PL EN


2015 | 3 (356) | 239-250
Article title

Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej

Content
Title variants
EN
Consumers’ Behaviours and Building Relationships in the Market for High Education.
RU
Поведение потребителей и формирование отношений на рынке высшего образования.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie zależności między zachowaniami konsumentów szkół wyższych a budowaniem relacji przez te podmioty. Rozważania rozpoczęto od wprowadzenia teoretycznego dotyczącego budowania relacji uczelni z otoczeniem i ich wpływu na decyzje konsumentów na rynku szkół wyższych, wspartymi o propozycje własnego podejścia marketingowego opartego na relacjach. Następnie przedstawione zostały wybrane wyniki badań nawiązujące do czynników i narzędzi determinujących zachowania konsumenckie oraz skuteczność działań determinujących budowanie dalszych relacji z konsumentami. W ramach publikacji zaprezentowano determinanty wyboru uczelni przez dwie badane grupy (studentów i doktorantów), które miały zobrazować, jakie działania wpływają na dalsze zachowania konsumentów. Ponadto, prezentując narzędzia promocji, które stosują uczelnie, a które są zauważane przez potencjalnych zainteresowanych, autorki pokazują, na ile skuteczne są działania dotarcia do przyszłych studentów w celu budowania z nimi relacji. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present relationships between consumers’ behaviours and building relationships by those entities. The considerations start from the theoretical introduction concerning building relationships of a high school with the environment and their impact on consumers’ decisions in the market for high school services, supported by proposals of one’s own relationship marketing approach. Next, the authors presented the selected results of surveys referring to the factors and tools determining consumers’ behaviours and efficacy of the measures determining building further relationships with consumers. Within the article, the authors presented the determinants of the selection of high schools by the two groups surveyed (students and postgraduates), which had to illustrate what actions affect further consumers’ behaviours. Moreover, presenting the promotional tools applied by high schools, which are noticed by potential users, the authors show how much effective are the activities aimed at reaching prospective students in order to build relationships with them. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить зависимости между поведением потребителей услуг вузов и формированием отношений этими субъектами. Свои рассуждения авторы начали с теоретического введения, касающегося фор- мирования отношений вуза с окружающей средой и их влияния на решения потребителей на рынке вузов, подкрепленные предложениями собственного маркетингового подхода, основанного на отношениях. Затем они представили избранные результаты исследований, относящиеся к факторам и инструментам, предопределяющим потребительское поведе- ние, а также результативность действий, предопределяющих формирование дальнейших отношений с потребителями. В рамках публикации представили детерминанты выбора вуза двумя обследуемыми группами (студентов и аспирантов), которые должны были показать, какие действия влияют на дальнейшее поведение потребителей. Кроме того, представляя инструменты поощрения, применяемые вузами и замечаемые потенциальными участниками, авторы показывают, насколько результативны действия по отысканию будущих студентов для построения отношений с ними. Статья имеет исследова- тельский характер.
Year
Issue
Pages
239-250
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bryła P. (2012), Determinanty współpracy uczelni z sferą biznesu, „Marketing i Rynek”, nr 7.
 • Chudzik A. (2010), Młodzi w Łodzi- kampania przełamująca stereotypy, (w:) Duda A., Public relations miast i regionów, Difin, Warszawa.
 • Drapińska A. (2012), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drapińska A. (2010), Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Fonfara K. (2001), Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Hennig-Thurau T., Langer M.F., Hansen U. (2001), Modelling and managing student loyalty. An approach based on the concept of relationship guality, “Journal of Service Research”, Vol. 3, No. 4.
 • Johann M. (2001), Złożone poznawanie klienta, „Marketing w Praktyce”, nr 4.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Leja K. (2004), Warunki wstępne opracowania strategii zarządzania wiedzą, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1(23).
 • Mitręga M. (2005), Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Pluta-Oleranik M. (2009), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczenie, Difin, Warszawa.
 • PZL-Świdnik nawiązuje współpracę z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi (2014), www.lublin.eu/PZL_Swidnik_nawiazuje_wspolprace_z_czolowymi_polskimi_uczelniami_technicznymi-2-2194.html [dostęp: 10.03.2014].
 • Studenci uczelni z Bielska-Białej zmienią oblicze miasta (2013), http://natablicy.pl/studenci-uczelni-z-bielska-bialej-zmienia-obliczemiasta,artykul.html?material_id=510a44429a22ddab49010000 [dostęp: 10.03.2014].
 • Umowa miasta i szkół (2006), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3380441.html [dostęp: 10.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4459bd4-f890-46d1-ba4f-9caf495d4468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.