PL EN


2018 | 540 | 105-115
Article title

Udzielanie zamówień publicznych w trybie partnerstwa innowacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The procurement award procedure of innovation partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na gruncie nowych dyrektyw Unii Europejskiej, regulujących zamówienia publiczne, wprowadzono dodatkowy, nieznany wcześniej tryb udzielania zamówienia – partnerstwo innowacyjne. Jest to procedura konkurencyjna, umożliwiająca – w ramach jednego postępowania – opracowanie oraz zakup dostaw, usług lub robót budowlanych o charakterze innowacyjnym. Partnerstwo innowacyjne stanowi przejaw stale wzrastającego nacisku, jaki instytucje Unii Europejskiej kładą na wspieranie innowacji w ramach unijnych polityk oraz przewidywanej roli, jaką mają w tym względzie odegrać zamówienia publiczne. Procedura udzielania zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego niesie jednak ze sobą pewne trudności wynikające z konstrukcji tego trybu, przejawiające się w sferze zarówno praktycznej, jak i prawnej. Analiza tych zagadnień stanowi przedmiot niniejszego opracowania.
EN
Under the new European Union directives regulating public procurement, an additional, previously unknown mode of awarding the contract called innovation partnership was introduced. It is a competitive procedure which allows, in a single proceeding, both the development and purchase of innovative supplies, services or works. The innovative partnership is a manifestation of the ever-increasing emphasis placed by the European Union institutions on supporting innovation in various EU policies and the anticipated role that innovation should play in public procurement. However, the innovative partnership procedure of awarding the public procurement contracts leads to certain difficulties resulting from the construction of this procedure, that are manifested both in the spheres of law and practice. A detailed analysis of these problems is the subject of this paper.
References
 • Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, t. 1, Londyn 2014.
 • Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, t. 2, Londyn 2018.
 • Brzozowski A., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449¹º, Warszawa 2018.
 • Caranta R., [w:] M. Steinicke, P. Vesterdorf (red.), EU Procurement Law. Brussels Commentary, Baden-Baden 2018.
 • Gomez P., The innovative innovation partnership under the 2014 Public Procurement Directive, Public Procurement Law Review, 2014, nr 4.
 • Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Horubski K., Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego, Warszawa 2017.
 • Jarnicka J., [w:] M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Jasiakiewicz M., Oplustil K., [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2011.
 • Klich G., Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, Warszawa 2016.
 • Radwański Z., [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. 1, Wrocław 1985.
 • Safjan M., Zasada swobody umów (uwagi wstępne do wykładni art. 353¹), Państwo i Prawo 1993, nr 4.
 • Steinicke, The Public Procurement Rules and Innovation, [w:] G. Olykke, C. Risvig, C. Tvarno (red.),
 • EU procurement Directives-Modernisation, Growth and Innovation Discussions on the 2011 proposals for Procurement Directives, Kopenhaga 2012. 37
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f44923f2-1a8f-4b88-8c4f-f08a9c5d5603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.