzystując wnioski z badań własnych prowadzonych metodą obserwacji uczestniczącej, proponuje w pracy typologie podejść do wdrażania zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce, w odwołaniu do koncepcji kapitału terytorialnego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
EN
Place-based policy is a new approach to the implementation of regional policy. Its fundamental premise consists in using place-based tangible and intangible resources, which are referred to as the territorial capital, in the development policy. The notion of territorial capital has been explored on theoretical grounds and is also very much promoted among regional policy practitioners. However, still the principal difficulty in effective efforts and implementation in this area results from poor operability of proposed definitions. Although territorial capital is a notion that escapes applicable definitions, as it is an extremely complex category, nevertheless attempts made by local governments to implement postulates of place-based policy to promote best practices are interesting. On top of that, the author, based on the conclusions from his own research conducted using the participant observation method, proposes typologies of approaches to the implementation of integrated development planning in Poland making reference to the idea of territorial capital at the territorial self-government level.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Barney J. (1991): Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. „Journal of Management”, nr 17 (1), s. 99–120.
 • Camagni R. (2008): Towards a Concept of Territorial Capital. [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini i U. Fratesi (red.): Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe. European Competiveness and Global Strategies, Advances in Spatial Science, Berlin, Springer.
 • Capello R., Fratesi U., Resmini L. (2011): Globalization and Regional Growth in Europe Past Trends and Future Scenarios. Advances in Spatial Science, Berlin u.a., Springer.
 • Ciołek D., Komornicki T. (2014): The Territorial Capital of Polish Local Administrative Districts [Kapitał terytorialny polskich powiatów, artykuł w języku polskim] „Institute for Development Working Papers”, nr 006/2014 (017) ver. 1, s. 1–38.
 • Grochowski M. (2014): Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi. „MAZOWSZE Studia Regionalne” (15), s. 119–136.
 • Maillat D., Quévit M., Senn L. (1993): Réseaux d’innovation et milieux innovateurs. [w:] D. Maillat, M. Quévit i L. Senn (red.): Réseaux d’innovation et milieux innovateurs: un pari pour le dévloppement regional, Neuchâtel, GREMI/EDES.
 • Markowski T. (2013): Elastyczne i zintegrowane planowanie w obszarach funkcjonalnych — w stronę nowego podejścia do planowania przestrzennego. Łódź, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki, (materiał niepublikowany).
 • Olechnicka A., Wojnar K. (red.) (b.r.): Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
 • Penrose E.T. (1997): The Theory of the Growth of the Firm. [w:] N.J. Foss (red.): Resources, Firms, and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective, Oxford management readers, Oxford – New York, Oxford University Press.
 • Pietrzyk I. (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przygrodzki Z. (2005): Środowiska przedsiębiorczości i kapitał społeczny jako wyznaczniki wzrostu endogenicznego. [w:] F. Kuźnik (red.): Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Sokołowicz M.E. (2008): Region wobec procesów globalizacji. Terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego). Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania/Uniwersytet Łódzki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zaucha J. (2014): Evolution, Essence and Measurement of Territorial Cohesion [Geneza, istota i pomiar spójności terytorialnej, artykuł w języku polskim] „Institute for Development Working Papers”, nr 001/2014 (012) ver. 1, s. 1–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4207627-af92-48ab-9401-02568e4bda66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.