PL EN


2020 | vol. 64, nr 2 | 146-161
Article title

Soldiers’ competencies in the civilian labour market

Content
Title variants
PL
Kompetencje żołnierzy zawodowych na cywilnym rynku pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the concept of ‘competency’. The authors identify the elementary competencies of professional soldiers based on literature and their own pilot studies. They also discuss the use of competencies acquired by soldiers as part of military service (The Amazon Military programme and IBM are used as an example). The example of the Israeli Defense Force (IDF) is given as an incubator of competencies used in a market economy. The analysis of source materials and legal acts, an interview and participant observation are used in the work. Interviews with twenty-six managers of companies employing retired officers were conducted as part of a pilot study in the last quarter of 2019 within the project: “Structural and process determinants of the efficiency of public and economic organizations”, of which the authors are members. The purpose of the article is to examine the use of competences acquired during professional military service on the civilian labour market. The research problem of the work is: what useful competencies do professional soldiers (officers of the Polish Army) have on the civilian labour market? For the purposes of the work, the following hypothesis was formulated: competences acquired as part of military service may be an asset in the civilian market.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie „kompetencje”. Autorzy wskazali podstawowe kompetencje żołnierzy zawodowych, w szczególności oficerów, bazując na literaturze i własnych badaniach pilotażowych. Omówiono użycie kompetencji nabytych przez żołnierzy w ramach służby wojskowej (na przykładzie programu Amazon Military i firmy IBM). Podano przykład izraelskich sił obronnych (IDF) jako inkubatora kompetencji wykorzystywanych w gospodarce rynkowej. Zastosowano metody badawcze: analizę materiałów źródłowych i aktów prawnych, wywiad oraz obserwację uczestniczącą. Wywiady przeprowadzono w ostatnim kwartale 2019 r. w badaniu pilotażowym w ramach projektu „Strukturalne i procesowe determinanty sprawności organizacji publicznych i gospodarczych”. Wzięło w nim udział 26 pracodawców zatrudniających emerytowanych oficerów. Cel artykułu to diagnoza wykorzystania kompetencji zdobytych w trakcie zawodowej służby wojskowej na cywilnym rynku pracy. Problemem badawczym pracy jest pytanie, jakie kompetencje mają żołnierze zawodowi (w szczególności oficerowie Wojska Polskiego). Sformułowano następującą hipotezę: kompetencje zdobyte w ramach służby wojskowej mogą być wykorzystane i są konkurencyjne na cywilnym rynku.
Contributors
References
 • Armstrong M., 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warsaw.
 • Assessment of the Professional Qualification of Soldiers of the Polish Armed Forces – A Research Report, Military Centre of Citizenship Education, 2012, Warsaw.
 • Chilczuk M., Górka M., 2018, Nowoczesne wojsko potrzebuje samodzielnych dowódców, Polska Zbrojna, no. 8.
 • Communication on Research No. 18/2016, Public Confidence, 2016, Public Opinion Research Centre, Warsaw.
 • Competency and Emotional Intelligence. Raising Performance Through Competencies, 2006-2007, The Annual Benchmarking Survey, “Competency and Emotional Intelligence”, London.
 • Dessler G., 2019, Human Resources Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Kacała J., Michaluk A., 2014, Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Knecht Z., Kandrusik A., Rzepecka A., Materac J., 2019, Wpływ kompetencji emerytowanych oficerów na kariery zawodowe na emeryturze. Wyniki badań w ramach projektu: Strukturalne i procesowe determinanty sprawności organizacji publicznych i gospodarczych, AWL Wrocław.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., 2020, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Laurisz M., 2018, IBM we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego uruchomił w Polsce autorski program dla żołnierzy-weteranów z różnych rodzajów sił zbrojnych i uczelni wojskowych, https://itreseller.com.pl/22082-2/ (25.04.2020).
 • Łydka W., 2016, Proces formowania oficera przywódcy, Bezpieczeństwo. Obronność, Socjologia. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, no. 3(5).
 • Oleksyn T., 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Business, Warsaw.
 • Pępowska B., 2016, Życie w stresie. Trudności, jakich mogą doświadczyć żołnierze przed, w czasie działań zbrojnych i po ich zakończeniu, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Cracow, Quarterly 3.
 • Predel G., 2016, Uwarunkowania działań na rzecz doskonalenia kompetencji społecznych kadry dowódczej, Bezpieczeństwo. Obronność, Socjologia. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, no. 3(5).
 • Prus Ł., 2019, Amazon rekrutuje wojskowych, Rzeczpospolita, 28.08.2019.
 • Rzepecka A., 2019, Wykorzystanie potencjału kompetencyjnego emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych na przykładzie żołnierzy Wojska Polskiego, Firma i Rynek, 2, no. 56.
 • Senor D., Singer S., 2013, Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela, Studio EMKA, Warsaw.
 • Smółka P., 2016, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Suchar M., 2018, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tactical Planning of Operations in the Land Forces, the Headquarters of the Land Forces, 2006, Warsaw.
 • The Act of 11 September 2003 on the Military Service of Professional Soldiers.
 • The Act of 25 May 2001 on Financial Liability of Soldiers.
 • The Act of 6 June 1997 – the Criminal Code.
 • The Act of 9 October 2009 on Military Discipline.
 • The General Regulations of the Armed Forces, 2014, Warsaw.
 • The Honor Code of the Professional Soldier of the Polish Armed Forces.
 • The Regulation of the Minister of National Defence of 26 May 2014 on the Performance Appraisal of Professional Soldiers.
 • Zieliński Ł., 2019, Życie po zdjęciu munduru, Polska Zbrojna, no. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f420d72c-0a2c-49cd-b5eb-02f372d2f1a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.