PL EN


2018 | 62(5) Ekonomia XVI | 105-126
Article title

Determinanty wprowadzenia waluty euro w Polsce

Content
Title variants
EN
Determinants of the Introduction of Euro Currency in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dyskusja na temat różnych aspektów przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty europejskiej toczy się od dawna. Ekonomiści przedstawiają różne i zasadniczo odmienne poglądy na ten temat. Stąd potrzeba dogłębnej analizy i wypracowania najlepszych dla Polski rozwiązań. Większość ekonomistów zgodnie przyjmuje, że przyjęcie waluty euro w Polsce stanowić będzie kolejny szczególnie istotny impuls prorozwojowy dla polskiej gospodarki. Z drugiej strony wynagrodzenia wypłacane w euro oraz ceny produktów i usług wyrażone w euro mogą wygenerować wzrost cen i inflacji w początkowym okresie wprowadzania waluty euro w Polsce. W maju 2004 r., tj. w momencie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, w wielu debatach znów pojawiało się pytanie: Czy Polska, jako członek Unii Europejskiej powinna przyjąć wspólną walutę euro i jeżeli miałoby to nastąpić to kiedy? Zgodnie z normatywnymi zapisami Traktatu z Maastricht, wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny docelowo wejść w skład unii walutowej. Polska wcześniej, tj. w momencie wchodzenia do Unii Europejskiej, potwierdziła swe zobowiązanie do wejścia do strefy euro w bliżej nieokreślonej przyszłości, tj. zrezygnowania z krajowej waluty złotego i wprowadzenia euro. Poza tym opisane w niniejszym opracowaniu zawirowania gospodarcze, lokalnie i krajowo ujawniające się kryzysy walutowe i gospodarcze, będące pochodną globalnego kryzysu finansowego z 2008 r., zasadniczo podważyły zasadność dążenia do szybkiego wprowadzenia waluty euro w Polsce. Polska będzie w pełni przygotowana do przyjęcia waluty euro, gdy wysokość dochodów w Polsce osiągnie średni poziom dochodów w Unii Europejskiej. Poza dochodami obywateli istotna w tej kwestii jest również produktywność, innowacyjność, potencjał wytwórczy, kapitałowy i finansowy polskiej gospodarki.
EN
The discussion on various aspects of Poland’s adoption of the single European currency has been going on for a long time. Economists present different and fundamentally diverse views on the subject. Hence the need for an in-depth analysis and development of the best solutions for Poland. Most economists agree that adopting the euro in Poland will be another particularly important development stimulus for the Polish economy. On the other hand, wages paid in euros and prices of products and services expressed in euros may generate price and inflation growth in the initial period of introducing the euro currency in Poland. In May 2004, i.e. when Poland entered the European Union, in many debates the question arose again: Should Poland, as a member of the European Union, adopt the single currency, the euro, and if it should happen, so when? According to the normative provisions of the Maastricht Treaty, all EU member states should ultimately enter the monetary union. Poland earlier, i.e. when joining the European Union, confirmed its commitment to enter the euro area in an unspecified future, i.e. the abandonment of the national currency, PLN, and the introduction of the Euro. Poland did not specify a term. In addition, the economic turmoil, the locally and nationally emerging monetary and economic crises resulting from the global financial crisis of the year 2008, have fundamentally undermined the legitimacy of striving for the early introduction of the euro in Poland. Poland will be fully prepared to adopt the euro currency when the amount of incomes in Poland reaches the average level in the European Union. In addition to the incomes of citizens, productivity, innovation, production, capital and financial potential of the Polish economy are also important in this respect.
Year
Pages
105-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
 • Alińska A., Pietrzak B. (red.) (2012), Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Banki w strefie euro pod ścisłym nadzorem EBC (2012), „eGospodarka”, 12.09., http://www.egospodarka.pl [dostęp: 07.08.2017].
 • Białas M., Mazur Z. (2013), Bankowość wczoraj i dziś, Difin, Warszawa.
 • Bukowski S. (red.) (2010), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • Bukowski S., Misala J. (red.) (2011), Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Chisholm A.M. (2013), Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Davies H., Green D. (2010), Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dmowski A., Prokopowicz D. (2010), Rynki finansowe, Difin, Warszawa.
 • Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa.
 • Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2008), Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Domańska-Szaruga B. (2014), Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union, (w:) Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Studio Emka, Warszawa.
 • Ekonomiści MFW o błędach polityki zaciskania pasa (2013), http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/ekonomisci-mfw-o-bledach-polityki-zaciskania-pasa/ts5f53 [dostęp: 12.07.2018].
 • Filipiak B., Fila J. (red.) (2012), System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2015), Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, No. 2(2).
 • Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016a), Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies”, nr 1.
 • Gwoździewicz S., Prokopowicz D. (2016b), Globalization and the process of the system and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union standards (w:) Globalization, the State and the Individual, ”International Scientific Journal”, No. 1(9).
 • Gwoździewicz S., Prokopowicz D., Szybowski D. (2016), Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System, ”International Journal of New Economics and Social Sciences”, No. 4(2).
 • Hryckiewicz-Gontarczyk A. (2014), Anatomia kryzysów bankowych, Poltext, Warszawa.
 • Kalinowski M., Pronobis M. (red.) (2015), Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktualne wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 • Koleśnik J. (2014), Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) art. 227.
 • Matysek-Jędrych A. (red.) (2011), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu, CeDeWu, Warszawa.
 • Prawo bankowe. Ustawa o Narodowym Banku Polskim (2017), C.H. Beck, Warszawa.
 • Prokopowicz D. (2010), Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe - Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna”, nr 4(61).
 • Prokopowicz D. (2012), Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej, „Przedsiębiorstwo przyszłości. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej”, nr 2(11).
 • Prokopowicz D. (2015), Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 3(45).
 • Prokopowicz D. (2016), The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland, “International Journal of New Economics and Social Sciences”, No. 2(4).
 • Prokopowicz D., Domańska-Szaruga B. (2015), Makroekonomiczne zarządzanie antykryzysowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 34(107).
 • Przybylska-Kapuścińska W. (red.) (2013), Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S. (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Świderska J. (2013), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2013 r. poz. 908; Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 1373).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939; Dz.U. z 2016 r. poz. 1988).
 • Wiatr M. (2015), Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, (w:) Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Żabińska J. (red.) (2011), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4324a5f-a149-442d-af9e-c98e8c143308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.