PL EN


2020 | 15 | 33-55
Article title

Zawód celebryta? cyberprzestrzeń płaszczyzną do uzyskiwania dochodów dzięki rozpoznawalności

Content
Title variants
EN
Profession: celebrity? cyberspace as a way for generating income by recognition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy bycie celebrytą można uznawać za za-wód w świecie zawładniętym przez cyfrowe media. W początkowej części tekstu została przed-stawiona etymologia terminu „celebryta” oraz podano definicje terminu „celebryta” w odniesieniu do mediów tradycyjnych, takich jak telewizja czy prasa oraz do wirtualnej przestrzeni Internetu, gdzie celebryci nazywani są influencerami. Następnie przedstawiono, w jaki sposób osoby popu-larne mogą na swojej rozpoznawalności zarabiać, a także podano, jakie to są kwoty. Przedstawio-no rankingi najbardziej wartościowych, z punktu widzenia kampanii reklamowych, celebrytów. Przeanalizowano najpopularniejsze w Polsce profile osób działających w mediach społeczno-ściowych, w tym mające największe zasięgi konta na Instagramie czy najbardziej dochodowe kanały na YouTube. Omówiono pojawiające się tam treści i zasięgi związane z prezentowaną tematyką. Wyszczególniono najbardziej intratną w przestrzeni mediów społecznościową proble-matykę, która obejmuje tematy związane z modą, podróżowaniem, zdrowym stylem życia, luksu-sowymi produktami czy pokazywaniem swojego prywatnego życia przez osoby wykonujące za-wody związane z szeroko pojętym showbiznesem (m.in. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy). Podano przykłady osób z rodzin celebrytów, które same stały się popularne z racji tego, iż kojarzone są z osobą aktywną w przestrzeni medialnej (w tym dzieci celebrytów) i zarabiają w Internecie prowadząc swoje profile na portalach społecznościowych. Zwrócono uwagę na groźne zjawisko patoinfluencerów, którzy zyskują rozgłos prezentując w sieci treści związane z prze-mocą, stosowaniem używek, agresją, wulgaryzmami itp. W ramach podsumowania uznano, iż bycie współczesnym celebrytą/influencerem, można uznać za rodzaj wykonywanego zawodu, gdyż zarabianie na popularności pozwala na uzyskiwanie takich dochodów, które stanowią źródło utrzymania, a samo bycie celebrytą określa pozycję jed-nostki w społeczeństwie.
EN
The article attempts to answer the question whether being a celebrity can be considered as a profession in the world which is nowadays dominated by digital media. In the initial part of the text, the enthemology of the term “celebrity” is presented and the definitions of the celebrity are given in relation to traditional media, such as television or the press, and to the virtual internet space, where celebrities are called influencers. Then, it was presented how popular people can earn on their recognition, and what the amounts are. Rankings of the most valuable, from the advertis-ing campaigns' point of view, celebrities were presented. The most popular profiles of people presently performing in social media in Poland were ana-lyzed, including those with the largest Instagram account ranges or the most profitable YouTube channels. The contents and ranges related to the presented topics were discussed. The most lucra-tive social issues in the media space are listed, which includes topics related to fashion, travel, healthy lifestyle, luxury products or showing private lives of people who are related to broadly understood showbiz (including actors, singers, journalists). Examples of people from celebrity families are given, who have become popular due to the fact that they are associated with an active person in the media (including celebrity children) and earn on the internet by running their profiles on social networks. Also, the dangerous phenomenon of patoinfluencers, who gain publicity by presenting content related to violence, the use of stimu-lants, aggression, profanity, etc. was highlighted. As a summary, it was recognized that being a modern celebrity/influencer can be considered as a type of profession, because earning popularity allows to obtain such remuneration, which is a source of income, and being a celebrity determines the position of the individual in the society.
Year
Issue
15
Pages
33-55
Physical description
Dates
published
2020-12-03
References
 • Gawrycki M.F., Celebryci i polityka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.
 • Godzic W., Kuba i inni. Twarze i maski popkultury, Wydawnictwo Akademickie Sedno, War-szawa 2013.
 • Godzic W., Okrakiem na barykadzie. Dziennikarze i celebryci, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2016.
 • Grabarczuk A., Celebryryzacja polityki w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Naukowe Kate-dra, Gdańsk 2015.
 • Gruza M., Hordyjewicz T., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Two-rzenie i stosowanie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014.
 • Janczewski M., Cewebryci – sława w sieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Janik S., Top 50 najbardziej wpływowych podróżników w polskich mediach społecznościowych w 2017, https://zabakcylowani.pl/ranking-podroznikow-2017/.
