Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 75-88

Article title

Three-Seas Initiative countries and their competitiveness in Europe

Content

Title variants

PL
Kraje inicjatywy Trójmorza i ich konkurencyjność w Europie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper shows the regional characteristics of the Three-Seas area in terms of defining the competitive advantage of the whole region and its countries through the development of relationships and changes in their approaches to the competitive paradigm in this area. The scientific discussion undertaken in this paper is related to internal resources in terms of ICT and human resources development (and its involvement in science and technology – measured by Human Resources for science and technology) as well as innovativeness. The authors have chosen indicators of development that could be beneficial in terms of decreasing historical economic developmental inequalities, with some differences between the Three-Seas countries being analysed for the period of 2006–2018. The secondary data was taken from Eurostat and other available sources. The regional strategy should focus on the knowledge-based economy, and the possibilities for rapid development in this area. This gives opportunities to make rapid progress in a region centrally located in Europe to generate great potential to strengthen accumulated resources and, in the nearest future, to create the possibility of becoming a hub connecting eastern and western Europe.
PL
W pracy przedstawiono regionalną charakterystykę obszaru Trójmorza pod względem określania przewagi konkurencyjnej całego regionu i jego krajów poprzez rozwój relacji i zmianę podejścia do konkurencyjnego paradygmatu tego obszaru. Dyskusja naukowa podjęta w tym artykule odnosi się do zasobów wewnętrznych związanych z rozwojem ICT i potencjału ludzkiego (i jego wpływu na naukę i technologię – mierzoną przez HRSC, czyli Human resources for science and technology), a także z innowacyjnością. Autorzy wybrali wskaźniki rozwoju, które mogą być korzystne pod względem zmniejszania historycznych nierówności rozwojowych pod względem gospodarczym, a różnice między krajami Trójmorza zostały przeanalizowane dla lat 2006–2018. Dane wtórne pochodzą z Eurostatu i innych dostępnych źródeł. Strategia regionalna powinna koncentrować się na gospodarce opartej na wiedzy, dającej możliwości rozwoju tego obszaru. Daje to możliwość szybkiego rozwoju regionu o centralnej lokalizacji w Europie, co stwarza doskonałą okazję do wzmocnienia zakumulowanych zasobów, a w najbliższej przyszłości daje szansę na stanie się łącznikiem między wschodem a zachodem w Europie.

Contributors

 • Institute of Economics and Finance, Department of Marketing and Entrepreneurship College of Social Sciences, University of Rzeszow
 • Institute of Economics and Finance, Department of Marketing and Entrepreneurship College of Social Sciences, University of Rzeszow
author
 • Vice-Dean at School of Economics and Management Dongguan University of Technology, Guangdong

References

 • Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society a venture in social forecasting. New York: Basic Books.
 • Bouwman, H., Hooff, B. van den, Wijngaert, L. van de, Dijk, J. van. (2005). Information and Communication Technology in Organizations: Adoption, Implementation, Use and Effects. SAGE.
 • Chou, Y.-C., Hsu, Y.-Y., Yen, H.-Y. (2008). Human resources for science and technology: Analyzing competitiveness using the analytic hierarchy process. Technology in Society, 30(2), 141–153. DOI: 10.1016/j.techsoc.2007.12.007.
 • Cozijnsen, A. J., Vrakking, W. J. (2003). Handboek verandermanagement: Theorieën en strategieën voor organisatieverandering. Deventer: Kluwer.
 • Czubasiewicz, H. (2007). Zarządzanie kompetencjami w cywilizacji wiedzy. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 130–138.
 • Dewan, S., Kraemer, K. L. (2000). Information Technology and Productivity: Evidence from Country-Level Data. Management Science, 46(4), 548–562. DOI: 10.1287/mnsc.46.4.548.12057.
 • Ekelund, R. B., Hébert, R. F. (1997). A history of economic theory and method. New York [u.a]: McGraw-Hill.
 • Franke, U. J. (2002). Managing virtual web organizations in the 21st century: Issues and challenges. London: Idea. DOI: 10.4018/978-1-93070-824-2.
 • Hertog, P. D. (2000). Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4(4), 491–528. DOI: 10.1142/S136391960000024X.
 • Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: Koncepcje i praktyka. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Keller, W. (2002). Geographic Localization of International Technology Diffusion. American Economic Review, 92(1), 120–142. DOI: 10.1257/000282802760015630.
 • Keller, W. (2004). International Technology Diffusion. Journal of Economic Literature, 42(3), 752–782. DOI: 10.1257/0022051042177685.
 • Konkel, A., Przywała, M. (Eds.) (2018). The Digital 3 Seas Initiative, Mapping the challenges to overcome. Cracow: The Kosciuszko Institute.
 • Kołodko, G. W. (2002). Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Koźmiński, A. K., Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kudyba, S., Diwan, R. K. (2002). Information technology, corporate productivity, and the new economy. Westport, Conn: Quorum Books.
 • Lozano-Platonoff, A., Sysko-Romańczuk, S., Moszoro, M. (2004). Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1, 86–94.
 • National Research Council. (2003). Beyond productivity: Information technology, innovation, and creativity. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: 10.17226/10671.
 • Nelson, R. R., Phelps, E. S. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth. The American Economic Review, 56(1/2), 69–75.
 • Novak, J., Purta, M., Marciniak, T., Ignatowicz, K., Rozenbaum, K., Yearwood, K. (2018). The Rise of Digital Challengers. How Digitalization Can Become the New Growth Engine for Central and Eastern Europe, McKinsey. Retrieved from:https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/McKinsey%20CEE%20report_The%20Rise%20 of%20Digital%20Challengers.pdf (2020.05.10).
 • Oliner, S. D., Sichel, D. E. (2002). Information Technology and Productivity: Where Are We Now and Where Are We Going? Economic Review, 87(3), 15–41. DOI: 10.1007/978-1-4615-0325-5_4.
 • Piatkowski, M. (2006). Can information and communication technologies make a difference in the development of transition economies? Information Technologies & International Development, 3(1), 39–53. DOI: 10.1162/itid.2006.3.1.39.
 • Pohjola, M. (Ed.). (2001). Information technology, productivity, and economic growth: International evidence and implications for economic development. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations (3rd ed). New York, London: Free Press; Collier Macmillan.
 • Szajt, M. (2013). Potencjał kapitału intelektualnego a wzrost gospodarczy regionów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 285, 144–156.
 • Woźniak, M. G. (2004). Wzrost gospodarczy: Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Żemigała, M. (2009). Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo PLACED.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f451942c-8b72-4827-9f39-795e4cfdbd8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.