PL EN


2016 | 1 (29) | 127-145
Article title

Wolności i prawa związkowe w Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Authors
Content
Title variants
EN
Trade Union Rights and Freedoms in the Constitution of April 2, 1997
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza postanowień Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., dotyczących wolności i praw związków zawodowych w Polsce. Na konstytucyjne pojęcie „wolności związkowych” składają się zarówno wolność zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i prawo do rokowań i zawierania układów zbiorowych (innych porozumień) oraz prawo do prowadzenia sporów zbiorowych i strajków oraz innych form protestu. Uregulowania te zakładają nie tylko wyłączenie ingerencji państwa w tworzenie i działalność związków zawodowych, ale również ustanowienie odpowiednich regulacji ustawodawczych, które przyznają związkom zawodowym odpowiednie uprawnienia w celu umożliwiania im skutecznego działania w życiu społecznym i gospodarczym. W ocenie autora postanowienia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. są kompleksowe i w sposób wystarczający uwzględniają międzynarodowe standardy w tym zakresie.
EN
The subject of this article is the analysis of the provisions made in the Constitution of April 2, 1997 on the freedoms and rights of trade unions in Poland. The constitutional concept of the freedom of association involves the freedom of forming trade unions and employers’ associations, the right to negotiate and finalise collective agreements, the right of collective bargaining, as well as the right to organize and participate in strikes and other forms of protest. These regulations assume not only the reduction of state interference in the formation and activity of trade unions, but it ensures the provision of appropriate legislative regulations, which grant trade unions adequate powers to allow for efficient action in the social and economic settings. In the author’s opinion, the pro- visions of the Constitution of April 2, 1997 offer a comprehensive protection of trade union rights and freedoms and the legislation is in accordance with international legal standards in this area.
Year
Issue
Pages
127-145
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Czarny P., Naleziński B., Wolność zrzeszania się, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001.
 • Florek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
 • Florek L., Zakres ograniczenia wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji), „Państwo i Prawo” 2000, z. 12.
 • Grzybowski M., Świątkowski A.M., Wolność związków zawodowych. Aspekt ustrojowy i prawny, [w:] Kompetencje związków zawodowych, red. A.M. Świątkowski, Warszawa–Kraków 1984.
 • Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Wolności i prawa polityczne, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.
 • Kazimierczak M., Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych oraz zakres jej ograniczenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.
 • Koźmiński K., Noty do art. 59, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2011.
 • Kurzynoga M., Warunki legalności strajku, Warszawa 2011.
 • Markiewicz-Stanny J., Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia – uwagi na tle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, „Studia Lubuskie” 2010, T. VI.
 • Masewicz W., Nowe prawo o związkach zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społecz-
 • ne” 1991, nr 10.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004.
 • Sanetra W., Wolności związkowe w świetle nowej ustawy o związkach zawodowych, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 5–6.
 • Sarnecki P., Wolność zrzeszania się, Warszawa 1998.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 59 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, T. IV, Warszawa 2005.
 • Sokolewicz W., Wokół Konstytucji: pisma wybrane, Warszawa 2011.
 • Stelina J., Związkowa ochrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w związkach zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 6.
 • Sułkowski J., Autonomia partii politycznych a problem demokracji wewnętrznej, „Państwo i Prawo” 2011, z. 3.
 • Światkowski A., Swoboda podejmowania akcji zbiorowych a prawa obywatelskie, ekonomiczne i socjalne regulowane prawem pracy, „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej”, Kraków 1995.
 • Wąsowska M., Zbiorowe prawo pracy, [w:] Meritum Prawo Pracy 2014, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2014.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2.IV.1997 r., Warszawa 2000.
 • Witkowski J., Możliwość ograniczenia akcji protestacyjnych, „Roczniki Administracji i Prawa”, R.XIII.
 • Wróbel A., Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń, [w:] Szkoła Praw Człowieka.
 • Teksty wykładów, red. E. Łętowska, Warszawa 1998, z. 4.
 • Zubik M., Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f42ccb02-2252-4579-9d20-63fee00903ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.