PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 149-164
Article title

MIGRACJE ZAGRANICZNE JAKO CZYNNIK SPRAWCZY ROZWOJU REGIONÓW W POLSCE

Content
Title variants
EN
INTERNATIONAL MIGRATION AS THE CAUSAL FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu migracji zagranicznych na rozwój regionalny. Analiza szerokich i złożonych implikacji wyjazdów zagranicznych obejmuje wymiar ekonomiczny, demograficzny oraz społeczno-kulturowy i jednocześnie pozytywny oraz negatywny aspekt tego zjawiska. Wyniki badań wskazują, że ocena migracji zagranicznych w kategoriach szans i zagrożeń dla rozwoju polskich regionów – mimo, iż niejednoznaczna – właściwie stawia współczesne wyjazdy i ich skutki w świetle zagrożeń rozwojowych. Oznacza to, że takie pozytywne aspekty migracji jak transfer dochodów z zagranicznej pracy i wzrost poziomu życia rodzin migranckich nie rekompensują strat ludnościowych oraz ubytków w zasobach pracy, a zwłaszcza odpływu osób młodych, w wieku prokreacji i przedsiębiorczych. Należy jednak zauważyć, że ocena wpływu migracji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny posiada związek z ich krótko- bądź długookresowym charakterem. O ile pierwsze oceniane są jako korzystne z punktu widzenia problemów na rynku pracy, zwłaszcza w warunkach dekoniunktury i wysokiego bezrobocia, o tyle długotrwały odpływ ludności istotnie zagraża procesom reprodukcji ludności i ujemnie wpływa na rozwój. Z pola widzenia nie powinno zatem umykać wyzwanie tworzenia sprzyjających warunków ekonomiczno-społecznych oraz instytucjonalno-prawnych, które mogłyby zachęcić większą grupę emigrantów do powrotu.
The article aims at assessing the impact of international migration on regional development. The analyses of the broad and complex implications of international migration include the economic, demographic, and socio-cultural dimension, and both the positive and negative aspects of this phenomenon. The research results indicate that the assessment of international migration in terms of opportunities and threats for the development of Polish regions – although somewhat ambiguous – in fact puts contemporary international mobility and its consequences in light of the risks for development. This means that the positive aspects of migration (i.e. remittances from employment abroad and improved living standards of migrant families) do not compensate the population decline and labor force losses, and the related significant reduction of regional demand. This concerns in particular the outflow of young people, at the age of procreation, who are usually entrepreneurial. It should be noted however, that the assessment of the impact of migration on regional and local development largely depends on its character: short-term migration is considered beneficial, while long-term migration is strongly negative. Although the former is rated as beneficial from the perspective of the problems of the regional labor market, especially in the context of a recession and high unemployment, the latter endangers population reproduction processes and negatively affects development. Therefore, taking into account the conditioning of regional development by foreign migration, the creation of favorable economic, social, institutional, and legal conditions to encourage a greater number of emigrants to return is a crucial challenge.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
author
  • Politechnika Opolska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4286e30-1696-4a56-b107-fefd7421764a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.