PL EN


2018 | 2(22) | 187-195
Article title

AGROTURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE – STAN, PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Content
Title variants
EN
AGROTOURISM IN DEVELOPEMENT OF RURAL AREAS IN POLAND – STATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ma nietypowy, oryginalny charakter, co wynika ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oczekiwania kwaterobiorców przyjeżdżających na wieś są różne. Jedni preferują kulturę regionu, kontakt z przyrodą, inni poznanie tradycji czy pracy na roli. Celem artykułu była ocena stanu rozwoju agroturystyki w kontekście nowych trendów i rozwiązań w krajach UE. Autorki przyjęły założenie, że agroturystyka jest formą wypoczynku, która na rynku turystycznym ma charakter niszowy. Gospodarstwa agroturystyczne w Polsce funkcjonują w przestarzałym modelu rozwoju. Stąd bierze się pilna potrzeba wprowadzenia nowego modelu rozwoju agroturystyki do funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.
EN
Running agrotourism farm has an unusual, original character, which comes from specificity of running farmstead. Expectations of guests coming to countryside are different. Some prefer regional culture, others contact with nature, getting to know local traditions or working on a farm. The goal of the article was to evaluate the state of development of agrotourism in contest of new trends and solutions in EU countries. Authors have taken an assumption that agrotourism is a form of relaxation which has a niche character on touristic market. Agrotourism farms in Poland function in old model of development. This is why there is a great need to introduce new model of agrotourism development into functioning of agrotourism farms.
Year
Volume
Pages
187-195
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Balińska A., Konkurencyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, 473.
 • Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce, „Przegląd Geograficzny” 2014, 86/2.
 • Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2002.
 • Dudzińska-Krawczyk I., Agroturystyka zgodna z prawem, ZODR, Barzkowice 2017.
 • Jagusiewicz A., Byszewska-Dawidek M., Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 • Kacprzak M., Agroturystyka jako szansa rozwoju turystyki rodzinnej – przykład Małopolski, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, red. B. Iwan, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2017.
 • Karbowiak K., Rozwój agroturystyki w Polsce w latach 2010–2013, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2014, 4.
 • Kozak M.W., Turystyka – niewykorzystana szansa regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, 4(42).
 • Kurtyka-Marcak I., Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, 29.
 • Ohe Y., Ciani A., Accessing Demand Characteristics Of Agritourism In Italy, “Tourism and Hospitality Management” 2012, 18(2).
 • Sidali K., Farm tourism: a cross-country empirical study in Germany and Italy, [Dissertation thesis], Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo sostenibile 2009, 21 Ciclo.
 • Wiatrak A.P., Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1996, 1.
 • Wojciechowska J., 20 lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości, „Turyzm” 2011, 21/1–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f44a44ff-559a-475e-94b2-bbdf93999fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.