PL EN


Journal
2017 | 46 | 157-172
Article title

Wykorzystanie metody gniazd słowotwórczych w terapii surdologopedycznej

Content
Title variants
EN
The Use of the Method of Derivational Nests in Surdologopedic Therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metoda gniazd słowotwórczych znalazła swoje zastosowanie w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Z racji analogii pomiędzy surdologopedią i glottodydaktyką należałoby zastanowić się nad możliwościami jej wykorzystania w kształceniu językowym osób z uszkodzonym słuchem. Specyfika zaburzeń językowych spowodowanych ograniczeniami percepcji słuchowej wpływa jednak znacząco na charakterystykę podejmowanych działań terapeutycznych – pozwala wyłącznie na wybiórcze korzystanie z dorobku innych dyscyplin. Artykuł zawiera omówienie możliwości zastosowania metody gniazdowej w pracy z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi wraz z przykładowymi propozycjami ćwiczeniowymi.
EN
The derivational nests method can be applied in the didactics of Polish as a foreign language. As there are analogies between surdologopedics and glottodidactics, it would be in order to consider the possibilities of its application in the language training of hearing-impaired persons. The specificity of language disorders caused by limitations of auditory perception significantly influences, however, the characteristic features of undertaken therapeutic measures: it enables only a selective use of the achievements of other disciplines. The paper discusses the possibilities of the application of the nest method in working with deaf or hard-of-hearing persons, and presents examples of proposed exercises.
Journal
Year
Volume
46
Pages
157-172
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
References
 • Cieszyńska J., 1993, Zaburzenia związków paradygmatycznych w nazywaniu i rozumieniu dzieci głuchych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP. Prace Pedagogiczne” z. 150, s. 243–247.
 • Cieszyńska J., 2015, Wczesna nauka czytania w terapii dzieci niesłyszących, [w:] Surdologopedia. Teoria i praktyka, red. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk, s. 269–283.
 • Clark E.V., 1993, The lexicon in acquisition, Cambridge.
 • Clark E.V., Berman R.A., 1984, Structure and use i acquisition of word formation, „Language” 60, s. 542–590.
 • Dokulil M., 1979, Teoria derywacji, tłum. A. Bluszcz, J. Stachanowski, Wrocław.
 • Edukacja głuchych, 2014, red. M. Sak, Warszawa.
 • Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.
 • Grabias S., 1982, Paronimia jako proces leksykalny, „Socjolingwistyka” 4, s. 75– 88.
 • Jadacka H., 2001, Wstęp, [w:] Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, red. H. Jadacka, t. 1, Kraków, s. 7–32.
 • Jadacka H. i in., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 2, Gniazda odrzeczownikowe, Kraków.
 • Haman E., 2013, Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Piaseczno.
 • Janowska A., 1989, Wyzyskanie metody gniazd słowotwórczych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2, s. 59–68.
 • Janowska A., 2007, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice, s. 28–34.
 • Kern B., 2014, Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 21, 211–220.
 • Maciejewska A., 2015, Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją uczniów i studentów, Siedlce.
 • Muzyka-Furtak E., 2009, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy nabywania wyrazów pochodnych, „Logopedia” t. 38, s. 149−172.
 • Muzyka-Furtak E., 2010, Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Lublin.
 • Muzyka-Furtak E., 2013, Paronimia w rozwoju leksykalnym dzieci słyszących i niesłyszących, [w:] Język. Człowiek. Społeczeństwo, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 685–715.
 • Nagy W. i in., 1989, Morphological families in the internal lexicon, „Reading Research Quarterly”, No. 4, 1–36 (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED302829.pdf, dostep: 17.10.2017).
 • Nagórko A., 2005, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.
 • Olejniczak M., 30 lat słowotwórstwa gniazdowego (Rys historyczny), [w:] Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków, s. 12–28.
 • Pastuchowa M., 2007, O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice, s. 21–28.
 • Rakowska A., 1991, Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków.
 • Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków.
 • Seretny A., Stefańczyk W., 2015, Między gramatyką a słownikiem – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej, „Postcriptum Polonistyczne” 2 (16), 45–61.
 • Skarżyński M., 1989, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.
 • Skarżyński M., 1999, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków.
 • Skarżyński M., red., 2004, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 3, Gniazda odczasownikowe, Kraków.
 • Skarżyński M., 2004, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 4, Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatepoje, wykrzykniki, Kraków.
 • Wierzchowski J., 1959, Uwagi słowotwórczo-leksykologiczne, „Biuletyn PTJ” 18, 223–230.
 • Vogelgesang t., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 1, Gniazda odprzymiotnikowe, Kraków.
 • Zgółkowa H., 1998, Gniazdowe rozszerzanie podstawowego słownika języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 10, 423–427.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f43bb39a-8c6e-48c2-b0f0-9395f68925d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.