PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 207-226
Article title

Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy

Content
Title variants
EN
Diversified image of a child with learning difficulties and parental help
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Uczenie się jest dla każdego ucznia swoistym rodzajem trudności, które generują sukcesy i porażki oraz związane z tym emocjonalne składniki podczas tej formy aktywności dziecka. Szczególnie dotkliwych konsekwencji procesu uczenia się doświadczają uczniowie z deficytami rozwojowymi, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w roli ucznia poprzez stwarzanie problemów w procesie nabywania wiedzy. Występujące w takiej sytuacji rozbieżności między wymogami szkoły a możliwościami dziecka przyczyniają się do przykrej sytuacji psychicznej ucznia zarówno w szkole, jak i w domu. W zaistniałej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają rodzice i ich wsparcie, przybierające różne formy i zakresy. Pomoc rodzicielska to powinnościowe zadanie, które ma kreować realny i możliwy kształt dziecka. W takim systemie rodzinnym stwarza się warunki do indywidualnych preferencji wyrażanych w toku współpracy i współdziałania rodziców z dzieckiem. I chociaż rodzice charakteryzują się niejednorodnym obrazem pomocy, który wynika zarówno z różnic specyficznych ich dzieci, jak i osobistego stylu pracy wychowawczej rodziców, to pomoc owa jest jak najbardziej potrzebna i konieczna. Wskazuje na to aplikacja pedagogiczna, jak i późniejsze doświadczenia wspieranych podmiotów działań.
Learning is for every student a specific kind of difficulty, which generates successes and failures and emotional constituents bound with it during this form of |a child’s activity. Particularly severe consequences of learning process are experienced by students with developmental deficits which prevent normal functioning as a student through creating problems in the process of acquiring knowledge. Discrepancies between school’s requirements and child’s abilities occurring in such situation create an unpleasant mental situation of a student both in school and at home. In such a situation parents and their support, which comes in many forms and extents, are of important relevance. Parental help is an obligatory task which should create real and possible shape of a child. In such family system conditions for individual preferences expressed during cooperation and interaction of parents and children are created. Although parents may be characterized by a heterogeneous image of help, which results both from specific differences of their children, but also personal educational work style of parents, such help is clearly needed and necessary. It is indicated by pedagogical application and also later experiences of supported subjects of activities.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
References
 • Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 • Binder G., Michaelis R., Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000.
 • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2003.
 • Brejnak W., Dysleksja, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 • Cęcelek G., Funkcjonowanie w środowisku szkolnym dziecka z rodziny ubogiej. Raport z badań, [w:] H. Marzec, M. Pindera, Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, t. II, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2007.
 • Davis R.D., Braun E.M., Dar uczenia się, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 • Dziedziewicz D., Wspierać: kto, w jaki sposób i z jakim skutkiem?, „Psychologia Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Wyd. MADO, Toruń 2004.
 • Janke A.W., Rodzinne uwarunkowania przebiegu i efektów edukacji szkolnej uczniów klas V–VIII, Toruń 1987.
 • Jankowski D., Edukacja kulturalna. Szkoła i rodzina, Kolegium Pedagogiczno- Artystyczne UAM i WOM, Kalisz 1993.
 • Kawula S., Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2008.
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2011.
 • Kolankiewicz M., Kim są sieroty społeczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 8, s. 342–343.
 • Konieczna A., Rodzic, czyli domowy nauczyciel, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 1.
 • Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, PZWS, Warszawa 1966.
 • Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Wyd. PWN, Warszawa 1972.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 • Marzec H., Sytuacja dziecka w rodzinie podlegającej współczesnym przemianom, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, t. 1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011.
 • Marzec-Tarasińska A., Bezrobocie jako czynnik zaburzający wychowanie w rodzinie, [w:] S. Walasek, B. Winczura (red.), Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach, t. IV, Jelenia Góra 2011.
 • Pindera P., Wpływy rodziny na przystosowanie dzieci 7-letnich do nauki w szkole, [w:] H. Marzec, Cz. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009.
 • Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • Pilecka W., Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, [w:] Seria: „Wychowanie w Rodzinie”, t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Wyd. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 • Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Wyd. PWN, Warszawa 1973.
 • Stec M.M., Stec R., Więź wychowawcza rodziców w świetle teorii przywiązania. Możliwe następstwa transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wyd. AKAPIT, Toruń 2008.
 • Templar R., Zasady rodzicielstwa. Jak być dobrym i mądrym rodzicem, Gliwice 2010.
 • Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Wiatrowska L., Wiem i muszę pomóc, „Życie Szkoły” 2007, nr 3, s. 11–15.
 • Wiatrowska L., Retardacja rozwojowa dziecka a postawy rodziców, [w:] S. Walasek, B. Winczura (red.), Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach, t. IV, Jelenia Góra 2011.
 • Zajdel K., Wychowanie dziecka. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk 2010.
 • Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, WSiP, Warszawa 1996.
 • Zwiernik J., „Globalny dzieciak”, [w:] J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss (red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Żarczyńska-Hyla J., Trudności w uczeniu się dzieci z deficytami rozwojowymi a wsparcie środowiska rodzinnego, [w:] Taż (red.), Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, Opole 2008.
 • Żegnałek K., Wpływ rodziny patologicznej na funkcjonowanie szkolne dzieci, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, t. II, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f420dd11-edf5-4a36-931f-5bbc6724b51c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.