PL EN


2016 | 46 | 248-265
Article title

Problemy społeczne – wyznacznikiem kierunków rozwoju innowacji społecznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Social Problems – as an Indicator of Directions of Development of Social Innovations in Poland
RU
Социальные проблемы как определители направлений развития социальных инноваций в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i z chęcią ciągłego podnoszenia jakości życia jego mieszkańców. Wyróżnikiem innowacji społecznych jest szeroki za-kres, który tak samo jak proces gospodarowania obejmuje wszystkie sfery aktywności przedsiębiorstw i społeczeństwa: sferę produkcji, wymiany i konsumpcji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie znaczenia koncepcji innowacji społecznych w rozważaniach dotyczących nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności dotykających osoby starsze i niepełnosprawne. Innowacje nakierowane na zapobieganie procesom prowadzącym do wyklu-czenie społecznego osób starszych i niepełnosprawnych, czy też podnoszące jakość ich życia mogą okazać się nie tylko skuteczne, ale również efektywne m.in. dzięki ograniczeniu wydatków poprzez właściwe kierowanie innowacji społecznych i ich indywidualizację oraz wykorzystaniu efektów synergii. W artykule za istotne uznano związek innowacji społecznych z szeroko rozumianymi problemami społecznymi. W pierwszej części artykułu zaprezentowano definicje inno-wacji społecznych oraz proces ich tworzenia i wdrażania. W kolejnej części artykułu omówiono przemiany demograficzne i ich terytorialne zróżnicowanie oraz przedstawiono problem niepełnosprawności w Polsce. W ostatniej części artykułu określono rolę innowacji społecznych w procesie rozwiązywania problemów społecznych.
EN
Social innovations understood as planning and implementing new, creative ways of meeting social needs are more and more important because they are related to rationalization of social expenses, and willingness to constant raising quality of life of their inhabitants. Characteristic feature of social innovations is a wide scope, which includes all spheres of activity of the enter-prises and society: sphere of production, exchange and consumption. The main goal of the article is to present the meaning of the concept of social innovations in deliberations concerning new ways of solving social problems, particularly affecting the elderly and disabled people. Innovations aiming at prevention of processes leading to social exclusion of the elderly and disabled people, or raising quality of their life can be effective thanks to, among others, reduction of expenses through proper management of social innovations and their individualization and use of synergy effects. Relations between social innovations and social problems are regarded as important in the article. Definitions concerning social innovations and process of creating and implementing them are pre-sented in the first part of the article. Demographic changes, their territorial diversity and problem of disability in Poland are presented in the next part of the article. The role of social innovations in a process of solving social problems is discussed in the last part of the article.
Year
Volume
46
Pages
248-265
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Makroekonomii i Finansów Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski
author
 • Katedra Makroekonomii i Finansów Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Andrew C., Klein J.L., 2010, Social Innovation: What is it and why is it important to understand it better, no ET10003, Ontario Ministry of Research and Innovation, Toronto.
 • Barska A., 2014, Marketingowy wymiar upowszechniania innowacji społecznych [w:] Innowacje społeczne w teorii i praktyce, red. J. Wyrwa, PWE, Warszawa.
 • Bisgaard T., 2009, CSI. Corporate Social Innovation. Companies’ participation in solving global challenges, FORA – Report, Copenhagen.
 • Błędowski P., 2012, Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studia BAS. Starzenie się społeczeństwa polskiego”, nr 2.
 • Błędowski P., Sempruch G., 2014, Innowacje społeczne jako instrument dostosowania polityki społecznej do nowych wyzwań, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 • Borowska A., 2014, Innowacje społeczne czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 8, cz. I.
 • Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W., 2012, Defining Social Innovation. A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.
 • Christensen C.M., Baumann H., Ruggles R., Sadtler T.M., 2006, Disruptive Innovation for Social Change, „Harvard Business Review”, Vol. 84, Issue 12.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej, 2014, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Edwards-Schachter M. E., Matti C. E., Alcántara E., 2012, Fostering Quality of Life through Social Innovation: A Living Lab Methodology Study Case, „Review of Policy Re-search”, Vol. 29, No. 6, http://dx.doi.org/10.1111/j.1541-1338. 2012.00588.x
 • European Commission, 2010a, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, COM(2010) 546, Brussels.