 • Jerzyk E., Celebrity endorsement w reklamie produktów żywnościowych. Znaczenie narodowości i typu gwiazdy w kształtowaniu zaufania i preferencji konsumentów, „Marketing i Rynek” 2014, nr 6, t. XXI, s. 291–303.
 • Korwin Piotrowska K., Bomba, czyli alfabet polskiego szołbiznesu. Wydawnictwo The Facto, Warszawa 2013.
 • Korwin Piotrowska K., Ćwiartka raz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.
 • Maguś J., Celebryci w roli życiowych przewodników [w:] Transformacja polskiego systemu me-dialnego, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Medializacja życia publicznego, Difin S.A., Warszawa 2013.
 • Potkaj T., Paparuchy kontra ryje. Celebryci made in Poland, Wydawnictwo Fabuła Fraza, War-szawa 2015.
 • Wach K., Formy wykorzystania osób znanych w lokowaniu produktów [w:] Perswazyjne wykorzy-stanie wizerunku osób znanych, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji i Show Busi-nessu, Warszawa 2015, s. 61–73.
 • Winiarska A., Wojnarowska A., Wesołowska J., Siła przyciągania gwiazd, czyli wykorzystywanie wizerunku osób publicznych w marketingu społecznym, Studia i Prace” 2012, nr 30, Wydaw-nictwo WNEiZ US, s. 245–259.
 • Charzewska A., Milion złotych za post na Instagramie? Tak zarabiają gwiazdy!., http://viva.pl/ ludzie/newsy/ile-zarabiaja-gwiazdy-na-instagramie-znamy-ich-stawki-30544-r3/
 • Dębek K., 25 najcenniejszych polskich celebrytów: zaufanie nie ma ceny, https://www.forbes.pl/ rankingi/najcenniejsi-polscy-celebryci-ranking-25-najcenniejszych/6tnl3wr
 • Dębek K., Ranking „Forbesa”: 25 najcenniejszych polskich gwiazd 2018 roku, https://www.for-bes.pl/rankingi/ranking-forbes-25-najcenniejszych-polskich-gwiazd-2018-roku-kto-na-pierw-szym-miejscu/n1lt00t
 • Durka A., Zarobki gwiazd na ściankach. Za darmo nie ruszą nawet ręką, https://gwiazdy.wp.pl/ zarobki-gwiazd-na-sciankach-za-darmo-nie-rusza-nawet-reka-6153299933521537g
 • Encyklopedia PWN, „Zawód”, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zawod;4000732.html.
 • Encyklopedia Zarządzania, „Celebrity Endorsement”, https://mfiles.pl/pl/index.php/Celebrity _Endorsement
 • Enjoy The View, Love, Natalia: Siwiec zdradzona przez męża?, Eska.pl, https://www.eska.pl/hot-plota/news/enjoy-the-view-love-natalia-siwiec-zdradzona-przez-meza-zdjecia-video-aa-sfN4- -sr77-djjY.html
 • Godziński B., YouTube idze na wojnę z patologią. Wiemy, jaki będzie kolejny krok. https://nate-mat.pl/235507,rafonix-boxdel-gural-rafatus-patostreamerzy-banowani-na-youtube
 • Grass Ł., Jak zarabia się na YouTube, https://businessinsider.com.pl/media/internet/zarabianie-na-byciu-youtuberem/kz8gq4k
 • Grygiel B., Mukbang. Pochłaniają 20 000 kcal i relacjonują to na YouTube, https://www.focus.pl/ artykul/wielkie-zarcie-na-malych-ekranach-internetowa-moda-na-obzeranie-sie
 • Hunt J., Ranking najbardziej wpływowych blogerów 2018, http://jasonhunt.pl/ranking-najbardziej- -wplywowych-blogerow-2018/
 • Ile zarabiają polskie gwiazdy?, Jastrząbpost, https://jastrzabpost.pl/newsy/ile-zarabiaja-polskie- -gwiazdy-za-wyjscie-na-scianke-kwoty-powalaja_680816.html#galeria0
 • Kawalec B., Kim jest Influencer? Po zasięgach i charyzmie ich poznacie, https://www.white-press.pl/baza-wiedzy/275/kim-jest-influencer-po-zasiegach-i-charyzmie-ich-poznacie
 • Lepianka-Głuszkiewicz K., Internetowi celebryci. O fenomenie mediów społecznościowych, https://deluxe.trojmiasto.pl/Internetowi-celebryci-fenomen-Instagrama-n128705.html
 • Ludzie w końcu mnie poznają – Sylwester Wardęga, Browar Namysłów TV, https://www.you-tube.com/watch?v=P3yaXecVUj8
 • Mroczkowska J., Ilu musisz mieć followersów, by zacząć zarabiać duże pieniądze? https://www.har-persbazaar.pl/lifestyle/3461/ilu-musisz-miec-followersow-na-instagrami-by-zaczac-zarabiac- -duze-pieniadze
 • Muller J., Ile zarabia się na Instagramie, https://www.o2.pl/artykul/tyle-zarabia-sie-na-insta-gramie-6009411592979585a
 • Mutant Giant Spider Dog, SA Warde.ga., https://www.youtube.com/watch?v=YoB8t0B4jx4
 • SJP, „Celebrować”, https://sjp.pwn.pl/szukaj/celebrowa%C4%87.html
 • Wikipedia, „Celebryta”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Celebryta
 • Wikipedia, „Patostream”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Patostream
 • Winiarski P., Ci polscy youtuberzy oglądani są najchętniej. Znajdziecie tu coś dla siebie? https://antyweb.pl/najpopularniejsi-polscy-youtuberzy-ranking/
 • Youtuberzy o swoich zarobkach. Różnice w kwotach są ogromne, Business Insider, https://busi-nessinsider.com.pl/media/internet/jak-i-ile-zarabiaja-youtuberzy/6jv0r2x
 • Zarabianie na Adsense – stawki, przykłady i poradnik, Rekiny Internetu, https://rekinyinternetu.pl/ zarabianie-na-adsense-stawki-przyklady-i-poradnik/
 • Zawadzka A., Dzieci polskich gwiazd, które są influencerami.https://www.elle.pl/artykul/dzieci- -polskich-gwiazd-ktore-sa-influencerami
 • Żelazny Ł., Najlepsze blogi modowe 2018. Top polskich blogów o modzie, https://socialme-dia.pl/najlepsze-blogi-modowe/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4498a7e-6994-4544-a184-d3ebbf31ac34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.