PL EN


2019 | 1(40) | 163-175
Article title

Prawne ramy rozwoju sportu a ochrona środowiska naturalnego

Authors
Content
Title variants
EN
The legal framework for sports development and the environmental protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sport jest istotnym elementem zdrowia publicznego, polityki i biznesu. Czynne uprawianie sportu podejmuje coraz większa część społeczeństwa. Nie mniej ważne jest bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych. Na potrzeby czynnego i biernego uprawiania sportu konieczne jest budowanie infrastruktury sportowej. Dynamiczny wzrost sektora sportowego rodzi konieczność postawienia sobie pytania o jego wpływ na środowisko naturalne. Na ten temat właściwie nie prowadzi się większych badań, dowodem czego są szczątkowe i niewystarczające regulacje prawne. Stąd hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że sport nie jest sektorem obojętnym dla środowiska, a może nawet stanowić dla niego dość duże zagrożenie. Celem badań jest analiza przepisów prawa i dokumentów unijnych oraz polskich pod kątem rozwiązań chroniących środowisko naturalne przed nadmierną ingerencją sportu w środowisko. Wnioski końcowe wskazują na potrzebę rewizji unijnego i polskiego systemu prawa dotyczącego sektora sportowego, w celu zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska.
EN
Sport is an important element of public health, politics and business. The popularity of active sporting is increasing part of society. However, the passive participation in sports events is important too. On the need for active and passive sports is necessary to build sports infrastructure. The dynamic growth of the sports sector makes people to ask the question about its impact on the natural environment. There is actually no major research on this subject and the proof of it can be found in the fact that there are residual and insufficient legal regulations on this matter. Hence, the research hypothesis is that the sport is not a sector indifferent to the environment, and may even pose a rather serious threat. The aim of the research is to analyze the law and EU documents as well as Polish regulations in terms of searching for solutions that protect the natural environment against excessive interference of sport in the environment. The final conclusions indicate on the need to revise the EU and Polish legal system regarding sports sector, to increase the sensitivity on the protection of environment
Year
Issue
Pages
163-175
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Ciechanowicz, J. (1989). Rzym, ludzie i budowle, Warszawa: PIW. ISBN 830601503. Dupont, F. (2011). La vita quotidiananella Roma repubblicana, Bari: Editori Laterza. ISBN 9788842060369.
 • Golba, J. (2014). Inwestycje sportowe celu publicznego, Samorząd Terytorialny R.24 nr 6/2014, s. 73–83. ISSN 0867-4973.
 • Jendrośka, J. (1997). Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wrocław: BDE. ISBN 8390443872.
 • Kłobukowska, J. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu infrastruktury sportowej w Polsce. W: M. Tomanek, S. Raniszewski (red.), Problemy kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, Bydgoszcz: Akademia Sportu i Nauki, s. 70–78. ISBN 9788362750191.
 • Knowiton, E. (2016). Co zostaje z ducha igrzysk olimpijskich? Obiekty sportowe kilkanaście lat później, Business Insider Polska, 10 sierpnia 2016, https://businessinsider.com.pl/sport/obiekty-olimpijskie-z-lat-1984-2004-zobacz-w-jakim-sastanie/qydklj9 [dostęp: 27.01.2019].
 • Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 203–218. ISBN 9788362753864.
 • Pater, D. (2012). Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne XXV/2, s. 213–220. ISSN 0209-3782.
 • Sitek, M. (2007). Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn: UWM. ISBN 9788372995117.
 • Słapek D. (2010). Sport i widowisko w świecie antycznym: kompendium, Kraków – Warszawa: „Homini”. ISBN 9788361568605.
 • Štulajer, I. Štulajter, M. (2016). Significance of Sport in International Relations, „Journal of Modern Science” 2(29), s. 381–388. ISSN 1734-2031.
 • Szafrańska, E. Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 2(21), s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 • Winniczuk, L. (1983). Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa: PWN. ISBN 8301067357. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów społecznych. Raport metodologiczny, lipiec 2016, s. 30–31.
 • Badanie specjalne Eurobarometru, Sport i aktywność fizyczna, październik 2009.
 • Program Rozwoju Sportu do roku 2020, file:///Users/Bronek/Downloads/Program_Rozwoju_Sportu_do_roku_2020_-_wersja_z_dnia_6_lipca_2015.pdf [dostęp: 29.01.2019].
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Obiekty lekkoatletyczne w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, Warszawa, maj 2017, https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/ opracowania/3719,Infrastruktura-sportowa.html [dostęp: 30.01.2019].
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (grudzień 2010 r. – czerwiec 2011 r.), Warszawa 2011, s. 287–288.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4283995-345f-4881-8a94-4382b0d2e742
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.