 • European Commission, 2010b, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A Euro-pean framework for social and territorial cohesion, COM(2010) 758, Brussels.
 • European Commission, 2011a, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Social Business Initiative. Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation, COM(2011) 682, Brussels.
 • European Commission, 2011b, Commission Staff Working Paper Extante Evaluation. Accompanying the document. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Programme for Social Change and Innovation, SEC(2011) 1134, Brussels.
 • European Commission, 2011c, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation, COM(2011) 808, Brussels.
 • European Commission, 2014, State of the Innovation Union. Taking stock 2010–2014, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels.
 • Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S., 2014, Fundusze UE 2014-2020, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hochgerner J., 2011, Die Analyse sozialer Innovationen als gesellschaftliche Praxis, [w:] Pendeln zwischen Wissenschaft und Praxis. ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen, Zentrum Für Soziale Innovation, Vienna, Berlin: LIT.
 • Jędrych E., 2013, Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kazojć K., 2013, Innowacje społeczne sposobem na zwiększenie konkurencyjności [w:] Innowacje przyszłością rozwoju gospodarka, red. A. Świadek, J. Wiśniewska, Wydawnictwo Naukowe IVG Szczecin.
 • Kroik J., Skonieczny J., 2013, Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Konferencja IZIP Zakopane.
 • Little A.D., 2006, The innovation high ground: Winning tomorrow’s customers using sustainability-driven innovation, „Strategic Direction”, Vol. 22, Issue 1, http:// dx.doi.org/10.1108/02580540610635942
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, 2011, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
 • Michelini L., 2012, Social Innovation and New Business Models. Creating Shared Value in Low-Income Markets, Springer Heidelberg New York Dordrecht London.
 • Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., Gonza S., 2005, Towards alternative mod-el(s) of local innovation, „Urban Studies”, Vol. 42, No. 11, http://dx.doi.org/10. 1080/00420980500279893
 • Mulgan G., 2006, Social Innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated, „Basingstoke Press”, London.
 • Mulgan G., Tucker S., Ali R., Sander B., 2007, Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated, Said Business School, Oxford.
 • Olejniczuk-Merta A., 2013, Innowacje społeczne, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Olejniczuk-Merta A., 2014, Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 336, http://dx. doi.org/10.15611/pn.2014.336.02
 • Pełka W., 2014, Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Phills Jr J.A., Deiglmeier K., Miller D.T., 2008, Rediscovering Social Innovation, „Stanford Social Innovation Review”, Vol. 6, Issue 4.
 • Program Innowacje Społeczne, 2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, http://www. ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innowacje_spoleczne/opis_programu_is_1.pdf (dostęp: 6 grudnia 2015 r.).
 • Regulation (EU) No 1296/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on a European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) and amending Decision No 283/2010/EU establishing a European Progress Microfinance Facility for employment and social inclusion.
 • Social Innovation to answer Society’s Challenges, 2014, „Frost & Sullivan”, https:// www.hds.com/assets/pdf/social-innovation-mega-trends-to-answer-society-challen geswhitepaper.pdf (dostęp: 6 grudnia 2015 r.).
 • Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 2012, red. B. Wojtyniak, P. Goryński, B. Moskalewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwo-wy Zakład Higieny, Warszawa.
 • Szukalski P., Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności, „Li-berte” z 12 września 2011 r., http://liberte.pl/aktywne-starzenie-siebezbolesna-recepta-na-starzenie-sie-ludnosci/ (dostęp: 24 czerwca 2015 r.).
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, 2013, GUS, Warszawa.
 • Wendel I., 2014, Znaczenie innowacji społecznych dla społeczeństwa i rola Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w promowaniu tych innowacji [w:] Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-tury, Warszawa.
 • Wyrwa J., 2014, Innowacje społeczne w teorii nauk ekonomicznych [w:] Innowacje społeczne w teorii i praktyce, red. J. Wyrwa, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f450a602-a19e-44f6-a5c7-6fd07e1e2da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.