PL EN


2013 | 2 | 5 | 8-17
Article title

Zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z 30 marca 2011 r.

Content
Title variants
EN
Application of the prohibition of anticompetitive agreements to agency agreements under block exemption regulation of 30 March 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowy agencyjne lub umowy do nich zbliżone mogą kształtować relacje między przedsiębiorcami działających w systemie dystrybucji produktów. Jednocześnie status tych umów w polskim prawie ochrony konkurencji wydaje się nie do końca jasny. Nie budzi wątpliwości, że umowy agencyjne zawierane w systemach dystrybucji produktów stanowią (wertykalne) porozumienia między przedsiębiorcami. Głębszej analizy wymaga natomiast kwestia stosowania się do tych umów zakazu porozumień ograniczających konkurencję oraz reguł wyłączeń grupowych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W artykule przedstawiona została propozycja podejścia do problemu kwalifikowania umów agencyjnych w kontekście zakazu porozumień ograniczających konkurencję, z uwzględnieniem zarówno wykładni językowej wskazanego wyżej rozporządzenia, jak i wcześniejszych rozporządzeń wyłączeniowych oraz orzecznictwa antymonopolowego. W artykule przedstawiane są argumenty za stosowaniem w odniesieniu do umów agencyjnych wykładni inspirowanej podejściem do tych umów w prawie konkurencji Unii Europejskiej.
EN
Relationships between members of a distribution system can be based on agency agreements and agreements similar to them. From the perspective of Polish competition law, the status of agency relations does not seem clear, however. Arrangements between an agent and a principal within a distribution system are indisputably vertical agreements between undertakings. Nevertheless, a deeper analysis is required with respect to the application to agency agreements of the restrictive agreements prohibition and the rules of the Polish Council of Ministers’ Regulation of 30 March 2011 on the exemption from the prohibition of competition restricting agreements of certain vertical agreements. The article presents a proposal on how to approach agency agreements for the purpose of the application of the ban on anticompetitive agreements, taking into account both the literal interpretation of the 2011 block exemption, previous legislation and relevant case-law. The article presents arguments for an EU competition law inspired approach when assessing agency agreements under Polish competition law.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
8-17
Physical description
Dates
published
2013-09-15
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
References
 • Bucior D., Pośredniczenie i zawieranie umów jako przedmiot zobowiązania agenta, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1
 • Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie europejskim oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters KLuwer, Warszawa 2012
 • Kohutek K., M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
 • Kolasiński M., The economic approach in Polish courts: permitted agency agreements or prohibited price fixing? Case comment to the judgment of the Appeal Court in Warsaw of 13 February 2007 – Roche and Hand-Prod (Ref. No. VI AcA 819/06), YARS 2008, nr 1(1)
 • Kozak M., Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE. Jak gonić króliczka, aby go nie złapać, iKAR 2012, nr 4(1)
 • Maziarz A., Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Mycko-Katner I., Umowa agencyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Ritter L., Braun W.D., European Competition Law. A Practitioner’s Guide. Third Edition, Kluwer Law International, Hague 2005
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Skoczny T., Jurkowska A. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f43ab0e1-0d3f-4501-aa6f-189ac6df7354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.