PL EN


2014 | 3(11) | 15
Article title

SŁUŻBA WOJSKOWA KOBIET WYZWANIEM DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Content
Title variants
EN
WOMEN’S MILITARY SERVICE AS A CHALLENGE FOR THE POLISH ARMED FORCES
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony służbie wojskowej kobiet w Siłach Zbrojnych RP. Przedstawiono w nim, jak na przestrzeni lat zmieniał się udział kobiet w wojsku, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w poszczególnych pionach kadrowych. Z uwagi na fakt, że kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość w środowisku wojskowym, podjęto próbę zidentyfikowana postaw mężczyzn - żołnierzy wobec różnych aspektów funkcjonowania kobiet w polskiej armii. Prezentację tego zagadnienia oparto na analizie wyników badan własnych przeprowadzonych w Akademii Obrony Narodowej.
EN
The article concerns women’s military service in the Armed Forces of the Republic of Poland. It shows how the participation of women in the military has been changing over the years, paying attention to their place-ment in particular personnel sectors. Due to the fact that women are a de-cisive minority in the military, an attempt was made to identify male sol-diers’ attitudes to various aspects of women’s functioning in the Polish ar-my. The presentation of this issue was based on the author’s own research conducted in National Defence University.
Keywords
Contributors
References
  • Materiały konferencyjne 25 lat Wojskowej Służby Kobiet, AON, 23.10.2013.
  • Rada ds. Kobiet w SZ RP – statystyki: stan na 01.07.2012 r., źródło: http://www.mon.gov.pl/pl/strona/365.
  • Raporty narodowe państw członkowskich NATO, źródło: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50327.htm.
  • Udział kobiet w systemie bezpieczeństwa państwa, Materiały z Konferencji pod patronatem Minister Izabeli Jarugi-Nowackiej, CBW, Warszawa 2003.
  • Wojsko Polskie: Statystyki, źródło: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/wojskowa-sluzba-kobiet/statystyki/20151,staty-styki.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f439ecbe-753c-4a9e-8452-35c8ea6d5eab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.