PL EN


2015 | 229 | 121-132
Article title

Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors
Content
Title variants
EN
Aims and functions of foresight studies in small and medium enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza koncepcji foresightu strategicznego oraz przedstawienie jego funkcji i celów. Zaproponowano trzy warianty integracji foresightu z zarządzaniem strategicznym oraz potencjalne korzyści wynikające z tej integracji. Praca rozwija ideę foresightu strategicznego w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw. Postawiono w niej tezę, że synergia foresightu i zarządzania strategicznego może zwiększyć możliwości osiągnięcia przez MSP dynamicznej przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim of the paper is to analyse the concept of strategic foresight and to present its functions and aims. Three options for integrating foresight with strategic management were presented and potential benefits is that integration were explored. The article expands the idea of strategic foresight to small and medium enterprises and argues that the synergy of foresight and strategic management may increase SMEs’ chances of attaining dynamic comparative advantage.
Year
Volume
229
Pages
121-132
Physical description
Contributors
References
 • Badecka I, Skonieczny J., Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa, materiały z konferencji „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane 2009.
 • Binsztok, A., Perechuda, K., Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (Wybrane problemy teorii i praktyki), Zakamycze, Kraków 2003.
 • Daheim C., Corporate foresight. How to organize, run and manage a corporate foresight exercise. Examples and experiences, prezentacja podczas UNIDO Workshop Session, 29-30 October 2009.
 • Daheim C., Uuerz G., Corporate foresight in Europe: ready for the next stop?, Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis: Impact of FTA Approaches on Policy and Decision-Making, Seville 2006.
 • Diessl K., Der Corporate-Foresight-Prozess. Zukunftsforschung in Unternehmen erfolgreich gestalten, VDM, Saarbrücken 2006.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2014. Ejdys J., Kononiuk A., Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie koncepcji badań foresightowych, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 1.
 • Ejdys J., Nazarko Ł., Foresight gospodarczy instrumentem orientacji na przyszłość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340, Wrocław 2014.
 • Fidler D., Foresight defined as a component of Strategic Management, „Futures” 2011, Vol. 43, No. 5.
 • Jannek K., Burmeister K., Corporate Foresight in Small and Medium-Sized Enterprises, Foresight Brief No. 101, European Foresight Monitoring Network 2007.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 • Kononiuk A., Foresight jako nurt badawczy w naukach o zarządzaniu – stan badań w Polsce i przykłady zastosowań, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4.
 • Kraus S., Reiche B.S., Reschke C.H., Implications of Strategic Planning in SMEs for International Entrepreneurship Research and Practice [w:] M. Terziovski (red.), Energizing Management through Innovation and Entrepreneurship: European Research and Practice, Routledge, London 2008.
 • Magruk A., Foresight strategiczny w zarządzaniu innowacyjnym [w:] L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight: aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 598-607.
 • Memorandum of Understanding for the implementation of a European Concerted Research Action designated as “COST A22. Foresight Methodologies – Exploring New Ways to Explore the Future”. Technical Annex, http://phoenix.irc.ee/files/A22-e.pdf (dostęp: 5.05.2014).
 • Nazarko J., Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 2013.
 • Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), Dębkowska K., Glińska E., Halicka K., Kononiuk A., Olszewska A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł., Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie 2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Neef A., Daheim C., Corporate foresight: the European perspective [w:] C. Wagner (ed.), Foresight, Innovation, and Strategy: Toward a Wiser Future, World Future Society, Bethesda 2005.
 • Rohrbeck R., Corporate Foresight. Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a Firm, Physica Verlag 2011.
 • Rumsfeld D., Wypowiedź podczas konferencji prasowej w Departamencie Obrony USA, Waszyngton, 12 lutego 2002, http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx? transcriptid=2636 (dostęp: 5.05.2014).
 • Slaughter R.A., Futures for the Third Millennium: Enabling the Forward View, Prospect Media, Sydney 1999.
 • Slaughter R.A., The Foresight Principle. Cultural Recovery in the 21st Century, Adamantine Press, London 1995.
 • Tsoukas H., Shepherd J., Introduction: Organizations and Future, From Forecasting to Foresight [w:] H. Tsoukas, J. Shepherd (eds.), Managing the Future. Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing 2004.
 • Wacławik Ł., Strategia czuwania – metoda antycypacyjnej analizy otoczenia konkurencyjnego [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f443e4b0-5a37-47c0-8ca9-429f531db9ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.