PL EN


2016 | 16 | 3(39) | 377-402
Article title

Challenges for Sustainable Development of Agricultural Holdings

Content
Title variants
Wyzwania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Agricultural holdings have a very important role for the sustainable socio-economic development. Contemporary, the farms` activity is mainly determined by the market mechanism. Market imposes rules on agricultural holdings` functioning, on both the type and the scale of agricultural activities, agricultural production mode, as well as the sale conditions. The market mechanism forces the agricultural holdings` orientation on the economic objective achievement, aside from the agricultural production externalities. Those externalities are not the market transaction subject and are not a part of farmers` economic account. Agricultural production externalities, however, are the subject of increasing society` interests. Those interests particularly relate to natural environment protection and food supply. Referring to the above, there is a challenge to meet the requirements of a market, as well society. In order to meet the various agricultural holdings` challenges, there is a need to take action leading to micro- and macroeconomic criterion convergence of agricultural production. This is the fundamental principle of the sustainable development concept, which includes agriculture and agricultural holdings – the basic economic unit of this sector. Meeting these challenges requires taking into account the political factor to eliminate adverse effects of economic activity. The purpose of the article is to indicate the main challenges of agricultural holdings, determinants and measures of their sustainable development.
PL
Gospodarstwa rolne pełnią bardzo ważną rolę w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. Współcześnie działalność gospodarstw rolnych jest głównie determinowana przez mechanizm rynkowy. Rynek określa zasady funkcjonowania gospodarstw rolnych, dotyczące zarówno rodzaju i skali podjętej działalności rolnej, sposobu produkcji rolnej, jak i warunków jej sprzedaży. Mechanizm rynku wymusza orientację gospodarstw rolnych na realizację celów ekonomicznych, abstrahując od efektów zewnętrznych produkcji rolnej. Efekty zewnętrzne produkcji rolnej nie są przedmiotem transakcji rynkowych i jak dotąd nie znajdują odzwierciedlenia w rachunku ekonomicznym rolnika. Efekty zewnętrzne produkcji rolnej są jednak przedmiotem coraz większego zainteresowania społeczeństwa. Zainteresowania te odnoszą się chociażby do ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów zdrowotnych dostarczanej żywności. W związku z tym, pojawia się wyzwanie sprostania wymogom zarówno tym o charakterze rynkowym, jak i społecznym. Wychodząc naprzeciw różnym wyzwaniom gospodarstw rolnych zachodzi potrzeba podejmowania działań zmierzających do harmonizowania kryterium mikro- i makroekonomicznego procesu produkcji rolnej. To fundamentalna podstawa koncepcji zrównoważonego rozwoju, która obejmuje także rolnictwo, w tym gospodarstwa rolne – podstawowe jednostki gospodarcze tego sektora. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga uwzględniania także czynnika politycznego, by korygował on niepożądane skutki działalności gospodarczej. Celem artykułu będzie przedstawienie głównych wyzwań gospodarstw rolnych, uwarunkowań oraz działań prowadzących do ich zrównoważonego rozwoju.
Year
Volume
16
Issue
Pages
377-402
Physical description
Dates
online
2016-09-30
Contributors
 • Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute, Poland
 • Institute of Agricultural and Food Economics-National Research Institute, Poland
References
 • Act of 7 July 2005 on insuring agricultural cultivations and livestock (Journal of Laws of 2015 item 577, with later changes).
 • Bjőrklund, J.; Limburg, K.E.; Rydberg, T. (1999). Impact of production intensity on the ability of the agricultural landscape to generate ecosystem services: an example from Sweden. Ecological Economics 29: 269-291.
 • Borecka, A.; Szumiec, A. (2013). Ekonomiczna efektywność ekologicznego chowu bydła mlecznego. Wiadomości Zootechniczne R. LI (2013)/3: 93-101.
 • European Commission (2011). Sustainable Food Consumption and Production in a Resource-Constrained World. 3rd SCAR Foresight Exercise. Brussels.
 • Firbank, L.G.; Elliott, J.; Drake, B.; Cao, Y., Gooday, R. (2013). Evidence of sustainable intensification among British farms. Agriculture, Ecosystems and Environment 173: 58- 65.
 • Fotyma, M.; Igras, J.; Kopiński, J.; Podyma, W. (2010). Ocena zagrożeń nadmiarem azotu pochodzenia rolniczego w Polsce na tle innych krajów europejskiej. In: Harasim, A. (ed.). Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach: 53-75. Puławy: Studia i Raporty IUNG-PIB 20.
 • GOS (2011). Foresight. The Future of Food and Farming: Challenges and Choices for Global Sustainability. Final Project Report. London: The Government Office for Science.
 • Grzelak, A.; Stępień, S. (2011). Uwarunkowania i skutki zmian klimatycznych dla sektora rolnego – aspekty ekonomiczne. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem zrównoważonym [11]: 69-94. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 3.
 • Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Puławy: IUNG-PIB.
 • Heady, E.O. (1967). Ekonomika produkcji rolniczej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Herbinger, G. (2015). Technologie naturalne – szansa dla polskiego rolnictwa. In: Chyłek, E. K. (ed.). III Kongres Nauk Rolniczych. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Nauka-Praktyce: 186-187. Warszawa: MRiRW.
 • Hołubowicz-Kliza G. (2006). Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechniona. Puławy: IUNG-PIB.
 • Huylenbroeck, G. van, Durand, G. (2003). Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Hampshire-Burlington: Ashgate.
 • IAASTD (2009). Agriculture at a Crossroads. Global Report. McIntyre B.D., Herren H.R., Wakhungu J., Watson R.T. (eds.). Washington DC: Island Press.
 • Jankowiak, J., Kędziora, A. (2009). Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo w Polsce. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [9]: 9-37. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 174.
 • Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2014). Uzasadnienie funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych dla rolników w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. The opinion for the Ministry of Agriculture and Rural Development. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kociszewski, K. (2014). Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej Polityki Rolnej a zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [23]: 124-157. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 100.
 • Komorowska, D. (2009). Ekonomika produkcji ekologicznej w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 73: 143-154.
 • Kopiński, J. (2007). Bilans azotu brutto na powierzchni pola jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce. In: Harasim, A. (ed.). Monitoring skutków środowiskowych planu rozwoju obszarów wiejskich: 21-33. Puławy: Studia i Raporty IUNG-PIB 4.
 • Krasowicz, S. (2005). Cechy rolnictwa zrównoważonego. In: Zegar, J.St. (ed.). Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym 25-35. Warszawa: IERiGŻ, Monografie 5.
 • Krasowicz, S.; Kuś, J.; Jankowiak, J. (2007). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. In: Harasim, A. (ed.). Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych: 55-76. Puławy: Studia i Raporty IUNG-PIB 7.
 • Kud, K. (2015). Technologie naturalne – innowacje, tradycja, przyszłość i bezpieczeństwo. In: Chyłek E.K. (ed.). III Kongres Nauk Rolniczych. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Nauka-Praktyce: 82-89. Warszawa: MRiRW.
 • Kuś, J. (2013). Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa. In: Zegar J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [19]: 95-127.Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 68.
 • Kuś, J., Krasowicz, S. (2001). Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pamiętnik Puławski 124: 273-287.
 • Kuś, J.; Kopiński, J. (2011). Gospodarowanie glebową materią organiczną w kontekście zmian zachodzących w polskim rolnictwie. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem zrównoważonym [11]: 43-68. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 3.
 • Kuś, J.; Krasowicz, S.; Kopiński, J. (2008). Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw bezinwentarzowych. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [5]:11-38. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 87.
 • Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 • Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa: PWN.
 • OECD (1999). National soil surface nutrient balance: explanatory notes to interpret the data sheets. Paris: OECD Secretariat.
 • Rembiałkowska, E. (2006). Analiza cech jakościowych żywności wytwarzanej przez rolnictwo ekologiczne. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [3]: 56-76. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 52.
 • Ripoll-Bosch, R. et.al. (2012). An integrated sustainability assessment of mediterranean sheep farms with different degrees of intensification. Agricultural Systems 105: 46-56.
 • Rozbicki, J. (2015). Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności. In: Chyłek, E.K. (ed.). III Kongres Nauk Rolniczych. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Nauka-Praktyce: 136-137. Warszawa: MRiRW.
 • Sadowski, A. (2012). Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Rozprawy naukowe 447.
 • Schultz, T.W. (1964). Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University Press.
 • Sosnowska, D. (2015). Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy. In: Chyłek, E.K. (ed.). III Kongres Nauk Rolniczych. Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Nauka-Praktyce: 108-109. Warszawa: MRiRW.
 • Tittonell, P. (2014). Ecological intensification of agriculture – Sustainable by nature. Environmental Sustainability: 8: 53-61.
 • Toczyński, T.; Wrzaszcz, W.; Zegar, J.St. (2013). Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 163 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 577, z późn. zm.)
 • Wiąckowski, S. K. (2008). Organizmy modyfikowane genetycznie. Obietnice i fakty. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Woś, A. (1988). Alternatywne strategie gospodarki żywnościowej. Warszawa: IERiGŻ.
 • Woś, A. (2004). W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ.
 • Woś, A.; Zegar, J.S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ.
 • Wrzaszcz, W. (2012c). Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB, Studia i monografie 155.
 • Wrzaszcz, W. (2010). Bilans glebowej substancji organicznej w gospodarstwach indywidualnych objętych rachunkowością rolną FADN. In: Harasim, A. (ed.). Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu: 69-89. Puławy: Studia i Raporty IUNG-PIB 19.
 • Wrzaszcz, W. (2012a). Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych [7]. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 129.
 • Wrzaszcz, W. (2012b). Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw rolnych. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [15]: 79-115. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 15.
 • Wrzaszcz, W.; Zegar J.St. (2014a). Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2:39-58.
 • Wrzaszcz, W.; Zegar, J.St. (2014b). Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [23]: 9-38. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 100.
 • Zegar J.St. (2008). Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle badań strukturalnych GUS. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [6]: 114-140. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 102.
 • Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
 • Zegar, J. St. (2007). Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. Bielsko-Biała: WSBiF.
 • Zegar, J.St. (2011). Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej. In: Zegar, J.St. (ed.). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [11]: 11-42. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 3.
 • Zegar, J.St. (2014). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [30]. Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego [Synteza]. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Monografia 142.1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f453a2d4-6f49-42db-8a08-87fe66e53f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.