PL EN


2010 | 2(57) | 27-46
Article title

„Election” as a Salvific Category According to Romans 9. Study of a Biblical Concept

Authors
Title variants
PL
„Wybraństwo” jako kategoria zbawcza według Rz. Studium Biblijnego Pojęcia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
W Rz 9, 4-5 Apostoł przytacza całą listę przywilejów Izraela, które podkreślają jego szcze¬gólną pozycję. Zwłaszcza chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa mogli dojść do wniosku, że skoro Izrael nie uwierzył w Mesjasza, coś zawiodło w ekonomii zbawienia. Taka też jest teza, która znajduje się w Rz 9, 6a i brzmi: „Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło”. Przeglądając listę wymienionych w 9, 4-5 przywilejów zauważa się brak jednego - wybraństwa. Autorzy sporadycznie przywiązują do tego wagę. Wydaje się, że przemilczenie przywileju wybraństwa jest świadomym zabiegiem. Od w. 6b, czyli od pierwszych słów po postawionej tezie, Apostoł skupia całą uwagę na naturze wybraństwa w historii zbawienia. Przyglądając się temu zagadnieniu ustaliliśmy, że Pawiowe rozumienie wybraństwa daje odpo¬wiedź na postawioną tezę o trwałości słowa Bożego: dzięki temu, że nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są ludem wybranym (w. 6b; por. w. 8a), nic nie zawiodło w ekonomii zbawienia. W wiernej reszcie, podobnie jak w przeszłości, wypełnia się cały zamysł zbawczy. Apostoł odcina się od jedynie historycznego rozumienia wybraństwa i akcentuje jego wymiar zbawczy. Oddzielenie koncepcji wybraństwa od zbawienia sprawia bowiem, że traci ono zwią¬zek z Bożym planem względem ludzkości i staje się jakimś niezrozumiałym gestem osobistej sympatii ze strony Boga czy nawet kaprysem. Pawłowa interpretacja wybraństwa odbiega od tego, jak je postrzegano w czasach biblijnego Izraela. Nie powinno to dziwić, gdyż po pierwsze Izrael odszedł od pierwotnego zamysłu Boga, obecnego w życiu patriarchów (w. 7-13), przywiązując zbyt dużą wagę do więzów krwi, a po drugie dzieło Jezusa Chrystusa polega na tym, że przewyższa wszystko, co zostało powie¬dziane w czasach Starego Przymierza. Modelem w rozumieniu idei wybraństwa jest zatem historia patriarchów, następnie koncepcja wiernej reszty, co znajduje kontynuację w Kościele i ostateczne wypełnienie w królestwie niebieskim. Takie rozumienie wybraństwa odsłania dynamikę zbawczego zamysłu Boga, który osiąga kolejne etapy realizacji w historii zbawienia. W przeciwnym razie mamy do czynienia jedynie ze statycznym pojmowaniem wybraństwa, a to jest obce ekonomii zbawienia.
Contributors
 • JP II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, rakocyw@poczta.fm
References
 • J.-N. Aletti, Israël et la Loi dans la Lettre aux Romains, LD 173, Paris 1998.
 • J. D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, London – New York 2003.
 • E. E. Johnson, The Function of Apocalyptic and Wisdom Traditions in Romans 9-11, SBLDS 109, Atlanta 1989.
 • S. Légasse, L’Epître de Paul aux Romains, LD Commentaires 10, Paris 2002.
 • J. N. Lohr, Chosen and Unchosen. Conceptions of Election in the Pentateuch and Jewish-Christian Interpretation, Winona Lake 2009
 • D. Moo, The Epistle to the Romans, NICNT, Grand Rapids – Cambridge 1996.
 • J. Pipera, The Justification of God. An Exegetical and Theological Study of Romans 9: 1-23, Grand Rapids 1983.
 • H. Räisänen, Römer 9-11: Analyse eines geistigen Ringens, ANRW II 25.4, Berlin 1987, p. 2876-2912.
 • M. Rese, Israel und Kirche in Römer 9, NTS 34 (1988) p. 208-217.
 • H. Schlier, Der Römerbrief, HTKNT 6, Freiburg i. B. 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f43ba0f9-0c6f-469d-af31-6bd7d89ff7e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.