PL EN


2017 | 2 | 45-57
Article title

Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (defi nicje, etiologia, prewencja)

Content
Title variants
EN
The threat of mass killer attacks (definitions, aetiology, prevention) at schools and universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki masowych zabójstw, w tym masakr szkolnych, strzelanin w placówkach szkolnych i uczelniach, i zaprezentowanie statystyk tego rodzaju przestępczości. Ze względu na motywy sprawców należy odróżnić zamachy stricte terrorystyczne od ataków zamachowców-szaleńców. W pierwszym przypadku szczególne okrucieństwo w wyborze ofiar ma wywołać wstrząs opinii publicznej i zwrócić uwagę na polityczne cele terrorystów. W drugim – motywy sprawcy są wyrazem zemsty za nieudane życie frustrata, który zamachem z bronią palną w ręku chce „ukarać społeczeństwo”. Artykuł podejmuje też refleksję nad stosowaną w literaturze przedmiotu siatką pojęciową i przydatnością terminologii anglosaskiej w nauce polskiej. Zaprezentowana analiza zjawiska oraz rozważania nad możliwymi działaniami prewencyjnymi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa placówkom szkolnym i uczelniom mogą posłużyć stosownym służbom i instytucjom w przygotowaniu działań w sytuacji kryzysowej.
EN
The aim of the article is to present the problem of mass killings, including school massacres, shootings in schools and colleges and show the statistics of this type of crime. As far as the motives of the perpetrators are concerned, it is necessary to distinguish terrorist attacks from attacks of gunmen. In the first case, particular cruelty in the selection of victims is to shock public opinion and highlight the political aims of terrorists. In the second case the motive of the perpetrator is a revenge. A man frustrated with his life decides to „punish a society” with a gun in his hand. The author’s intention is also to reflect on the conceptual framework used in the literature and usefulness of Anglo-Saxon terminology in Polish social sciences. The analysis of the phenomenon and reflection on possible preventive measures to ensure the safety of schools and universities can be used by the relevant departments and institutions to prepare for crisis situations.
Year
Issue
2
Pages
45-57
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f43165aa-7148-4d09-9ff6-0dfe1f5a4576
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.